بررسی دیدگاه برساخت‌گرایی اجتماعی درباره کودکی، و آموزه‌های آن برای برنامه آموزش تفکر به کودکان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شهید چمران اهواز،

3 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی دیدگاه برساخت گرایی اجتماعی در باره کودکی است و آنچه این دیدگاه برای برنامه آموزش تفکر به کودکان دارد. پژوهش با روش فلسفی صورت گرفته است. برساخت­گرایی اجتماعی دیدگاهی است که کودک و دوره کودکی را برساخته­ای اجتماعی-فرهنگی می­داند و نه امری طبیعی. بر این اساس، کودک از ویژگی­های رشدیِ طبیعیِ ثابت برخوردار نیست، در عین حال صلاحیت کافی برای این که به عنوان عامل اجتماعی به حساب آید را دارا می باشد. برخلاف باورهای سنتی، در این دیدگاه کودک نه ارزش ابزاری، بلکه ارزش ذاتی دارد. برساخت­گرایی اجتماعی تفکر کودک را مستقل از بزرگسال و برخوردار از سرشتی اجتماعی می­داند. این مکتب بر گفتمان­های چندگانه پست­مدرنیسم، فمینیسم پساساختارگرا، پسااستعمارگرایی و جامعه­شناسی جدید کودکی مبتنی است. برخی از آموزه­های منتج از برساخت­گرایی اجتماعی کودکی در زمینه آموزش تفکر به کودکان از این قرار هستند: بافت­ و زمینه­های فرهنگی و اجتماعی در آموزش تفکر به کودکان اهمیت می­یابد، آموزش تفکر به صورت گروهی برجسته می­شود. بر روابط تعاملی، یادگیری مشارکتی، دوستی­ها و بازی­های نمایشی کودکان تأکید می­شود. نقش نهادهای غیر رسمی در کنار نهاد رسمی آموزش و پرورش در جریان رشد تفکر کودک بیش از پیش اهمیت می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The social constructionism approach to childhood, and what it has for philosophy for children program(p4c).

نویسندگان [English]

  • reza sheikheh 1
  • Masoud Safaei Moghaddam 2
  • Mohammed Jafar Pakseresht 2
  • Mansour Marashi 3
1 Phd in Philosophy of Education at Shahid Chamran University of Ahvaz
2 ,Professor of Philosophy of Education at Shahid Chamran University of Ahvaz,
3 Associate professor of Philosophy of Education at Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

This research is concerned with the concept of childhood based on the social constructionism and what it has for philosophy for children program (p4c). The philosophical method was applied. Social constructivism views childhood as a sociocultural construct, and not a natural phenomenon. According to this perspective childhood is intrinsically valuable and children are seen as social agents, experts, and thinkers. The social constructivism considers child's thinking independent of adults and of social nature. The constructed concept of childhood is based on multiple discourses of post-modernism, femanism, post-structionism, post-colonialism, and new socialogy of childhood. The fowlloing are some doctrines of social constructionism of childhood to teach children thinking:  Cultural and social contexts are important in teaching children thinking, Collective thinking is highlighted. In this regard, the emphasis is on interactive relationships, Interactive learning, friendships and children's play games. The role of informal institutions alongside the formal institution of education becomes increasingly important in the development of child thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social constructionism of childhood
  • teach children thinking
  • Philosophical method
-         بلیک­مور، ساراجین؛ فریث، یوتا (1388). مغز یادگیرنده: درس­هایی برای آموزش و پرورش، ترجمه: سید کمال تبریزی، تهران: سمت.
-         جیمز، آلیوس؛ جنکس، کریس؛ پروت، آلن (1393). جامعه­شناسی دوران کودکی، نظریه پردازی درباره دوران کودکی، ترجمه: علیرضا کرمانی، تهران: ثالث.
-         شیخه، رضا؛ صفایی مقدم، مسعود؛ پاک­سرشت، محمد جعفر؛ مرعشی، منصور (1398). بررسی تحلیلی مبانی برساخت­گرایی اجتماعی درباره دوران کودکی و استلزامات تربیتی آن. رساله دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. 
-         ذکایی، محمد سعید (1395). در آمدی بر مطالعات دوران کودکی در ایران، تهران: آگاه.
-         کورسارو، ویلیام. ای (1393). جامعه­شناسی دوران کودکی، ترجمه: علیرضا کرمانی و مسعود رجبی اردشیری، تهران: ثالث.
-         کیلی، مری جین (1396). درآمدی بر مطالعات دوران کودکی، ترجمه: علیرضا کرمانی، تهران: نشر ثالث.
-         گرگن، کنت جی؛ گرگن، ماری (1394). ساخت اجتماعی: دعوت به گفت و شنود، ترجمه: فاطمه جاودان نشر: علوم و فنون.
-         مادلین، لئونارد (1396). جامعه­شناسی کودکان، ترجمه: منصور حقیقتیان؛ علی سیف­زاده، انتشارات: جامعه­شناسان.
-         متیوس، گرت (1391). فلسفه دوران کودکی، ترجمه: داود قرجالو، مجله کتاب ماه فلسفه، شماره 63.
 
