اجرای چندرسانه‌ای فلسفه برای کودک (P4C) و بررسی تأثیر آن بر خردورزی دانش آموزان ابتدایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری، تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

این پژوهش به‌ منظور اجرای چندرسانه‌ای فلسفه برای کودک و بررسی تاثیر آن بر خردورزی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان جوانرود انجام گرفت. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و شاهد بود. جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی شهرستان جوانرود در سال 94-1393 می‌باشد. به ‌منظور انتخاب نمونه آماری از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. بدین ترتیب، یکی از مدارس که مجهز به امکانات لازم جهت اجرای آموزش با چندرسانه‌ای بود انتخاب و از میان کلاس‌های پایه ششم، به‌صورت تصادفی دو کلاس به‌ عنوان گروه‌های آزمایش و شاهد انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 82/0 به دست آمد. ابتدا از گروه‌های آزمایش و کنترل پیش‌آزمون گرفته شد و پس از پایان دوره آموزشی از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. برای تجزیه‌ و تحلیل داده­ها از شاخص­های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس و آزمون تی مستقل استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که اجرای چندرسانه­ای فلسفه برای کودک بر بهبود خردورزی و مؤلفه‌های آن (حل مسئله، تفکر انتقادی و تفکر خلاق) موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multimedia Presentation of Philosophy for Children and Its Effect on Thinking Faculty of Elementary Students

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate multimedia presentation of philosophy for children and its effect on the thinking faculty of the sixth grade elementary students in Javanroud town. To achieve the research aim, quasi-experimental method using the pre-test and post-test design between experimental and control group was used. The statistical population included all the six grade elementary school students in Javanroud town studying in the school year of 2014-2015. The statistical sample was selected via available sampling. Thus, one school was selected which was equipped with the necessary facilities for Multimedia Teaching and two classes of six grade students in this school were chosen as experimental and control groups. The tool used in this study were researcher made questionnaire, the content and face validity of which were verified by professionals, and the reliability of which was measured through Cronbach’s Coefficient Alpha which was 0.82. Both groups were given a pre-test, and at the end of the course a post-test was performed. The data were analyzed using descriptive statistics including mean and standard deviation and inferential statistics including covariance analysis and Independent t-tests. The findings showed that multimedia presentation of philosophy for children is effective on improving the thinking faculty and its components (problem solving, critical thinking and creative thinking).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multimedia
  • philosophy for children
  • thinking faculty
احمدی، مسعود؛ فلاح، وحید؛ میرزا خانی، سمانه (1390). مقایسه تأثیر آموزش چندرسانه‌ای تعاملی با چندرسانه‌ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی. فصل‌نامه: فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1 (4).
آق ارکاکلی، رقیه (1388). تأثیر کاربرد آموزشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه منطقه 4 تهران پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی دانشگاه اراک.
اکبری، احمد؛ جاویدی کلانه جعفرآبادی، طاهره؛ شعبانی ورکی، بختیار و تقوی، محمد. (1391). فلسفه برای کودکان، مضامین فلسفی در داستان‌های متون کلاسیک ادب فارسی. تفکر و کودک. سال سوم، شماره 2. ص 25-1.
امان زده بنه، آمنه و نعمان اف، منصور (1393). تأثیر آموزش مبتنی بر مبانی فن‌آوری‌های نوین آموزشی بر مهارت‌های زندگی دانشجویان دانشگاه‌های استان مازندران. فصل‌نامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 4 (3).
الله کرمی، آزاد (1392). مقایسه یادگیری تلفیقی و آموزش حضوری بر خلاقیت و تفکر انتقادی دانش آموزان پایه دوم متوسطه شهرستان قدس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
الله کرمی، آزاد و زارعی زوارکی، اسماعیل (1393). مقایسه اثر آموزش تلفیقی با آموزش سنتی بر تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان. فصل‌نامه: فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 4 (4).
باقی، یاسمن (1390). تفاوت‌های طراحی در چندرسانه ای. نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی. (47).
باوی، علی (1391). بررسی تأثیر آموزش از طریق نرم‌افزار چندرسانه‌ای بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر حساب پریش شهرستان تهران. یافته‌های نو درروان شناسی، 8 (25).
بدری گرگری، رحیم و واحدی، زهرا. (1394). تأثیر اجرای برنامة فلسفه برای کودکان بر رشد هوش اخلاقی دانش آموزان دختر. تفکر و کودک. سال ششم، شماره اول. 18-1.
برنامة درسی ملی جمهوری اسلامی ایران (1391). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، نگاشت پنجم.
جهانی، جعفر. (1386). بررسی تأثیرات برنامه‌ی آموزش فلسفه به کودکان در رشد منش‌های اخلاقی دانش آموزان. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. سال دوم، شماره 7. ص 59-27.
حاتمی، حمید رشا؛ کریمی، یوسف و نوری، زهرا.(1389). بررسی تأثیر اجرای برنامة فلسفه برای کودکان در افزایش هوش هیجانی دانش آموزان دختر مقطع اول راهنمایی مدرسة شهدای آزادی تهران. تفکر و کودک. سال اول، شماره 2. ص 22-3.
حاج رضایی، بهار؛ روشنی علی بنه سی، حسن؛ شاه علی زاده، محمد؛ زینالی، مریم؛ بدلی، مهدی (1394). بررسی اثربخشی یادگیری تلفیقی بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری. فصل‌نامه علمی- پژوهشی انجمن علمی پرستاری ایران، 4 (1).
ذوفن، شهناز (1392). کاربرد فناوری‌های جدید در آموزش. تهران: سمت.
رستمی، کاوه؛ مفیدی، فرخنده و فیاض ایراندخت. (1393). مقایسه تأثیر داستان‌های فکری فیلیپ کم و مرتضی خسرونژاد بر رشد خلاقیت در کودکان دوره آمادگی شهر تهران. مجله علمی پژوهشی مطالعه ادبیات کودک دانشگاه شیراز. سال پنجم، شماره اول. ص 72-50.
صالحی زاده، مریم و اسدی، سعید. (1392). تأثیر آموزش چندرسانه‌ای. رشد آموزش جغرافیا. شماره 103.
ضامنی، فرشیده؛ نسیمی، عباس؛ رضایی راد، مجتبی؛ قنبر پور جویباری، منصوره (1390). تأثیر استفاده از نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای در درس جامعه‌شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان جویبار. فصل‌نامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 2 (2).
عابدی، زهره (1391). بهره‌گیری از رسانه‌ها در آموزش. تهران: رشد تکنولوژی آموزشی، 28 (1).
فائق، مجتبی (1392). آیین خردورزی فرزندان از دیدگاه قرآن و روایات معصومین. فصل‌نامه فلسفه و کودک. 1 (3).
کتاب راهنمای تفکر و پژوهش (1391). اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی.
کریمی، فرهاد (1393). چندرسانه‌ای ها عامل تغییر محیط‌های آموزشی. تهران: رشد تکنولوژی آموزشی، 30 (5).
مایرز، چت. (1386). آموزش تفکر انتقادی. ترجمه خدایار ابیلی. تهران: سمت.
مرعشی، سید منصور؛ رحیمی نسب، حجت الله؛ لسانی، مهدی (1387). امکان‌سنجی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی. فصل‌نامه نوآوری های آموزشی، 7 (28).
ناجی، سعید و قاضی‌زاده، پروانه. (1386). بررسی نتایج برنامه فلسفه برای کودکان روی مهارت‌های استدلال و عملکرد رفتاری. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. شماره 2، ص150-123.
نقیب زاده، میر عبدالحسین (1378). درآمدی به فلسفه. تهران: طهموری.
هدایتی، مهرنوش و شاطالبی، اکرم.. (1392). تاثیر گفتاشنود منطقی در حلقه های کندکاو فلسفی در کاهش نشانه های اختلالات روان تنی دانش آموزان دختر 11 تا 12 سال  شهر تهران. تفکر و کودک. سال چهارم، شماره دوم، ص 116 -101.
 
