کودکان متفکر،روابط میان فردی موثر مطالعه تحقیقی پیرامون تاثیر برنامه" فلسفه برای کودکان" برای ارتباطات اجتماعی کودکان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مشاوره، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی

2 دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه تربیت معلم

3 دکترای مشاوره، استاد دانشگاه علامه طباطبایی

4 دکترای روان سنجی، استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اجرای برنامۀ «فلسفه برای کودکان» به صورت اجتماع پژوهشی، بر بهبود مهارت های میان­فردی در دانش­آموزان پایه های تحصیلی سوم تا پنجم ابتدایی در دبستان­های دخترانۀ و پسرانه منطقۀ 5 آموزش و پرورش شهر تهران بود. برای این منظور 190دانش­آموز در سه پایۀ تحصیلی به طور تصادفی در دو مرحله انتخاب ­شدند (97 پسر، 93 دختر) و در دو گروه گواه و آزمایش قرارگرفتند(88 نفر در گروه آزمایش و 102نفر در گروه گواه). سپس با استفاده از پرسشنامۀ دستیابی به مهارت­های اجتماعی«اردلی و آشر»، متغیر مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان سنجیده­شد. قبل از اجرای برنامه، عدم تفاوت معنادار مهارت­های ارتباطی در دو گروه تأیید­­ شد. سپس کودکان گروه آزمایش، طی 12 جلسۀ هفتگی 5/1ساعته، در جلسات  آموزشی شرکت­نمودند. در پایان مشخص گردید که اجرای این برنامه می­تواند بر بهبود مهارت­های ارتباط میان­فردی دانش­آموزان تأثیر معناداری بگذارد (p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Implementation Effect of "Philosophy for Children" Program as Community of Inquiry on Improvement of Interpersonal Relationship in Primary School's Student in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mehrnoosh Hedayati 1
  • Yahya Ghaedi 2
  • Abdollh Shafi Abadi 3
  • Gholamreza Yonesi 4
چکیده [English]

 To investigate the effect of community of inquiry method on improvement of interpersonal relationship skills, based on Lipman’s theory, an experiment was conducted in Tehran primary schools among students of grade third, fourth and fifth. 190 boy and girl students were randomly selected (97 boy, 93 girl) and assigned to experimental and control group( 88 experimental, 102 control). The experimental group was taught based on community of inquiry method for twelve, ninety-minute sessions. Cooper Ardly & Asher questionnaire for students and Vir & Davin questionnaire for teachers were used as the instruments of the study for collecting data about interpersonal relationship skills. To examine the effect of treatment, the collected data was analyzed by using various descriptive and deductive statistical techniques such as mean, standard of deviation, anova, paired and independed T test. The comparative of pre-test's means of both experimental and control group didn't show any different. But the result of pre-test and post-test of both experimental and control group indicate that the mean of post-test scores of experimental group in relation to pre-test in interpersonal relationship skills  has increased while the mean of control group hasn't different in post-test and the mean of experimental group in post-test is higher than the mean of control group. Besides, to investigate insolubility of implementation effect, again the students were rechecked after 4 mount.  The results has indicated on insolubility of effect. therefore this semi-experimental study have shown that implementing community of inquiry method has posi­tively affected  interpersonal relationship skills of the experimental group and save this effect until 4 mount.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : philosophy for children
  • community of inquiry
  • interpersonal relationship
منابع
آشمن، آدریال. ف (1376). «‏آموزش مهارت‌های شناختی برای کودکان»، ترجمة دهقانی طراز جانی، دوفصل‌نامة آموزش زبان و ادبیات، ش 2.
امی، زهرا و احد فرامرز قراملکی (1384). «مقایسة سبک‌های لیپمن و برنی فیر در آموزش فلسفه به کودکان»، فصل‌نامة پژوهشی اندیشة نوین دینی، ش 2.
برک، لوراای (2001). روان‌شناسی رشد، جلد اول از لقاح تا رشد، ترجمة یحیی سیدمحمدی، 1383، تهران: ارسباران.
تی. وود، جولیا (1950). ارتباطات میان‌فردی، روان‌شناسی تعاملات انسانی، ترجمة مهرداد فیروزبخت (1379)، تهران: مهتاب.
جمشیدی، عفت (1381). بررسی مقایسه‌ای مهارت برقراری روابط اجتماعی دانش‌آموزان با نارسایی‌های ویژه در یادگیری و عادی 8 - 12 سالة شهر تهران در سال تحصیلی 1380 1381، جهت اخذ درجة کارشناسی ارشد روان‌شناسی گرایش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی.
ساسویل، میشل (1385). «فلسفه برای کودکان»، مصاحبه با ناجی، ماه‌نامة مدرسة سالم، ش 2.
فرخ‌مهر، حسین (1385). پرورش تفکر در کلاس درس، تهران: عابد.
فیشر، رابرت (2000). آموزش و تفکر، ترجمة فروغ کیان‌زاده (1385)، اهواز: رسش.
قائدی، یحیی (1383). آموزش فلسفه به کودکان، بررسی مبانی نظری، تهران: دواوین.
کارتلج، ج و آ. میلبرن (1981). آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان، ترجمة نظری‌نژاد (1369)، مشهد: قدس رضوی.
کم، فیلیپ (1994). داستان‌های فکری (1 و 2)، ترجمة فرزانه شهرتاش و مژگان رشتچی (1385)، انتشارات آموزشی شهرتاش.
لیپمن، متیو (1383). «فلسفه و کودکان»، گفت‌وگو و ترجمه از سعید ناجی، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش 82.
ناجی، سعید (1387). کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان (گفت‌وگو با پیشگامان)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
نوروزی، رضاعلی و نگین درخشنده (1386). «بررسی اثرات کار فلسفی با کودکان از دیدگاه دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر اصفهان»، دانشگاه تربیت مدرس تهران، نوآوری‌های آموزشی، س 6، ش 23.
هارجی اون، کریستین ساندرز، و دیوید دیکسون (1994). مهارت‌های ارتباطی و ارتباط میان‌فردی، ترجمة مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی (1380)، تهران: رشد.
 