 
 
-         Aries, P. (1962). Centuries of childhood: A social History of family Life. Trans. Robert Baldick, Germany: Libraries plon.
-         Burdick-shepherd, S. (2014). Reading for childhood in philosophy and Literature: An Ethical Practice for Educators. UMI.United states.
-         Burman, E. (1994). Deconstructing Devlopmental Psychology. Routledge: London.
-         Cannella, G. S. & Viruru, R. (2004). Childhood and Postcolonization: Power. Education, and Contemporary Practice, New York, RoutledgeFalmer.
-         Cannella, G.s. (1997). Deconstrucing early childhood education: Social justice and revolution. New York: Peter Lang.
-         Chappell, D. (2008). Sneaking out after dark: Resistance, agency, and the postmodern child in JK Rowling’s Harry Potter series. Children's Literature in Education, 39(4), 281-293.
-         David, T., Goouch, K., & Powell, S. (Eds.). (2016). The Routledge international handbook of philosophies and theories of early childhood education and care. Routledge.
-         Davies, B. (1988). Gender Equity and Early Childhood. Canberra: Commonwealth Schools Commission.
-         Gittins, D. (2004). The historical construction of childhood. New York: open University press.
-         Hacking, I. (1999). The social Construction of What. Cambridge, MA and London: Harvard University Press.
-         James, A. & James, A. L. (2004). Constructing childhood: Theroy, Policy and social Practice. Palgrve Macmillan.
-         James, A. & prout, A. (1997). Constructing and reconstructing Childhood: UK Falmer Press, 1 Gunpowder Square, London EC4A 3DE.
-         James, A. Jenks, C., & Prout, A. (1998). Childhood in social space. In A. James, J. Chris & A. Prout (Eds.), Theorizing childhood. Polity press (pp. 37-58). London: SAGE Publications.
-         Kehily, M. J. (2009).  An introduction to childhood studies: McGraw-Hill Education, Open University Press.
-         Kennedy, David (2006). The well of being: childhood, subjectivity, and education. Albany: State University of New York press.
-         Kincheloe, J. L., Steinberg, S. R., & Gresson III, A. D. (1997). Measured Lies: The Bell Curve Examined. St. Martin's Press, Scholarly and Reference Division, 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010 (paperback: ISBN-0-312-12929-7, $17.95; clothbound: ISBN-0-312-12520-8).
-         Kincheloe, J.L. (1997). The advent of the postmodern child. In S.R. Steinberg & J.L. Kinchelo (Eds.), kid- culture: the corporate construcation of childhood (31-52).New York: Westview press.
-         King, M. (2007). The sociology of childhood as scientific communication observations from a social systems perspective: Los Angeles, London, New Delhi and Singapore, vol 14(2):193-213.
-         Mac Naughton, G. (2003). Shaping early childhood: Learners, curriculum and contexts. McGraw-Hill Education (UK).
-         Mayall, B. (2002). Towards a sociology for childhood: thinking from children's lives. Open University Press.
-         Mayall, B. (Ed). (1994). Children's childhoods: Observed and experienced. Psychology Press.
-         McIntosh, P. (1988). White privilege: Unpacking the invisible knapsack.
-         Nieuwenhuys, O. (2013). Theorizing childhood(s): why we need postcolonial perspectives.  Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journals.nav, 20(1) 3-8.
-         Nutbrown, C. & Clough, P. (2014). Early childhood education: History, philosophy and experience. Sage.
-         Nutbrown, C. (2006). Key concepts in early childhood education and care. Sage.
-         Nutbrown, C. (Ed). (1996). Respectful educators-capable learners: Children's rights and early education. SAGE.
-         Penn, H. (2005). Unequal Childhoods: young children’s lives in poor countries: London and New York: Routledge.
-         Robson, s. (2006). Developing thinking and Understanding in Young Children: Routledge.
-         Shalima, D. D. (2017). Addressing Complexities in Early Childhood Education and Care: The Relationships among Paradigms, Policies, and Children's Rights toParticipate (Doctoral dissertation).
-         Thorne, B. (1987). Re-visioning women and social change: Where are the children? Gender & Society, 1(1), 85-109.
-         Walkerdine, V. (1988). The Mastery of Reason: Cognitive Development and Production of Rationality. London: Routledge.
-         Walkerdine, V. (2000). Violent boys and precocious girls: Regulating childhood at the end of the millennium. Contemporary issues in early childhood, 1(1), 3-23.
-         Wilson, M. B. (2009). Constructions of childhood found in award-winning children's literature. The University of Arizona.