Beatty, K. (2005). Teaching and Researching Computer-assisted Language Learning Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.
D’Zurilla, T. J., & Sheedy, C. F. (1992). The relations between social problem solving abiligy and subsequent level of academic competence in college students. Cognitive Therapy and Research. 16(5), 589-599.
Eysenck, M.W. (2000). Cognitive Psychology: A Student’s Handbook. New York: Psychology Press Ltd.
Hogan, M. J. (2006). Cultivating thought-full and Creative thinkers: A comment on guality merging costa with claxton et al. Thinking Skills and Creativity 1, 152-154.
Hopson, M. H. (1998). Effects of a technology enriched learning environment on student development of higher order thinking skills (Doctoral dissertation, University of North Texas).
Mohamad, R, Muninday, B, & Govindasamy, M. (2010), Test the Effects of Interactive Courseware Template for the Learning of History among Form One Students. US-China Education Review, Penang, 7 (10), 13-106.
Nelson, T. O (2001), Meaning of critical thinking, Critical thinking and Education. Cambridge university press.
Osborne, D (2002), Critical thinking skill – building for facilitators metacognition. The master Facliltator Journal, 7.
Perla, E. and O’ Donnel, B. (2004). Encouraging problem solving in orientation and mobility. Journal of Visual Impairment & Blindness, 98, 47-52.
Sanjana, M. & Whitebread, D. (2005). Philosophy for children and Moral Development in the Indian context, Cambrige University. Volum 21, N3, PP. 1-13.
Saville, G. (2006). Emotional Intelligence in Policing. The Police Chief, LXXIII, Alexandria, VA, 39-49.
Serin, O, Serin, N. B. & Saygılı, G. (2009). The effect of educational technologies and material supported science and technology teaching on the problem solving skills. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1 (1), 665-670.
Stacey, E. & Gerbic, P. (2009). Effective blended learning practices: Evidencebased perspectives in ICT- facilitated education. Hershey, PA: IGI Global.
Sternberg, R. and Lubart, T. (1999). The concept of creativity: Prospects and paradigms. In R. Sternberg (Ed.), Handbook of creativity. Cambridge University Press.
Turner, N. E. Macdonald, J. & Somerset, M. (2008). Life skills, mathematic reasoning and critical thinking: A curriculum for the prevention of problem gambling. Journal of Gambling Studies, 24 (3), 367-380.
Wheeler, S., Waiter, S. J., & Bromfield, C. (2002). Promoting creative thinking through the use of ICT. Journal of Computer Assisted Learning, Wiley online Library, 18, 367-378.
Wheeler, S., Waite, S. J., & Bromfield, C. (2002). Promoting creative thinking through the use of ICT. Journal of Computer Assisted Learning, 18(3), 367-378.
Wyk. N. V. (2002). Development of critical thinking skills through distance learning in Developing Countries. HEALTH SA GESONDHEID Vol.7 No.2.