تأملی بر ابعاد فلسفی خواندن و نوشتن در برنامه فلسفه‌برای‌کودکان با تاکید بررمان‌‌های سوکی ‌و پیکسی و کتاب‌ راهنمای آن‌ها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران.

2 دانشیار گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.30465/fabak.2021.6756

چکیده

این نوشتار ابعاد فلسفی خواندن و نوشتن در برنامه فلسفه برای کودکان با نظر به رمان­های سوکی و پیکسی و راهنمای آن­ها را مورد بحث قرار داده است. لذا با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی در پی پاسخ به این سوال بود که؛ ابعاد فلسفی خواندن و نوشتن در فبک با تأکید بر این دو رمان کدامند؟ و برای تقویت آن­ها از چه مهارت­هائی می­توان استفاده کرد؟ یافته­ها نشان داد که ابعاد فلسفی برای خواندن عبارتند از: فلسفه­ورزی، نقش مکالمه در خواندن و نوشتن، خواندن به­عنوان استدلال، خوانش انتقادی و برای نوشتن عبارتند از: رابطه هنر با تجربه، معنی، روابط زیبائی­شناسانه، توجه، تجربه، ترجیحات و درستی­ها. برای تقویت این ابعاد، می­توان از مهارت­هایی چون:. ارائه دلیل، دیالوگ، استدلال­ورزی، تشخیص جزء و کل و مفهوم کلی در خواندن و کشف ابهامات و شکاف­ها، تعاریف، مرتبط ساختن، تدوین شفاف مفاهیم، بیان تجربه، تمایزسازی برای نوشتن استفاده کرد. نتایج حاکی از آن است که بین خواندن و استدلال­ورزی رابطه­ائی دو سویه برقرار است و همین امر به تقویت و گسترش تفکرات سطح بالا منجر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection the Philosophical Aspects of Reading and Writing in the “Philosophy for Children” Program with a Focus on Suki and Pixie and their Guidebook

نویسندگان [English]

  • Rauf Ahmadi 1
  • Yahya Ghaedy 2
  • Saeid Zarghami- Hamrah 2
  • Alireza Mahmodnia 3
1 PhD student of philosophy of education at Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Philosophy of Education at Kharazmi University, Tahran, Iran
3 Associate Professor of Philosophy of Education at Kharazmi University, Tahran, Iran.
چکیده [English]

The current study aimed to investigate the philosophical aspects of reading and writing in the “Philosophy for Children” program according to the Suki and Pixie novels and their guidebooks. A descriptive-analytical methodology was applied to answer what are the philosophical aspects of reading and writing in the “Philosophy for Children” program according to the two novels, and what skills can be implemented to enhance those aspects. The findings showed that the philosophical aspects of reading and writing include philosophizing, the role of dialogues in reading and writing, reading as an argument, critical reading, the relationship between art and experience, meaning, aesthetic relationships, attention, experience, preferences, and veracity. These aspects can be strengthened by such skills as providing reasons, dialogues, argumentations, the recognition of parts and wholes, general concepts, discovering vague areas and gaps, definitions, connecting, developing concepts clearly, stating experiences, and distinguishing. The findings showed that a mutual relationship[1] exists between reading and argumentation, and this can lead to the enhancement and development of high-level thoughts.


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading
  • writing
  • philosophy for children
  • Suki
  • Pixie