مطالعه کیفی ابعاد چالش های بازی کودکان در زندگی آپارتمان نشینی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده رفاه، تهران، ایران

2 استادیار مشاوره، دانشکده رفاه، تهران، ایران

10.30465/fabak.2021.6603

چکیده

      هدف از پژوهش حاضر تبیین موانع بازی کودکان دبستانی در زندگی آپارتمان‌نشینی و ارائه راهکارهایی از تجربه زیسته مادران در جهت کاهش موانع بود. بدین منظور در قالب یک طرح کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی از بین مادران کودکان دبستانی ساکن در آپارتمان، 36 نفر با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساخت‌یافته استفاده شد. در جریان تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش کلایزی استفاده شد. تحلیل تجارب شرکت کنندگان به شناسایی 4 مقوله اصلی و 14 مقوله فرعی در زمینه موانع بازی کودکان دبستانی در زندگی آپارتمان‌نشینی و شناسایی 5 مقوله اصلی و 20 مقوله فرعی در بخش راهکارهای ارائه شده توسط مادران برای رفع این موانع منجر شد. واکاوی تجارب مادران نشان داد خانواده به خصوص والدین مهم‌ترین نقش را در هموار کردن شرایط برای بازی کودکان در آپارتمان را به صورت خلاقانه بر عهده دارند که این امر به خودی خود منجر به افزایش خلاقیت کودکان می‌گردد. با استفاده از این یافته‌ها می‌توان جلسات آموزش خانواده جهت شناخت موانع موثر در بازی کودکان در زندگی آپارتمان‌نشینی و ارائه راهکارهایی از تجربه زیسته مادران برای رفع موانع ، برگزار نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative study of the challenges of children,s play in apartment life

نویسندگان [English]

  • Sedighe Bagheri Varkane 1
  • Kosar Dehdast 2
1 Master of Counseling, Refah University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Counseling, Refah University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the barriers for  playing by primary school children in apartment life and Provide strategies to reduce barriers.  For this purpose, in the form of a qualitative plan and with phenomenology approach, we proceeded to the stage of selective coding   and among the mothers of primary school children living in the apartment, 36 people were selected using purposive sampling and interviews were used to collect data. During the analysis of the findings, the Colaizzi method was used. Analysis of participants' experiences led to the identification of 4 main category and 14 sub-categories in the field of barriers for school children to play in apartment life and 5 main categories and 20 sub-categories in the strategies section to overcome these obstacles. Analysis of mothers' experiences showed that creativity has played an important role in strategies and removing barriers and The family, especially the parents, play the most important role in smoothing the conditions for children to play creatively in the apartment. This in itself leads to increased children's creativity. Using these findings, family education sessions can be hold to provide practical strategies for removing effective barriers to children's play in apartment living

کلیدواژه‌ها [English]

