بررسی اثربخشی آموزش فلسفه به شیوه حلقه کند و کاو بر نظریه ذهن دانش‌آموزان نابینا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران

2 استادیار دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران

3 استادیار دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی

چکیده

نظریه ذهن جز مهم­ترین مباحث شناخت اجتماعی در حوزه روانشناسی می باشد. آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت تفکر انتقادی و مهارت­های شناخت اجتماعی تأکید دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش فلسفه به شیوه حلقه کندوکاو بر ارتقای سطوح نظریه ذهن کودکان است. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل در جامعه آماری کلیه دانش آموزان نابینای شهرستان مشهد بوده است.ابتدا 24 دانش آموز بصورت داوطلبانه انتخاب و سپس بطور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. برای سنجش نظریه ذهن از آزمون استیرمن استفاده شد. گروه آزمایش تحت آموزش فلسفه برای کودکان به شیوه حلقه کندوکاو طی 7 جلسه قرار  گرفتند. داده­ها با استفاده از تحلیل کواریانس تک متغیر تحلیل و مشخص شد که مولفه درک باور غلط و درک شوخی بصورت معناداری با آموزش فلسفه به شیوه حلقه کندو کاو بهبود یافت(05/0>p)  ولی مولفه بازشناسی عاطفی و وانمودی تغییری نکرد(05/0<P). ارتباط نزدیک بین ذهن و زبان را می توان تبینی برای بهبود سطوح تئوری ذهن دانست، همچنین مولفه عاطفی و وانمودی به لحاظ اهمیت بیشتر جلوه های تصویری ممکن است چالش های بیشتری را برای افراد نابینا دربرداشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Philosophy Education in the Way of the Loopand Explore the Theory of the Mind of the Students of the blind

نویسندگان [English]

  • Zeinab Hashemzadeh 1
  • Hayede Saberi 2
  • Shaharbano Aali 3
1 PhD Student in Educational Psychology, Psychology, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Psychology, Ferdowsi University
چکیده [English]

The theory of mind is the most important issues of social cognition in the field of psychology. The teaching of philosophy for children emphasizes critical thinking skills and social recognition skills. the main purpose of the present study was to examine the effect of teaching philosophy in a loopway  on promote the levels of children's mind theory. Research is a semypilot study with pre-test and post-test design with control group. The population of this study  was girls and boys blind student in elementary school at Mashhad. First, 24 male and female students were selected through voluntary sampling and then were randomly assigned to control and experimental groups.to collect data in the theory of mind, Stressman'stheory  of mind was used.  The experimental group was trained teaching of philosophy in way of loop  in 7sessions. data were analyzed using covariance analysis  and showed that the perception of the false belief and the perception of jukira at the level Has improved significantly (05/0>p)  But the emotional and imaginative components was not change (05/0<P). The close connection between mind and language can be an explanation for improving the levels of theory of mind, although the emotional and imaginative components in terms of the greater importance of visual effects may pose more challenges for the blind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theory of mind. philosophy for children. blind. student
منابع فارسی:
-         اکرمی، ل. قمرانی، ا. آقالر، ص.  (1394). بررسی اثربخشی آموزش فلسفه به شیوه حلقه کند و کاو بر پرسشگری و نگرش به خلاقیت در دانش آموزان نابینا.   فصلنامه علوم شناختی.
-         امین یزدی، سید امیر (1383) فصل­نامه مطالعات تربیتی و روانشناسی. شناخت اجتماعی تحول استدلال نظریه ذهن در کودکان. شماره 9.
-         امین یزدی، سید امیر (1386) مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد. شناخت اجتماعی و زبان. شماره 159. خانجانی، ز. و خانجانی، ز. هداوندخانی، ف.(1388)نظریه ذهن: تحول و رو رویکرد. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز.سال چهارم، شماره 16.
-         ضرغامی، سعید(1387). بررسی مقایسه ای آموزش فلسفه و منطق به روشهای ادغامی و تفکیکی در دوره متوسطه نظری . وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی
-         فیشر، ر. (2003). آموزش و تفکر. ترجمه: کیان زاده، ف. (1388). اهواز: انتشارات رسش.
-         قمرانی، امیر؛ البرزی، شهلا؛ خیر، محمد (1385)، بررسی روایی و اعتبار آزمون نظریه ذهن در گروهی از دانش آموزان عقب مانده ذهنی وعادی شهر شیراز، مجله روانشناسی 10
-       لیپمن،متیو (1386).در مصاحبه با سعید ناجی
-       مشهدی، ع. (1391). نظریه ذهن رویکرد جدید در روانشناسی تحولی. تازه های علوم شناختی، سال 5، شماره 3، 71-82.
-         مشهدی، ع. هاشم جوزدانی، م؛ هاشمی برزآبادی، ح. (1390)، نظریه تحول ذهن و رابطه آن با  مهارتهای اجتماعی کودکان و نوجوانان مبتلا به آسیب بینایی، مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی،سال هفتم، شماره 27، بهار 1390.
 -         نسائیان، عباس؛ عبدالله زاده رافی،مهدی؛ مرادی، معصومه؛ کاوه، منیژه (1389). تاثیر آموزش باور کاذب در پاسخگویی به تکلیف باور کاذب در کودکان 3-6 ساله، دو فصلنامه روانشناسی معاصر ، 5(1)، 63-70
 -         نوریان، م. (1388). راهنمای عملی تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی. تهران: نشر شورا.
 -         یار محمدیان، محمدحسین (1390). اصول برنامه ریزی درسی، تهران: انتشارات یادواره کتاب
 -          
منابع انگلیسی:
 
