راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش (دریافت)

راهنمای استفاده از سامانه(دریافت)

فرم تعهد(دریافت) و تعارض منافع نویسندگان (دریافت)

نویسنده محترم در صورت داشتن حامی مالی و یا معنوی حتما در متن مقاله و تعهد نامه درج فرمایید .

جهت داوری و  پذیرش مقالات در مجله،  هزینه  دریافت می شود (مشاهده جزییات)

نویسنده موظف به ارسال فایل مشابهت یاب میباشد (استفاده از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور (مشاهده صفحه - راهنما )