کفایت فلسفی در داستان های فلسفه برای کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

گفته شده است که سه ملاک برای مناسب بودن داستانهای برنامه فبک وجود دارد لذا این داستانها باید از سه جهت کفایت داشته باشند تا مناسب کلاسهای برنامه فبک شوند. کفایت روانشناختی، کفایت ادبی و کفایت فلسفی. در این مقاله هدف این بود که نشان داده شود که از نظر بنیانگذاران این برنامه کفایت فلسفی دارای چه ویژگی هایی می باشد.لذا سؤال اصلی پژوهش نیز این بود که کفایت فلسفی چیست؟ و حائز بودن چه ویژگی هایی میتواند این کفایت را تضمین کند؟ در این مقاله کفایت فلسفی از دو جهت مورد توجه قرار گرفت، از لحاظ محتوا و از لحاظ فرم(شکل). در بخش اول مقاله مواد اولیه و مضامینی که به عنوان محتوا میتوانند کفایت فلسفی داستان ها را برآورده کنند بررسی شد و در بخش دوم به ویژگیهایی
پرداخته شده است که در واقع قواعدی هستند که اعمال آنها میتواند شکل داستانها را فلسفی به معنای برنامه فبک سازند.روش تحقیق نیز توصیفی– تحلیلی بود. نتایج بررسی نشان داد که با در نظر گرفتن این ویژگی ها از منظر کفایت فلسفی می توان داستان هایی را برای برنامه فبک طراحی کرد که دارای ویژگی هایی از جمله درون مایه فلسفی و انعکاس مباحث بحث برانگیز فلسفی و همچنین مباحث فلسفی مربوط به زندگی کودکان در بعد محتوا و لزوم وارد کردن فلسفه به صورت نظام مند و وارد کردن داستان های فلسفی به بافت زندگی کودکان و همچنین الگو سازی در داستان ها در بعد فرم(شکل)باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical adequacy of philosophy for children stories

نویسندگان [English]

  • saeed naji 1
  • Mansour Marashi 2
1 Assistant Professor of Philosophy for Children and Adolescents, Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Associate Professor, Department of Philosophy of Education, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Three main criteria were presented for the adequacy of the p4c stories: philosophical adequacy, psychological adequacy and literary adequacy. In this paper, the aim was to show that what philosophical adequacy is and by what characters can it be realized from the p4c program founders' point of view? The philosophical adequacy was studied from two aspects in this paper: in form and in content. Raw fictional materials and themes as story content was investigated in the first part of paper and the second part was dealt with the rules that formally make the stories philosophical in the p4c meaning of philosophy. The research methodology is descriptive - analytical. The results of this study indicated that considering some characteristics related these two kinds of adequacy we can make the stories philosophical in p4c meaning. These characteristics include: questionable and controversial philosophical themes and topics related to children's lives and to the philosophical problems in one hand, and reconstruction of Philosophical Inquiry process, simulation modeling some processes such as cognitive processes and modeling logical-philosophical process including inquiry and discovery presses as well as cognitive processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stories _ philosophy for children
  • philosophical adequacy
  • form
  • content
اسپلیتر لورنس، و شارپ آن مارگارت،(2005) معیارهای یک بحث فلسفی، در کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان(گفتگو با پیشگامان انقلابی نو در تعلیم و تربیت) ، سعید ناجی، جلد دوم. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صص 239-258(1390).
فیشر، رابرت. (1385). آموزش تفکر به کودکان. (ترجمه مسعود صفایی مقدم و افسانه نجاریان). اهواز:رسش.
شارپ آن مارگارت(a 1389)، داستان‌های فلسفی و کتاب‌هایp4c، در کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان (جلد اول، صص49-68 )، سعید ناجی، (1389) انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صص49-67.
شارپ آن مارگارت،(b1389) امتیاز p4c نسبت به رقبا(pwc) و ویژگی‌های آن،  در کندوکاو فلسفی برای کودکان ونوجوانان( جلداول) ، سعید ناجی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1389، صص.99-79
کم، فیلیپ(  1389) با هم فکرکردن، کندو کاوهای فلسفی برای کلاس، ‌ترجمه مژگان رشتچی، فرزانه شهرتاش انتشارات شهر تاش
لیپمن متیو. (1389) در کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان (جلد اول، صص 37-47 )، سعید ناجی، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1389.
لیپمن متیو(b1389)، پارادایم تاملی تعلیم و تربیت و کتابهای p4c، در کندوکاو فلسفی برای کودکان ونوجوانان ( جلداول) ، سعید ناجی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1389، صص. 47-37
لیپمن، متیو و آن مارگارت شارپ، کندوکاو اخلاقی (غایب بزرگ فلسفه)، جلد اول، ترجمه روح الله کریمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394.
گریگوری  مان و همکارن، (1390).فلسفه و فلسفه برای کودکان و نوجوانان، در کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان(گفتگو با پیشگامان انقلابی نو در تعلیم و تربیت) ، سعید ناجی، جلد دوم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صص 137-162(1390).
 
