تبیین الگوی آموزش سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان دوره‌ی دوم ابتدایی بر اساس اصول فبک

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 . دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا، ، همدان، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا، ، همدان، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تبیین الگوی آموزش سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان دوره‌ی دوم ابتدایی بر اساس اصول فبک است. رویکرد پژوهش از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) و با استفاده از روش‌های تحلیل مفهومی، استنتاجی‌ پیش‌رونده و توصیفی-پیمایشی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ارتباط قابل‌ملاحظه‌ای بین مؤلفه‌های فبک و شاخص‌های سطوح سواد رسانه‌ای (مصرف کارکردی، مصرف انتقادی، تولید-مصرف کارکردی و تولید-مصرف انتقادی) وجود دارد. از سوی دیگر اصول فبک شامل عقلانیت چون عامل سازمان دهنده، تعلیم و تربیت چون فرایند پژوهش، کلاس درس چون اجتماع پژوهشی و تفکر خودآگاهانه است که متناظر با آن‌ها ارتقای خود رهبری از طریق پرورش تفکر مراقبتی، انتقادی و خلاقانه، محتوای چالش‌انگیز با قابلیت پژوهشی، روش اجتماع پژوهشی مبتنی بر گفت‌وگو و شیوه‌ی خودارزیابی به‌عنوان عناصر ضروری الگوی سواد رسانه‌ای بر اساس فبک در دوره‌ی دوم ابتدایی استنتاج می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Media Literacy Education Model for Second-Grade Elementary Students based on P4C Principles

نویسندگان [English]

  • Saeid Ansari 1
  • Farhad Seraji 2
  • MohammaRreza Yousefzadeh 3
1 Ph. D. Student in Philosophy of Education, Bu Ali Sina University, Hamadan.
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan.
چکیده [English]

The main objective of the study is to explain the media literacy education model for second-grade elementary students based on philosophy for children (P4C) principles. The research study applies a mixed (qualitative and quantitative research) method, using concept analysis, progressive inductive and descriptive-survey approaches. Based on the findings, there are significant relationships between the components of P4C and the indicators of the levels of media literacy (functional consuming, critical consuming, functional prosuming, and critical prosuming). On the other hand, the P4C principles include rationality as an organizing factor, education as an inquiry process, classroom as a community of inquiry and self-conscious thinking. Correspondingly, promoting self-leadership through the development of caring, critical and creative thinking; challenging content with research capacity; method of dialogue-based community of inquiry; and self-evaluation technique are deduced as essential elements of the media literacy education model based on the philosophy for children in the second-grade elementary courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • Philosophy for Children (P4C)
  • Second-Grade Elementary