تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر رشد هوش اخلاقی دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر"برنامه فلسفه برای کودکان" بر رشد هوش اخلاقی دانش­آموزان دختر با روش نیمه تجربی انجام گرفت. آزمودنی ها شامل 50 دانش­آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر مهربان (استان آذربایجان شرقی) بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. این دانش آموزان در دو کلاس سوم راهنمایی تحصیل می کردند یکی از کلاس ها به عنوان گروه آزمایش ( گروه "برنامه آموزش فلسفه برای کودکان) و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل (آموزش های رسمی مدرسه) تعیین شد. پرسشنامه هوش اخلاقی( لنیک و کیل؛ 2005) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد.. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز  از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد برنامه آموزش فلسفه برای کودکان موجب افزایش هوش اخلاقی دانش­آموزان گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of " Teaching Philosophy for Children program " on the moral intelligence of the female students

نویسندگان [English]

  • rahim badri 1
  • zahra vahedi 2
چکیده [English]

 
This study aimed to determine the effect of "Philosophy for Children" on moral intelligence of female students was conducted with semi-empirical method. The subjects consisted of 50 female students in Mehrban City (East Azarbaijan province) who were selected by available sampling method. The students were studying in the first high school in one class as the experimental group (Group "Philosophy for Children program) and other classes as the control group (formal training school) was determined. The Moral Intelligence Questionnaire (Lennick &  Kiel, 2005 )was used for collecting data. ANCOVA  was used  to analyze the data. The results revealed that training philosophy for children program enhanced Moral intelligence in experimental group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : intelligence
  • moral intelligence
  • philosophy for children
  • community of inquiry
بهرامی، محمدامین؛ اصمی، مریم؛ فاتح پناه، آزاده؛ دهقانی تفتی، عارفه و احمدی تهرانی، غلامرضا (1391). «سطح هوش اخلاقی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد». مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی. س 5، ش ٦، صص 75-87.
بیابانگرد، اسماعیل (1390). روان­شناسی تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
جهانی، جعفر (1386). «بررسی تاثیرات برنامه آموزش فلسفه به کودکان در رشد منش های اخلاقی دانش آموزان». فصلنامه مطالعات برنامه درسی. س 2، ش 7. صص 25-17.
حاتمی، حمیدرضا؛ کریمی، یوسف و نوری، زهرا (1389). «بررسی تأثیر اجرای برنامۀ فلسفه برای کودکان درافزایش هوش هیجانی دانش آموزان دختر مقطع اول راهنمایی مدرسۀ شهدای آزادی تهران در سالتحصیلی 88-89». دو فصلنامه تفکر و کودک. س اول؛ ش 2 .صص 22-3.
صفایی مقدم، مسعود (1377). «برنامه آموزش فلسفه به کودکان، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا». سال هشتم، شماره 27. صص 161- 184.
طباطبایی، زهرا و موسوی، مرضیه (1390). «بررسی تأثیر برنامۀ فلسفه برای کودکان در پرسشگری و تفکر انتقادی دانش آموزان پایه های سوم تا پنجم ابتدایی دبستان علوی شهر ورامین». فصلنامه تفکروکودک. س 2؛ ش 2 .صص 90-73.
قائدی، یحیی (1383). برنامه آموزش فلسفه به کودکان، بررسی مبانی نظری، تهران: انتشارات دواوین.
کم، فیلیپ (1388). داستان­های فکری 1، ترجمۀ فرزانه شهرتاش و مژگان رشتچی. تهران: شهرتاش.
کم، فیلیپ (1389). داستان­های فکری 3، ترجمۀ فرزانه شهرتاش؛ مژگان رشتچی و نسرین ابراهیمی لویه. تهران: شهرتاش
کم، فیلیپ (1391). داستان­های فکری 2، ترجمۀ فرزانه شهرتاش؛ مژگان رشتچی و نسرین ابراهیمی لویه. تهران: شهرتاش.
کم، فیلیپ. (1379) داستان­های فکری، ترجمۀ احسانه باقری، ج 1، تهران : امیرکبیر.
گلمن، دانیل (1380). هوش هیجانی. ترجمه ن. پارسا. تهران: انتشارات رشد.
مختاری پور، مرضیه و سیادت، سید علی (1388). «بررسی مقایسه ای ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه دانشمندان با قران کریم وائمه معصومین». دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات اسلام وروانشناسی. س 3؛ ش 4 .صص 118-97.
مرعشی، سید منصور؛ صفایی مقدم، مسعود و خزارمی، پروین (1389). «بررسی تأثیر اجرای برنامۀ آموزش فلسفه برای کودکان به روش اجتماع پژوهشی بر رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان پایۀ پنجم ابتدایی شهر اهواز». دوفصلنامه تفکروکودک. س اول؛ ش 1 .صص 102-83.
ناجی، سعید، و قاضی نژاد، پروانه (1386). «بررسی نتایج برنامه فلسفه برای کودکان روی مهارت استدلال وعملکرد رفتاری کودکان». فصل نامه مطالعات برنامه درسی. ج 2؛ ش 7. صص 123-150.
نوروزی، رضاعلی (1386). «بررسی کار فلسفی با کودکان از دیدگاه دانش آموزان مدارس شهر اصفهان». فصلنامه نوآوریهای آموزشی، س 6، ش 23. صص 41-26.
هدایتی، مهرنوش و زریباف، مژگان(1391). پرورش هوش معنوی از طریق برنامه فلسفه برای کودکان. دو فصلنامه تفکروکودک. س 3 ؛ش 1 . صص 135-166
Borba. M. (2005). The step by step plan to building moral intelligence, Nurturing Kids Hearts & Souls. San Francisco: Jossey- Bass.
Dombayc, M. A., Demir, M., Tarhan, S., Bacanl, H. (2010). Quadruple Thinking: Caring Thinking. Procedia Social and Behavioral Sciences, 12, PP 552–561.
Gruioniu, O. (2013). The philosophy for Children, an ideal tool to stimulate the thinking skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol.76 .pp 378 – 382.
Lennick,D., & Kiel. (2005). moral intelligence the keyto enhancing business Performance and leadership success. Wharton school publishing an imprint of Pearson education p: 5-7, 17-18, 23, 29, and 45.
Lennick, D. and Kiel, F. (2006). “Moral Intelligence”. Upper Saddle River, NJ, Wharton School Publishing.
Lipman, M. (1980). Philosophy in the Classroom, Temple University  Press.
Lipman, M. (2003). Thinking in Education, Cambridge University  Press
Lukey, B. (2012). Philosophy for children in Hawaii: A community circle discussion. Educational Perspectives, Vol. 44 .n 1-2. P 32-37.
Sharp, A. (2007). Education of the Emotions in the Classroom Community of Inquiry, Gifted Education International, 22,2, 248- 257.
Sanjana, M. & Whitebread, D. (2005). Philosophy for children and Moral Development in the Indian context, Cambrige University. Volum 21, N3, PP. 1-13.
Trickery, S. & Topping, K.J. (2004). Philosophy for children: a systematic review». Research Papers in Education, Vol.19, No.3. pp 85- 99.