بررسی چالش های فراروی توسعه هنرهای نمایشی در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش، شناسایی چالش های فرآروی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در توسعه هنرهای نمایشی است. در مسیر رسیدن به این هدف، سیاست های توسعه ای کانون، در این حوزه نیز بعنوان سوال اصلی پژوهش، بررسی شده است.تحقیق از لحاظ روش و ماهیت ترکیبی، برخاسته از نظریه داده بنیاد (کیفی) و توصیفی – پیمایشی(کمی) است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان در زمینه هنرهای نمایشی در کانون است.جامعه آماری در بخش کمی را مدیران، کارشناسان و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکیل میدهد. روش نمونه گیری نظری و حجم نمونه نظری تراکمی است. ابزار اندازه گیری کیفی مصاحبه و ابزار اندازه گیری کمی پرسشنامه بسته می باشد. پرسشنامه حاوی 72 سوال بسته بود واز مقیاس طیف 5 تایی لیکرت در پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه بین 30 نفر از مدیران، کارشناسان مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کانون توزیع شد. تحلیل نتایج  بااستفاده از نرم افزار SPSS 20، حکایت از آن دارد که چالش های توسعه ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در مراکز  فرهنگی وهنری ، بیشتر متاثر از مقولات آموزشی، مالی، مدیریتی،قوانین و سیاستگذاری است. بر اساس پژوهش انجام شده، و دیدگاه مدیران، کارشناسان، مربیان و خبرگان کانون، در پایان پیشنهاداتی در جهت بهبود شرایط لحاظ گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Challenges Facing the Development of Performing Arts in the Cultural and Artistic Centers of the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults

نویسندگان [English]

 • Hossein Moazzen 1
 • Esmaeil Kavousi 2
 • Mohsen Ameri sharabi 3
1 PhD Student of Cultural Policy, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 PhD in Management of Cultural Affairs, Faculty Member of Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 PhD in Management of Cultural Affairs, Faculty member of Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the challenges of the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults in the development of performing arts. In order to achieve this goal, the development policies of this Institute in this area were studied as the main question of the research. The research, in terms of method and its mixed nature, was based on the grounded theory (qualitative) and descriptive-survey (quantitative) methods. The statistical population of the study in the qualitative section included experts in the field of performing arts at this Institute. The statistical population of the quantitative part consisted of managers, experts and educators of this Institute. The sampling method was theoretical sampling. The qualitative measurement instrument was an interview and the quantitative measurement instrument was a closed questionnaire. The questionnaire contained 72 closed questions and a 5-point Likert scale was used in the questionnaire. Questionnaires were distributed among 30 managers, experts and educators of this Institute. The analysis of the results using SPSS 20 software indicates that the development challenges of this Institute in cultural and artistic centers are mostly influenced by the categories of education, finance, management, rules and policy. Based on the study results, and the views of managers, experts, and trainers of the Institute, suggestions to improve the situation were considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performing Arts
 • Cultural Development
 • Development of Performing Arts
 • Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults
 1. اجلالی، پرویز.(1379)، سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران، آن، تهران
 2. اشتراوس، آنسلمو؛ کوربین، جولیت.(1395)، مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید  نظریه زمینه ای؛ ترجمه ابراهیم افشار، تهران، نی
 3. امیری صالحی، سیدرضا؛ دولت آبادی عظیمی، امیر. (1387)، مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی، چاپ اول، پزوهشکده تحقیقات استراتژیک گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی.
 4. بنیانیان، حسن.(1386)، فرهنگ توسعه در ایران، امیرکبیر، تهران.
 5. پارسانژاد، داریوش؛ نامجو، عباس. (1396)، جریان های فکری حاکم برتولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با روش تاریخ شفاهی (از سال 1347 تا سال 1379 شمسی)، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.
 6. پلومر، دی بورا. (1391)، بازی های تقویت مهارتهای اجتماعی کودکان، مترجم: شهرام واحدی، خلیل اسماعیل پور،  پیروز قادر، مجید اصلان آبادی، ناشر فروزش،
 7.  پهلوان، چنگیز. (1378)، فرهنگ شناسی، پیام امروز، تهران
 8. خدام، حمیرا؛ مدانلو، معصومه؛ ضیایی، طیبه؛ کشتکار، عباسعلی. (1388)، اختلالات رفتاری و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان سن مدرسه شهر گرگان، پژوهش پرستاری، دوره14، صفحه 37-29.
 9. خلج، منصور. (1382)، تئاتر و نشانه ها، سوره مهر، تهران.
 10. سرمد،زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1395)، روش های تحقیق درعلوم رفتاری، تهران.
 11. قاسم زادگان جهرمی، حمید. (1388)، نمایش و رویاپردازی های کودکان، مجله رشد آموزش هنر، شماره20، صفحع 41-39.
 12. Grodach, Carl. (2006), Culture Development and the Entrepreneurial City: The flagship culture Strategy in LosAngeles, sanFrancisco, and SanJose, PHD. Thesis in Urban Planning, University of california, LosAngeles.