شناسایی و اعتباربخشی چارچوب نظری برنامه درسی پژوهش محور و تحلیل آن در محتوای علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شاهد

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

3 دانشیار و عصو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اعتباربخشی چارچوب نظری برنامه درسی پژوهش­محور و تحلیل آن در محتوای کتاب علوم­تجربی پایه ششم ابتدایی، به شیوه اسنادی به همراه اعتباربخشی گروه های کانونی و نیز تحلیل محتوی، انجام شد. نتایج نشان داد؛مهم­ترین ابعاد برنامه­درسی پژوهش­محور را می توان در چهارده بعد ؛ پویایی، ساخت دانش، معلم‌پژوهنده، آزمون‌پذیر‌بودن، تمرین و فعالیت‌محوری، تعاون و همکاری، پرسشگری، تفکر انتقادی، مساله‌مداری، خودانگیختگی، ارزیابی، کاوشگری، اکتشاف و یادگیری خو‌تنظیمی تدوین نمود. از میان این ابعاد چهارده گانه از منظر متخصصان ، مولفه مساله­مداری دارای بالاترین و مولفه تعاون و همکاری دارای پایین­ترین رتبه بوده است. علاوه بر این، میزان انطباق ابعاد برنامه­درسی پژوهش­محور با محتوای کتاب علوم­تجربی بسیار متفاوت است. به طوری که بیشترین اهمیت مربوط به مولفه پرسشگری و کمترین اهمیت مربوط به مولفه یادگیری خودتنظیمی است. همچنین نتایج نشان داد بین محتوای کتاب علوم­تجربی پایه ششم ابتدایی با ابعاد برنامه­درسی پژوهش­محور اعتباربخشی شده از منظر خبرگان، انطباق وجود ندارد. بر اساس نتایج بدست امده پیشنهاد می­شود برنامه­ریزان ومولفان در ویراست­های اتی کتاب علوم تجربی مولفه­های کمتر پرداخته شده را مورد تاکید بیشتر قرار داده و از طریق برگزاری کارگاههای اموزش ضمن­خدمت معلمان را با مولفه­های شناسایی شده در این پژوهش بیشتر اشنا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Validating the Theoretical Framework of Research-Based Curriculum and Its Analysis in the Content of Experimental Sciences in the Sixth Grade of Elementary School

نویسندگان [English]

  • Abbas Izad 1
  • Mohsen Dibaei Saber 2
  • Mehdi Sobhaninezhad 3
1 M.A. Student of Curriculum Planning, Faculty of Education, Shahed University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Faculty of Education, Shahed University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Education, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of identifying and validating the theoretical framework of the research-based curriculum and analyzing it in the content of the Experimental Sciences textbook in the sixth grade of elementary school. The research was done using a documentary method with the validation of focus groups as well as content analysis. The results showed that the most important dimensions of the research-based curriculum can be grouped in fourteen dimensions: dynamism, knowledge building, teacher research, testability, practice and activity-orientedness, cooperation, questioning, critical thinking, problem-orientedness, self-motivation, evaluation, exploration, discovery, and self-regulated learning. Among these fourteen dimensions, from the perspective of experts, the component of problem-orientedness has the highest and cooperation has the lowest rank. In addition, the degree to which the dimensions of research-based curriculum conform to the content of the Experimental Sciences textbook varies greatly, so that the greatest importance is related to the component of questioning and the least importance is related to the component of self-regulated learning. The results also showed that there is no correspondence between the content of the Experimental Sciences textbook in the sixth grade of elementary school and the dimensions of the research-based curriculum accredited from the perspective of experts. Based on the obtained results, it is suggested that the planners and authors emphasize more on the less addressed components in the future editions of the book of Experimental Sciences and, by holding in-service training workshops, make teachers more familiar with the components identified in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • Curriculum
  • Research-Based
  • Sixth Grade Elementary
  • Experimental Sciences
 
