بررسی و نقد برنامه فلسفه برای کودکان از منظر حکمت متعالیه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چکیده

هدف کلی این مقاله بررسی و نقد برنامه فلسفه برای کودکان از منظرحکمت متعالیه است. سئوال کلی تحقیق عبارت است از این که مبانی فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان چیست و براساس حکمت متعالیه چه نقدهایی بر آن وارد است؟ در این مقاله، از روش پژوهش تحلیلی ـ استنتاجی  (Analytic – Deductive) استفاده شده است. شواهد نشانگر وجود وجوه اشتراک و افتراق میان برنامه فلسفه برای کودکان و مبانی فلسفی حکمت متعالیه است. بر این اساس نقدهایی به برنامه فلسفه برای کودکان از منظر حکمت متعالیه وارد شده است. با این حال با توجه به وجوه اشتراکی که میان این برنامه با حکمت متعالیه وجود دارد، با حذف عناصر ناهمسان و اضافه نمودن عناصر لازم و انجام اصلاحاتی در این برنامه، با در نظر گرفتن مدل بومی سازی شده این برنامه می توان آن را در نظام تعلیم و تربیت کشورمان به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Surveying and criticizing philosophy for children program from the point of view of Transcendent Philosophy

نویسنده [English]

  • Ali Sattari
چکیده [English]

The general aim of this research is surveying and criticizing philosophy for children program based on philosophical foundations of Transcendent Philosophy. General research question is “What are the philosophical foundations of philosophy for children program” Based on the philosophical foundations of Transcendent Philosophy, which critiques are subject to it? In this study, we have used analytic-deductive research method. The evidences show the similarities and differences between the philosophy for children program and philosophical foundations of Transcendent Philosophy. Based on these evidences, we criticized the program from point of view of Transcendent Philosophy. Yet concerning similarities, with deleting unmatched elements and adding necessary ones as well as reforming it, and concerning its localized version, we can apply it in our country educational system.
The general aim of this research is surveying and criticizing philosophy for children program based on philosophical foundations of Transcendent Philosophy. General research question is “What are the philosophical foundations of philosophy for children program ” Based on the philosophical foundations of Transcendent Philosophy, which critiques are subject to it? In this study, we have used analytic-deductive research method. The evidences show the similarities and differences between the philosophy for children program and philosophical
foundations of Transcendent Philosophy. Based on these evidences, we criticized the
program from point of view of Transcendent Philosophy. Yet concerning similarities,
with deleting unmatched elements and adding necessary ones as well as reforming it, and
concerning its localized version, we can apply it in our country educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy for children
  • philosophy for children program
  • Transcendent Philosophy
ابن سینا، حسین بن عبدالله. (1362) «النّجاة»، تحقیق محمدتقی دانش پژوه، تهران: انتشارات مرتضوی.
شیخ، سعید. (1353). «مطالعات تطبیقی در فلسفه اسلامی»، ترجمة مصطفی محقق داماد، تهران: انتشارات خوارزمی.
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (1341) «عرشیه»، غلامحسین آهنی، تهران: انتشارات مولی.
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (1361) «مشاعر»، غلامحسین آهنی، تهران: انتشارات مولی.
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (1363). الحکمة المتعالیّة فی الاسفار الاربعة. ج1، 2، 3، و 6، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (1366). «الشّواهد الّربوبیّه»، ترجمه و تفسیر محمدجواد مصلح، تهران: انتشارات سروش.
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (1378). «ترجمه اسفار»، ج 1و 2و3، ترجمه محمد خواجوی، تهران: انتشارات مولی.
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (1381). «المبداء و المعاد»، ترجمه احمد بن محمد حسینی اردکانی، به کوشش عبدالله نورایی، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (1387) «المبداء و المعاد»، به تصحیح جلال‌الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب.
طباطبایی، سید محمدحسین. (1362). نهایه الحکمه. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
طباطبایی، سید محمدحسین. (1374). تفسیر المیزان. ج8 ، قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسین.
قائدی، یحیی. (1383). آموزش فلسفه به کودکان، بررسی مبانی نظری. تهران: مؤسسه نشر دواوین.
مشیری تفرشی، منیژه. (1388). «ویگوتسکی و منطقه جانبی رشد»، تهران: مجله رشد تکنولوژی آموزش، شماره 5، بهمن 1388.
هاینز، فلیسیتی. (1370). «به سوی یک باستان شناسی در تفکر نقاد»، در : دیدگاه های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت، ترجمه خسرو باقری، تهران: انتشارات نقش هستی.
 