Atkinson, L., Slade, L., Powell, D., & Levy, J. P. (2017). Theory of mind in emerging
reading comprehension: A longitudinal study of early indirect and direct effects. Journal
of Experimental Child Psychology, 164, 225–238.
Alexander, R. (2004). Towards dialogic teaching. Cambridge, England: Dialogs.
Astington, J.W. (1999). The child discovery of the mind. Cambridge, MA: Harvard university press.
 
Doherty, M (2009), Theory of Mind: How Children Understand Others' Thoughts and Feelings. Hove and New York, Psychology Press.
 
Goldin,C.(2007).Pragmatism, constructitity and Socratic objectivity: the pragramatist epistemic aim of philosophy for children, proceeding 36th annual conference of the philosophy Australsia, Wellington, New Zealand.
 
Grisham, J.R.; Henry, J.D.; Williams, A.D. and Bailey, Ph.E. (2010). Socimotional deficit associated with obsesseive-compulcivesymptomatology. Psychiatry Research, 175, P: 256-259.
 
Green, S., Pring, L., &Swettenham, J. (2004).Aninvestigation of first-order false belief understandingof children with congenital profound visualimpairment.British Journal of DevelopmentalPsychology, 22 (1), 1-17.
 
Gregory, C., Lough, S., Stone, V. E., Erzinclioglu,S., Martin, L., Baron-Cohen, S., &
Garemic, m. (2011).P4c  for blind children.  Prof. milosh@gmail.com
 
Hayhoe, S.(2014). Does philosophy disable? The epistemological model of disability, and the influence of the process of knowledge construction and people with impairments, school of childhood studies and education times, Canterburythirst church university / center of the philosophy of natural & social science, Landen school of ecumenical& political science, UK.
 
Jenkins, J. M., Turrell, S. L., Kogushi, Y., Lollis, S., & Ross, H. S. (2003). A longitudinal
investigation of the dynamics of mental state talk in families. Child Development, 74(3),
905–920.
Maes, B., &Grietens, H. (2004).Parent-reportedproblem behavior among children with sensory disabilityattendingelementary regular school.Journalof Development and Physical Disability, 16(4), 361-375.
 
Mcalpine, L. M., & Moore, C. L. (1995).Thedevelopmentalof social understanding with visual impairments.JournalofVisual Impairment & Blindness,89 (4), 349-358.
 
Minter, M. E., Hobson, R. P., & Bishop, M.(1998).Congenital visual impairment and theoryofmind.British Journal ofDevelopmental Psychology,16 (2), 183-196.
 
Slaughter, V., Imuta, K., Peterson, C. C., & Henry, J. D. (2015). Meta-analysis of theory of
mind and peer popularity in the preschool and early school years. Child Development,
86(4), 1159–1174.
Imuta, K., Henry, J. D., Slaughter, V., Selcuk, B., &Ruffman, T. (2016). Theory of mind
and prosocial behavior in childhood: A meta-analytic review. Developmental Psychology,
52(8), 1192–1205.
Tompkins, V., Benigno, J. P., Lee, B. K., & Wright, B. M. (2018). The relation between
parents’ mental state talk and children’s social understanding: A meta-analysis. Social
Development, 27(2), 223–246.
Pring,&Tadic (2010). Are language and social communicationinntact in children with congenital visual imparment school at age.J child Psychol psychiatry, 51 (6), 696-705.
Peterson. C (2010).factors influencing the development of a theory of mind in blind children, British Journal of Developmental Psychology
 
Peterson, C., Peterson, J., & Webb, J. (2000).Factorsinfluencing the development of theory of mindin blind children.British Journal of DevelopmentalPsychology, 18, 431-447.
 
Premack, D & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? The Behavioural and Brain Sciences, 4, 515-526.
 
van Kleeck, A. (2004). Fostering preliteracy development via storybook-sharing interactions:
The cultural context of mainstream family practices. In C. A. Stone, E. R. Silliman,
 
B. Ehren, & K. Apel (Eds.), Handbook of language and literacy: Development and disorders
(pp. 175–208). New York, NY: Guilford.
 Wimmer, H., &Perner, J. (1983). Beliefs aboutbeliefs: Representation and constraining functionof wrong beliefs inyoung children’s understandingof deception. Cognition, 13 (1), 103-128.