اسدیان سیروس, حبیبی آذر افسانه(1392). بررسی اثربخشی برنامه درسی علوم به شیوه آموزش محور با برنامه درسی علوم به شیوه پژوهش محور در دوره ابتدایی. علوم رفتاری : بهار 1392 , دوره  5 , شماره  15; 9- 23.
آقازاده ، محرم . (1384). راهنمای روشهای نوین تدریس . تهران :انتشارات آییژ
امیدی نیا مریم، مکتبی فرد لیلا، مومنی عصمت(1392).بررسی مهارت های تفکر انتقادی در رمان های برگزیده نوجوان فارسی دهه 80 بر اساس فهرست فاسیونه. تفکر و کودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال چهارم، شماره اول صص26-1
ایجادی زهرا ، سیف نراقی مریم، نادری عزت اله(1397).طراحی برنامه درسی پژوهش محور در علوم تجربی پایه ششم دوره ابتدایی. پژوهش در برنامه ریزی درسی. سال پانزدهم شماره 29(پیاپی 56) صفحات 60-49
بحرینی بروجنی مجید ، نصر اصفهانی احمدرضا، سپهری بروجنی کبری(1394). بررسی میزان رعایت اصول علمی قصد شده مربوط به عنصر اهداف در درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی. فصبنامه مطالعات برنامه درسی ایران. سال دهم، شماره 37. 80-59
دیبایی صابر محسن, جعفری ثانی حسین, آیتی محسن(1389). میزان درگیری برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی (پایه سوم و چهارم) با مهارت های سواد خواندن بر اساس مطالعه بین المللی پرلز PIRLS))فصلنامه نواوری های اموزشی.دوره 9، شماره 36. صص 29-49
کیامنش علیرضا(1387). مقایسه عملکرد ریاضی دانش اموزان سال سوم راهنمایی در دو مطالعه بین المللی و بررسی محتوای اموزش ریاضی در برنامه های درسی. مجموعه مقالات سومین کنفرانس اموزش ریاضی ایران. کرمان
نبیئی اسماعیل، کاطم پور اسماعیل، شمیبایی زهره(1399).شناسایی ابعاد و مولفه های توسعه تفکر پژوهشی دانش اموزان در دوره های تحصیلی. تفکر و کودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.(دوفصلنامه علمی(مقاله علمی- پژوهشی) سال یازدهم، شماره اول صص95 -111
نوریان، محمد(1387). تحلیل محتوای رسانه های اموزشی با تاکید بر کتاب های درسی. تهران: انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهاران جنوب
نیکنامی مصطفی، کریمی فریبا(1388). صلاحیت های حرفه ای معلمان اموزش عمومی و ارائه چارچوب ادراکی مناسب. پژوهش در برنامه ریزی درسی،23(23)،22-1
هارلن، وین.(1380).نگرشی نو بر آموزش علوم تجربی در دوره ی ابتدایی.ترجمه ی شاهده سعیدی.تهران: انتشارات مدرسه.
 