Bleazby, J. (2006). "Reconstruction in Philosophy for Children", Practical Philosophy.
Dewey, John.  (1998). Experience and Education, U.S.A: Kappa Deltapi Press.
Dewey, John. (1991). How Do we Think?, Edited by J.A. Boyds ton, 1990, Carbondd: Southern Illinois University Press.
Fisher, R. (1998). Teaching Thinking, Philosophical Inquiry in the Classroom, London: Cassle Press.
Fisher, R. (2006). "Talking to Think", in D. Jones and Hodson, Unlocking Speaking and Listening, London: David Fulton Press.
Jusso, Hannu (2007). Child, Philosophy and Education, Discussing the Intellectual Sources of Philosophy for Children, Oulu University Press.
Kohan, O. Walter (2009). "Philosophy with Children, the Meaning of an Experience", Farhang, (Quarterly Journal Studies, Issuse Topic: Philosophy for Children), Vol. 22. 69. Iran, Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies.
Lipman, Mathew. (1993). Thinking, Children and Education, USA: Kendall, Hunt Publishing Company.
Lipman, Mathew. (2003). "An Interview with Saeed Naji", Researcher at the Institute for Humanities and Cultural Studies IRAN Tehran: www.Buf.ano/en.
Lipman, Mathew.  (2003). Thinking in Educations, New York: Cambrigde University Press.
Lipman, Mathew.  (2004). "Philosophy for Children's Debt to Dewey, Critical and Creative Thinking", the Austaralasian Journal of Philosophy in Education, 12: 1.
Lipman, Mathew.  (2009). "Educating Through Philosophical Inquiery: A Pedagogy of Action and Reflection, An Interveiwe with Maurastriano", Farhang (Quarterly Journal of Humanities and Cultural Studies), Vol. 22, No. 69.
Lipman, Mathew. & A. M. Sharp, F. S. Oscanyon (1980). Philosophy in the Classroom, Philadelphiya: Temple University Press.
Lipman, Mathew. & Pizzurro, S. (2001). "The Vygotsky Touch. Critical and Creative Thinking", the Australasian Journal of Philosophy in Education, 9:1.
Lipman, Mathew. (1980). Philosophy in the Classroom, U.S.A.: Tample University Press.
Lipman, Mathew. (1988). Philosophy Goes to Schools, Philadelfia: Tample University Press.
Lipman, Mathew. (1991). Thinking in Education, New York; London: Cambridge University Press.
Lipman, Mathew. (1992),"Thinking in Education", New York; London: Cambridge University Press, Temple University Press.
Morris, Karin (2008) "Philosophy With Children, the Stingray and the Educative Value of Disequilibrium", Journal of Philosophy of Education, vol.42, No.3, 2008
Pizzurro, S. (2001). “The Vygotsky Touch, Critical & Creative Thinking”, The Australasian Journal of  Philosophy in Education, 9 (1), 12-17.
Prichard, M.S. (1992) "Moral Education: From Aristotle to Harry Stottellmeier”, Studies in Philosophy for Children: Harry Stottelmeier's Discovery, by Ann Margaret Sharp, Ronald F. Reed and Mathew Lipman", Tample University Press.
Sharp A. M. (2004). “The Other Dimension of Carring Thinking, Critical & Creative Thinking”, The Australasian Journal of Philosophy in Education, 12(1), 9- 15.
Sharp, Ann Margaret (2004) "The Other Dimension of Carring Thinking, Critical and Creativ\e Thinking", The Autralasian Journal of Philosophy in Education, May 2004, Vol. 12, No.1.