داوران

 برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامۀ «تفکر و کودک» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

راهنمای داوران (pdf)

راهنما

داوران نشریه در سال 98

داوران نشریه در سال 1399

داوران نشریه در سال 1400

داوران نشریه در سال 1401

 

فهرست داوران بین‌المللی مجله «تفکر و کودک» در Publons

1.هادی وکیلی/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/https://publons.com/researcher/3143133/hadi-vakili/

2. سید آیت الله میرزایی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهگی/https://publons.com/researcher/1237741/seyyed-ayatollah-mirzaie