Aksela, Maija (2019). Towards Student-Centered Solutions and Pedagogical Innovations in Science Education through Co-Design Approach within Design-Based Research. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, v7 n3 p113-139
Bikic, Naida; Maricic, Sanja M.; Pikula, Milenko (2020). The Effects of Differentiation of Content in Problem-Solving in Learning Geometry in Secondary School.
Canales-Lacruz, Inma; Arizcuren-Balsco, Eva (2019). Feelings and Opinions of Primary School Teacher Trainees towards Corporeal Expressivity, Spontaneity and Disinhibition. Research in Dance Education, v20 n2 p241-256
Coleman, Claire) 2020). Learnings through Explorations of the Teaching Space: Creating Climates of Collaboration. Teachers and Curriculum, v20 n1 p9-12
Corlu, Mehmet Ali, Corlu, M. Sencer (2012). Scientific Inquiry Based Professional Development Models in Teacher Education, Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 514-521.
Crowe, Jessica; Boe, Austin (2019). Integrating Undergraduate Research into Social Science Curriculum: Benefits and Challenges of Two Models. Education Sciences, v9 Article 296 2019
Demirören, Meral; Turan, Sevgi; Teker, Gülsen Tasdele)2019). Determinants of Self-Regulated Learning Skills: The Roles of Tutors and Students. Advances in Physiology Education, v44 n1 p93-98
Dostal, Jiri, Klement, Milan (2015). Inquiry-based instruction and relating appeals of pedagogical theories and practices, Procedia -Social and Behavioral Sciences 171, 648 –653
Downey, Dennis J (2018). Engaging Students: Conducting Community-Based Research in the Senior Capstone Course. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, v22 n4 p115-140
Jirout, Jamie & Klahr, David (2011). "Children’s question asking and curiosity: A training study". SREE Fall 2011 Conference Abstract Template, 1-10
Litman, Jordan, A. (2014). Curiosity and the pleasure of learning: wanting and liking new information. In Cognition and Emotion.19(6),793-814
Maass, Katja; Swan, Malcolm; Aldorf, Anna-Maria (2017). Mathematics Teachers' Beliefs about Inquiry-Based Learning after a Professional Development Course--An International Study. Journal of Education and Training Studies, v5 n9 p1-17
Marin, Victoria I) 2020). Research-Based Learning in Education Studies: Design Inquiry Using Group e-Portfolios Based on Blogs. Australasian Journal of Educational Technology, v36 n1 p1-20 2020
Marquardson, Jim (2020). Encouraging Lifelong Learning through Tech Explorations. Information Systems Education Journal, v18 n6 p28-37
Murphy, Carol; Abu-Tineh, Abdullah; Calder, Nigel; Mansour, Nasser (2018). Implementing Dialogic Inquiry in Qatari Mathematics and Science Classrooms: Challenges and Provocations. Teachers and Curriculum, v18 n1 p33-40
Panasan, M; Nuangchalerm, P. (2010). Learning Outcomes of Project-Based and Inquiry-Based Learning Activities, Journal of Social Sciences 6(2), 252-255.
Peterson, Laura (2012). Research-Based Curriculum, Pedagogy, and Assessment in a Deaf Bilingual Program. v13 p36-39
Pierce, Calisa A. (2017). Research-Based Integrated Reading and Writing Course Development. Journal of Developmental Education, v40 n2 p23-25, 34
Rattanaprom, Wattana (2019). Failure of Research-Based Learning Implementation in Basic Education. International Education Studies, v12 n4 p19-23
Sarigöz, Okan (2017). An Analytical Study of Primary School Teachers' Views towards Research Oriented Learning Approach. Online Submission, Journal of Academic Social Science Studies n48 p293-304
Siraj, Saedah; Abdullah, Muhammad Ridhuan Tony Lim (2011). Development of Future Curriculum via Futures Studies. Online Submission, US-China Education Review B 2 p226-236
Sugeng, Bambang; Suryani, Ani Wilujeng (2020). Enhancing the Learning Performance of Passive Learners in a Financial Management Class Using Problem-Based Learning. Journal of University Teaching and Learning Practice, v17 n1
Taylor, Joanna; Bilbrey, Jerry (2012). Effectiveness of Inquiry Based and Teacher Directed Instruction in an Alabama Elementary School. Journal of Instructional Pedagogies, v8
Taylor, Joseph; Kowalski, Susan; Getty, Stephen; Wilson, Christopher; Carlson, Janet (2013). The Effects of Research-Based Curriculum Materials and Curriculum-Based Professional Development on High School Science Achievement: Results of a Cluster-Randomized Trial. Society for Research on Educational Effectiveness. SREE Spring 2013 Conference Abstract Template
Towers, J. (2012). Administrative supports and curricular challenges: New teachers enacting and sustaining inquiry in schools. Canadian Journal of Education, 35(1),259-278.
Uçar, S., & Trundle, K. C. (2011). Conducting guided inquiry in science classes using authentic, archived, web-based data. Computers & Education, 57, 1571-1582.
Van Steenbrugge, Hendrik; Ryve, Andreas – ZDM (2018). Developing a Reform Mathematics Curriculum Program in Sweden: Relating International Research and the Local Context. ZDM: The International Journal on Mathematics Education, v50 n5 p801-812 
Veloo, A; Perumal, S; Vikneswary, R. (2013). Inquiry-based instruction, students’ attitudes and teachers’ support towards science achievement in rural primary schools, Procedia -Social and Behavioral Sciences 93, 65–69.
Yang, C. C.; Ho, H.; Chen, S. (2013). Which type of work-study experience is more beneficial? Perceptions of Taiwanese college students. Journal of College Teaching & Learning, 10(1), 83-8
Zambak, V. Serbay; Alston, Daniel M.; Marshall, Jeff. C.; Tyminski, Andrew M (2017). Convincing Science Teachers for Inquiry-Based Instruction: Guskey's Staff Development Model Revisited. Science Educator, v25 n2 p108-116
Zelick, P. R (2007). "Issues in the psychology of motivation ". New York: Nova Science Publishers.
Zhu, Zheng; Geelan, David (2013). Chinese Secondary Physics Teachers' Beliefs and Instructional Decisions in Relation to Inquiry-Based Teaching. Electronic Journal of Science Education, v17 n2