راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش (pdf)

راهنمای استفاده از سامانه

فرم تعهد و تعارض منافع نویسندگان 

نویسنده محترم در صورت داشتن حامی مالی و یا معنوی حتما در متن مقاله و تعهد نامه درج فرمایید .

جهت داوری و  پذیرش مقالات در مجله،  هزینه  دریافت می شود (مشاهده جزییات)