اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (تفکر انتقادی) بر تسلط بر خود و نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان دوره متوسطه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی (تفکر انتقادی) بر تسط بر خود و نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش­آموزان دوره متوسطه بود. طرح پژوهش نیمه­آزمایشی از نوع طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 4 شهرستان تبریز در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از میان آن­ها تعداد 30 نفر به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. به این ترتیب که آزمودنی­های گروه آزمایش، تحت آموزش مهارت­های زندگی (تفکر انتقادی)، به مدت 10 جلسه قرار گرفتند و در مقابل گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد. برای جمع­آوری داده­ها از مقیاس پذیرش اعتیاد وید و تسلط بر خود تانجی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها توسط آزمون آماری تحلیل کواریانس انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت­های زندگی (تفکر انتقادی) بر تسلط بر خود و نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش­آموزان تأثیر دارد. در واقع آموزش مهارت­های زندگی باعث افزایش تسلط بر خود و کاهش نگرش مثبت به مصرف مواد مخدر در دانش­آموزان می­شود. بنابراین فراگیری آموزش مهارت­های زندگی نقش مهمی در تسط بر خود و نگرش به مصرف مواد دانش­آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Teaching Life Skills (Critical Thinking) on Self-Control and Attitudes toward Drug Abuse among High-School Students

نویسندگان [English]

  • Ramin Habibi-Kaleybar 1
  • Jafar Bahadorikhosroshahi 2
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Ph. D student in Educational Psychology, Department of Education, Faculty of Education & Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This study seeks to investigate the effectiveness of teaching life skills (critical thinking) on self-control/ self-mastery and attitudes toward drug abuse among high-school students. The research applies a quasi-experimental pretest-posttest design method involving a control group. The statistical population included female high-school students in District 4 of Tabriz city in the academic year 2019-2020, among which 30 students were selected by the purposive sampling approach. The subjects were randomly divided into two experimental and control groups (n=15). The experimental group was trained for life skills (critical thinking) during ten sessions, while the control group did not receive any training in this regard. The Addiction Preparation Scale (Wade & Butcher, 1992) and Tangney's Self-Control Scale (SCS, Tangney et al., 2004) were used to collect data. Data analysis was carried out through the analysis of covariance. The results reveal that teaching life skills (critical thinking) can exert an impact on students’ self-control and attitudes toward drug abuse. In fact, life skills training enhances self-control and reduces students’ positive attitudes toward drug abuse. Therefore, learning life skills plays an important role in students’ self-control and attitudes toward drug abuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Control
  • Attitudes toward Drug Abuse
  • life skills
  • critical thinking