 
فهرست منابع انگلیسی
 
Cam Philip, Thinking Together: Philosophical Enquiry for the Classroom, Primary English Teaching Association 1995:29-33
Cam Philip, Interview With Philip Cam, in Saeed naji RECENT INTERVIEWS WITH P4C SCHOLARS AND PRACTITIONERS,  childhood & philosophy, rio de janeiro, v.9, n. 17, jan-jun. 156 2013, pp. 153-170. issn 1984-5987
De Marzio Darryl matthew. (2011). What happens in philosophical texts: Matthew Lipman’s Theory and Practice of the philosophical texts as Model. Childhood and philosophy. Rio De janeiro, v.7,N.13.
Fishare Robert, Stories for Thinking, Nash Pollock, 1996:27 & 44
Gregory, maughn, philosophy for children: a practitioner handbook, IAPC, 2008.
Lipman Matthew: Harry Stottlemeier's Discovery (N.J.: IAPC, 1974).
Lipman Matthew, Suki, Institute for the Advancement of Philosophy for Children. N.J.: IAPC, 1978
Lipman, M., Sharp, A. M., & Oscanyan, F. S. (1980). Philosophy in the classroom. Philadelphia: Temple University Press.
Lipman Matthew: Pixie, Institute for the Advancement of Philosophy for Children. N.J.: IAPC, 1981
Lipman, Matthew Lisa (N.J.: IAPC, 1976), 2nd edition, IAPC, 1983.
 Lipman Matthew, Lisa: Reasoning in Ethics, Institute for the Advancement of Philosophy for Children. N.J.: IAPC, 1983
Lipman ,Matthew(1992). On Writing Philosophical novel. In studies in philosophy for children:Harry Stottlemeier’s Discovery. Ann Margaret Sharp & Ronald F. Reed(Eds). pp3-7
Lipman, Matthew (January 01, 1996). On Writing Philosophical Literature for Children. Bookbird, 34, 3, 6.
Lipman ,Matthew.(2003). Thinking in Education. New York: Cambridge University Press.
Millett  Stephan & Tapper Alan, 200, Philosophy and Ethics, Aresource for Units 1A-1B,Impact Publishing,2008
Pritchard, Michael S., Critical Thinking: Problem Solving or Problem Creating? In studies in philosophy for children: Harry Stottlemeier’s Discovery. Ann Margaret Sharp & Ronald F. Reed(Eds). Pp87 – 95
Redshaw Sarah , On the verandah in Philip Cam Ed. Thinking Stories2 Philosophical Inquiry for children pp38-41, Hale and Iremonger1994 19-24
Sharp, Ann Margaret, the dol hospital, Camberwell, Vic. : ACER Press, 1942
Sharp, Ann Margaret,The night Undre Stars, in Philip Cam Ed. Thinking Stories1 Philosophical Inquiry for children pp38-41, Hale and Iremonger1993
Splitter, Laurance. J., & Sharp, Ann. M. (1995). Teaching for better thinking: The classroom community of inquiry. Melbourne, Victoria, Australia: Australian Council for Educational Research.2005
Sprod Tim, 201 Discussions in Science: Promoting Conceptual Understanding in the Middle School Years, ACER Press
Talbot Gilbert, The echo Sisters, in Philip Cam Ed. Thinking Stories1 Philosophical Inquiry for children pp54-67, Hale and Iremonger1993.