داوران

 برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامۀ «تفکر و کودک» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

راهنمای داوران (pdf)

راهنما

داوران نشریه در سال 98