  • : apartment living
  • playing
  • Elementary School Children
- اکرمی، فروزان؛ دماری، بهزاد و عشرتی، بابک. (1395). "تحلیل سیاست بازی کودکان ایرانی به عنوان یک مولفه اجتماعی موثر بر سلامت"، حکیم، 19(2): 206-205.
- برک، لورا. (1395). روانشناسی رشد: از لقاح تا کودکی (جلد اول). ترجمه سید محمدی، یحیی. تهران: ارسباران.
- پورسلیم، عباس؛ زمانی، الهام و منافی شرف‌آباد، کاظم. (1393). " یادگیری مشارکتی در تفکر خلاق دانش‌آموزان پسز پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان کوهدشت در درس علوم تجربی"، تفکر و کودک، (1)5: 19-1.
- پیکانپورفرد، ندا و نور محمدی، رویا. (1394). "بررسی اثرات مثبت و منفی رایانه ای و راهکارهای کاهش اثرات منفی"، کنفرانس بین المللی پژوهش در علم و تکنولوژی، 40(1).
- پیکانی، امید و باور، سیروس. (1397). "معیارهای طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقای سلامت کودکان در فضاهای شهری"، معماری شناسی،17 (6): 144-135.
- جعفری، اصغر؛ کشتکار، الهه و جعفری، علیرضا. (1393). "تاثیر آموزش بازی در افزایش خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی در مهدکودک"، مجله علوم رفتاری، 19(6): 68-55.
- جمالی، بهروز؛ محمدکاظمی، رضا و شهبازی، مهدی. (1398). "مقایسه تأثیر بازی‌های کششی بر خلاقیت کودکان دختر و پسر پیش دبستانی". مجلۀ علوم روانشناختی، 18(8): 1136-1131.
- جوکار، علی قلی؛ کاشانی، مجید و فکرآزاد، حسین. (1397). "مطالعه جامعه شناختی پیامدهای فرهنگی زندگی آپارتمان‌نشینی در ایران ( مورد مطالعه: کلان شهر تهران)". مطالعات علوم اجتماعی ایران، 59(15): 155-129.
- حسینی، سید باقر؛ عظمتی، حمید رضا و باقری، محمد. (1385). "تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش‌آموزان"، فصلنامه فناوری و آموزش، شماره ویژه: 28-17.
- حسینی، محمد رضا و خوش کلام، نرگس. (1398). "تحلیل داده بنیاد آپارتمان نشینی از نگاه زنان شهر بروجرد"، مطالعات راهبردی زنان ،85(22): 29-21.
-رضایی آقاجان، مریم؛ منادی، مرتضی و اخوان تفتی، مهناز. (1398)." مقایسه بازی‌های سنتی و نوین دوره ابتدایی از منظر ارزش‌آموزی". تفکر و کودک،(1)10: 107-81.
-سادات، سما و واحدی، شهرام. (1398). "تاثیر آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان". تفکر و کودک، (1)10: 133-111.
- فخرایی، سیروس. (1391). "پیامدهای اجتماعی آپارتمان نشینی، مورد مطالعه: شهر مراغه"، مطالعات علوم اجتماعی ایران، 35(4): 128-107.
- فلاح، محمد جواد. (1392 ). اخلاق همسایه‌داری و آپارتمان‌نشینی. تهران: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
- محزون زاده بوشهری، فاطمه. (1396). "رابطه بین مهارت حل مسئله و خلاقیت دانشجویان با نقش واسطه‌گری خودکارآمدی تحصیلی: مدل یابی معادلات ساختاری"، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6(4): 50-27.
- ملکوتی نیا، علی و سبحانی نیا، محمد تقی. (1397)." بررسی مشکلات همسایگی در آپارتمان نشینی و راهکارهای مقابله آن با رویکرد اخلاقی"، مجله اخلاق وحیانی، 7(2): 109-24.
- Bateson, p.( 2015). "Playfulness and creativity". Current biolog , 25: 12-16.
- Bento, G. Dias, G. (2017). "The importance of outdoor play for young children's healthy development". Porto Biomed J, 2(5): 157-60.
-Chawla, L. (Ed)(2002) Growing Up in an Urbanizing world. London: UNESCO & Earthscan.
- Colley, R. Brownrigg, M. Tremblay, M. (2012)." A model of knowledge translation in health: the Active Healthy Kids Canada Report Card on physical activity for children and youth". Health promotion practice, 13(3): 320-330.
-Czalczynska,M. (2014)." The impact of playground spatial features on children's play and activity forms: An evaluation of contemporary playgrounds' play and social value". J Environ Psychol. 132(17): 38-42.
-Freeman, C. Tranter, P. (2011). Children & Their Urban Environme : Changing Worlds . Earth scan.
-Gray, C. Gibbons, R.. Larouche, R.. Sandseter, E. Bienenstock, A. Brussoni, M. Power, M. (2015). "What is the relationship between outdoor time and physical activity, sedentary behaviour, and physical fitness in children? A systematic review". International journal of environmental research and public health, 12(6):6455-6474.
- Howard, J. Paul, T. Jayne, S. (2010). "The Effect of Play on the Creativity of Young Children During Subsequent Activity". Early Child Development and Care, 172(4) :323-328.
-Kerr, S. (2018). "With apartment living on the rise, how do families and their noisy children fit in?. The Conversation. Faculty of Social Sciences – Papers". University of Wollongon, 2:4-1.
-Lincoln, Y. S. Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry, Thousand Oaks. CA: Sage.
-Roberts, J. Rodkey, L. Ray, R. Knight, B.Saelens, B. (2017). "Electronic media time and sedentary behaviors in children: Findings from the BuiltEnvironment and Active Play Study in the Washington DC area". Preventive Medicine Reports, 6:149-156.
- Russ, S. (2010). "Play and Creativity: Developmental issues" . Scandinavian Journal of Educational Research, 47(3):291-303.
-Shi,Y. (2017). "Explore children’s outdoor play spaces of community areas in highdensity cities in China: Wuhan as an example, Urban Transitions Conference, Shanghai", Procedia Engineering, 198: 654 – 682.
-Senda, M. (2015)." Safety in public spaces for children's play and learning", IATSS Research, 38: 103–115.
-Walsh, F (2003). "Family resilience: A framework for clinical practice". family Process, 42(1): 1-18.