تحول نگاه به مفهوم کودکی در داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ادبیات کودک و نوجوان،دانشگاه هرمزگان،

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه هرمزگان

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه هرمزگان

چکیده

به منظور بررسی نحوة عملکرد مرادی کرمانی در بازتاب مفهوم کودکی، به طرح تحقیقی زیر به شیوة تحلیل متن می­پردازیم. دوازده داستان مورد بررسی را می‌توان به دو دسته طبقه­بندی نمود: داستان‌هایی که در بازة زمانی دهة20 تا 50 جریان دارد. مضمون اکثر آن‌ها، افکار، دغدغه‌ها، رنج‌ها و هیجانات خود نویسنده است. دستة دوم، داستان­هایی هستند که ماجراهای آن در فضای زمانی دهة60 تا80 اتفاق می‌افتد که در آن­ها بدبختی‌ها، فلاکت‌ها و محرومیت‌ها پایان می‌یابد و کودک معنایی ویژه به خود می‌گیرد. یافته‌های پژوهش پیش رو نشان­می‌دهد، در آثار مربوط به دهة20 تا50، کودک تحت تأثیر ایدئولوژی خاص خانواده یا جامعه رشد می‌یابد. اما در داستان‌های دهة 60 تا 80، کودک موجودی مستقل و برخوردار از آزادی عمل دانسته می­شود. کودکان می‌توانند آزادانه افکار و ایده‌های خود را بیان کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
چکیده [English]

.

) پولادی، کمال، (1387)، بنیادهای ادبیات کودک، چاپ دوم، تهران،کانون­پرورش فکری کودکان
2)سلاجقه، پروین، (1392)، صدای خط خوردن مشق، چاپ سوم، تهران، معین
3)شاه­آبادی فراهانی، حمیدرضا، (1382)، مقدمه­ای برادبیات کودک بحثی در شناخت مفهوم دوران کودکی، تهران، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان
4)طالبی­نژاد، احمد، هوشنگ گلمکانی، (1392)، کبوتر توی کوزه، چاپ هفتم، تهران، نشر نی
5)فیضی، کریم، (1388)، هوشنگ دوم، چاپ اول، تهران، اطلاعات
6)مرادی کرمانی، هوشنگ، (1379)، بچه­های قالیبافخانه، چاپ اول، تهران، معین
7)مرادی کرمانی، هوشنگ، (1385)،شماکه غریبه نیستید، چاپ ششم، تهران ، معین
8)مرادی کرمانی، هوشنگ، (1390 )، مشت برپوست، چاپ ششم، تهران ، معین
9)مرادی کرمانی، هوشنگ، (1392)،آب انبار، چاپ سوم، تهران ، معین
10)مرادی کرمانی، هوشنگ، (1392)، پلوخورش ، چاپ نهم، تهران،معین
11)مرادی کرمانی، هوشنگ، (1392)، خمره ، چاپ هفتم، تهران ،معین
12)مرادی کرمانی، هوشنگ،(1392)، قصه های مجید، چاپ بیست و پنجم، تهران،معین
13)مرادی کرمانی، هوشنگ، (1392)، لبخندانار، چاپ دوازدهم، تهران ، معین
14)مرادی کرمانی، هوشنگ،(1392)، مربای شیرین، چاپ هیجدهم،  تهران ، معین
15)مرادی کرمانی، هوشنگ، (1393)، مثل ماه شب چهارده، چاپ نهم، تهران، معین
16)مرادی کرمانی، هوشنگ، (1393) ، نخل، چاپ یازدهم، تهران ، معین
17)مرادی کرمانی، هوشنگ،(1394)تنوروداستان های دیگر، چاپ پانزدهم، تهران،معین
18)یونگ،کارل­گوستاو،(1376)،چهارصورتمثالی،پروین فرامرزی،چاپ­دوم،تهران،آستان­قدس رضوی
مقالات
1)جهانگیریان،عباس،(1384)،«مرادی کرمانی ادا و اطوار درکارش نیست.»،کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره91، 130
2)حاجی­نصرالله، شکوه، (1382)، «سبک مرادی کرمانی از قصه­های مجید تا لبخند انار»، پژوهش­نامة ادبیات کودک و نوجوان، شماره34 و 33، تابستان و پاییز،141-119
3)حجوانی، مهدی، (1378)، «سرانجام بچه­ها خدا را برمی­گردانند.»،پژوهش­نامه ادبیات کودک و نوجوان، سال پنجم، پاییز، صص13-2
4)خسرونژاد، مرتضی، (1384)، «مفهوم کودکی و هدف ادبیات کودک»، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره45، زمستان، صص168-154
5)دباغ­فردوس، اشرف؛صائب، مریم؛ حقدادی، عبدالرحیم، (1391)، «تخیل در قصه­های هوشنگ مرادی کرمانی»، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره176، خرداد، 74-67
6)سیدآبادی، علی­اصغر،(1382)، «در باب آن­چه مرادی کرمانی را از دیگر نویسندگان متمایز می­کند.»، پژوهش­نامه ادبیات کودک و نوجوان، شماره34-33، تابستان و پاییز
7)طالبی­نژاد، احمد، (1382)، «آتش که گرفت.(نگاهی به تازه­ترین اثر مرادی کرمانی، «نه تر و نه خشک» )»، هنر و معماری، شماره6، آبان، 67-47
8)طالبی­نژاد، احمد، (1384)، «مرا دادند به بزغاله شیر، نگاهی به کتاب تازه مرادی کرمانی«شماکه غریبه نیستید.» »، هنر و معماری، شماره21، خرداد، 66-64
9)طالبی نژاد، احمد (1386)، «چیزی فراتر از گذشته، نگاهی به تازه­ترین کتاب هوشنگ مرادی کرمانی، پلوخورش»، هنر و معماری، شماره40، مهر، 41-40
10)قوکاسیان، زاون، مرادی کرمانی، (1388)، «گفت­و­گو با هوشنگ مرادی کرمانی، نویسندة بیشترین اقتباس­های ادبی در سینمای ایران»، هنر و معماری، شماره64، پاییز و زمستان
11)کائدی، شهره، (1379)، «با این طنز چه کارها که نمی­توان کرد، نگاهی به آثار مرادی کرمانی»، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره40، بهمن، 28-20
12)مهدیان،نیلوفر،(1384)،«صمدبهرنگی و مفهوم کودکی»،کتاب ماه کودک ونوجوان، مهر،138-133
13)هاشمی، محمد، (1386)، نگاهی به زندگی و آثارهوشنگ، نویسنده­ای برای کودکان و برای سینما، مجله نقد سینما، شماره42، آذر
14)هجری، محسن، (1383)، «درک جامعه­شناختی از مفهوم کودکی»، کتابماه کودک و نوجوان، شماره80، خرداد، 126-117
پایان­نامه­ها
1)ربیعی، مهناز، (1391)، «بررسی مفهوم کودکی در داستان‌های واقع‌گرای کودک در دهة80» ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی
2)صداقت، مرضیه ،(1389)، «انگاره و تصویرکودک دربرخی متون ادبی فارسی پیش وپس از مشروطه»،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان
3)علی زاده اصل،علی،(1391)،«بررسی شخصیت کودک در آثار داستانی مرادی کرمانی و محمدرضابایرامی » ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه ارومیه