Bailin, S. & H. Siegel (2003). Critical Thinking, N. Blake, P. Smeyers, R. Smith, & P. Standish (eds.), The Blackwell Guide to Philosophy of Education, Oxford, Blackwell.
Buber, Martin (1948). In Between Man and Man, trans. Ronald Gregor Smith, New York: Macmillan.
Cam, P. (1995)."Thinking Together: Philosophy Enquiry for the Classroom", Primery English Teaching Association and Hale & Iremonger.
Cotta, Sergio (2002). Why Violence? A Philosophical Interpretation, Quebec: Presses of the Laval University, Coll “Dikè”.
Daniel, M. A., M. Schleifer, & P. Lebouis (1992). "Philosophy for Children", The Continuation of Dewey’s Democratic Project, Analytic Teaching, 13.1.
Fisher, Robert. (2001). "Philosophy in Perimery Schools. Fostering Thinking Skills and Literacy", Reading, Literacy and Language.
Gadamer, Hans-Gerg (1976). Truth and Method, trans. Joel Weinsheimer & Donald G. Mrshall, New York: Crossroad.
Gottman, J. et al. (1975). "Predicting Marietal Happiness and Stability from Newlywed interactions", Journal of Marriage and Family, No. 60.
Haas, H. (1980). Appendix B: "Experimental Research in Philosophy for Children", M. Lipman, A. M. Sharp, & F. Oscanyon (eds.), Philosophy in the Classroom (Philadelphia, PA, Temple University Press).
In Kennedy, David (1999). "Philosophy for Children and the Reconstruction of Philosophy", Metaphilosophy, Vol. 30, No. 4.
In Kennedy, David (1999). "Philosophy for Children and the Reconstruction of Philosophy", Metaphilosophy, Vol. 30, No. 4.
In Trickey, S. & K. J. Topping (2004). "Philosophy for Children’: A Ystematic Review", Research Papers in Educatio, Vol. 19, No. 3.
Kennedy, David (1999). "Philosophy for Children and the Reconstruction of Philosophy", Metaphilosophy, Vol. 30, No. 4.
Kohan, W. (2002). "Education, Philosophy and Childhood: The Need to Think an Encounter": Thinking, The Journal of Philosophy for Children, 16.1.
Lipman, M. (1988). "Philosophy For Children", Journal of Philosophy For Children. Vol. 1, No.4.
Lipman, M. (1988). Philosophy Goes to School, Philadelphia: Temple University Press.
Lipman, M. (2003). Thinking in Education, (2nd ed.), Cambridge & New York: Cambridge University.
Sasseville, Mr. (2000). Practice of Philosophy for Children (2nd Edition), Quebec: Presses of the Laval University.
Splitter, L. & A. M. Sharp (1995). Teaching for Better Thinking, the Classroom Community of Inquiry, Australia: ACER.
Topping, K. J. (2003). "Developing Thinking Skills with Peers, Parents & Volunteers", Thinking Classroom (I.R.A.), Vol. 4, No. 4.
Trickey, S. & K. J. Topping (2004). "Philosophy for Children’: A Ystematic Review", Research Papers in Education, Vol. 19, No. 3.
Vansieleghem, Nancy 2005. "Philosophy for Children as the Wind of Thinking", Journal of Philosophy of Education, Vol. 39, No. 1.
Williams, S. (1993). Evaluating the Effects of Philosophical Enquiry in a Secondary School, Derbyshire, England, Derbyshire County Council.
http://sapere.org.uk/2005/08/04/research-project/Clackmannanshire Research Project
http://sapere.org.uk/2007/06/19/critical-creative-thinking theaustralasian journal-of-philosophy-in-education
http://www.latraversee-pvphie.com/index.asp?section=4_1_1_1