تماس با ما

سردبیر: مسعود صفایی مقدم

مدیر اجرایی: ناهید فتحی

نشانی پست الکترونیک:  tafakorvakodak@gmail.com 

شماره مستقیم: 9367702928 سه شنبه 13-11

آدرس:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419


CAPTCHA Image