تحلیل محتوای کتابهای تفکر وسبک زندگی دوره اول متوسطه از منظر تربیت اخلاقی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده علوم تربیتی واحد گرمسار,دانشگاه ازاد اسلامی,گرمسار ،ایران .

10.30465/fabak.2022.7366

چکیده

هدف از پژوهش تحلیل محتوای کتاب های تفکروسبک زندگی دوره  متوسطه اول از منظر تربیت اخلاقی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی، جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کتاب های تفکر وسبک زندگی دوره اول متوسطه بود. کل کتابها به عنوان نمونه، مورد تحلیل قرار گرفت.  ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه تحلیل محتوا مبتنی بر روش ویلیام رومی است که بر اساس مبانی‌نظری تهیه و روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی تایید شد. پایایی سیاهه تحلیل محتوا، توسط دو تحلیل‌گر انجام شد. ضریب همبستگی بین دو تحلیل مستقل، 79/0 بود. واحد مطالعه درس های کتاب، واحد تجزیه و تحلیل متن، پرسش و تصویر کتاب است که بر اساس مقوله های فعال و غیر فعال تحلیل و ضریب درگیری مشخص شد. یافته های پژوهش نشان داد، تصاویر کتاب تفکر وسبک زندگی پایه هفتم با ضریب درگیری 23/0و تفکروسبک زندگی پایه هشتم با ضریب درگیری 71/0، ضریب درگیری  پایینی داشتند. ضریب درگیری متن 137/0 که حاکی از غیرفعال و غیرپویا بودن متن کتاب‌های  تفکر وسبک زندگی است، در نتیجه تصاویر و متن  زمینه را برای فعالیت فراهم نمی کند. همچنین پرسشهای تفکر وسبک زندگی پایه هفتم با ضریب درگیری 4 وتفکر وسبک زندگی پایه هشتم42/2  بیشترین ضریب درگیری را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of the books of thought and lifestyle of high school from this point of naval training view.

نویسنده [English]

  • Maryam Afzalkhani
Assistant Professor, Department of Educational Science department , Islamic Azad University Garmsar unit, Garmsar,iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the content of the books of thinking and life style of the first high school from the perspective of moral education. Descriptive-analytical research method, the study population in this study was books of thinking and lifestyle of the first year of high school. All books were analyzed as samples. The data collection tool is a content analysis list based on the method of William Rumi, which was prepared based on theoretical principles and its validity was confirmed by experts in educational sciences. Content analysis list reliability was performed by two analysts. The correlation coefficient between the two independent analyzes was 0.79. The unit of study of book lessons is the unit of text analysis, question and image of the book, which was determined based on active and inactive categories of analysis and coefficient of involvement. Findings showed that the images of the seventh grade thinking and lifestyle book with a coefficient of involvement of 0.23 and the eighth grade thinking and lifestyle with a coefficient of involvement of 0.71 had a low coefficient of involvement. The text engagement coefficient of 0.137, which indicates that the text of thought and lifestyle books is inactive and dynamic, therefore does not provide images and text for the activity. Also, the questions of thinking and lifestyle of the seventh grade with a coefficient of involvement of 4 and the thinking and style of life of the eighth grade with 2.42 have the highest coefficient of involvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content analysis
  • moral training the book of thought lifestyle
  • wiliyam Romey
-احمدی ،محمدرضا.(1384).فرایند شکل گیری رشد اخلاقی کودکان ،فصلنامه معرفت ،شماره 87
اسماعیل زاده، علی اصغر؛ مطلبی فرد، علیرضا؛ سلطانی، مهدی ودستا، مهدی.(1392). مطالعه تطبیقی برنامه مهارتهای زندگی دوره ابتدایی کشور ایران باچند کشور جهان . مطالعات برنامه درسی .شماره 31 . ص 125 - 154 
- انصافی مهربانی،سپیده؛ دلاور، علی؛ بهشتی ، سعید و فیاض ،ایراندخت. (1400). اهداف آموزش مفاهیم اخلاقی به کودکان براساس دیدگاههای آیتاالله جوادی آملی. فصلنامه تفکر و کودک، سال 12 ،شمارة 2 ،صص3-27
-بیرانوند ،ابوالفضل ؛ احمدی ،غلامعلی وامام جمعه ؛محمدرضا. (1392). تحلیل محتوای کتاب های دین وزندگی دوره متوسطه نظری از نظر توجه به رویکردهای تربیت اخلاقی.پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی .
- حسنی، محمد و بنی اسدی، احمد.(1398).الگوی تربیت اخلاقی در کتاب هدیه های آسمان ،فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی،تهران،پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش. ص 106-121
- حسینی، سید علی (1390). بررسی میزان توجه به مولفه های تربیت اخلاقی در کتب علوم انسانی سال سوم متوسطه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مرودشت ، گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی .
-حیدری زاده ،نسرین؛اسمعیلی، زهره ؛فرج اللهی، مهران وصفایی، طیبه.(1399).فصلنامه علمی-آموزش در علوم انتظامی،شماره25.ص 181 -203
-رستمی ،همایون ؛ بهشتی ،سعید و ایمانی محسن. (1397). نظام تربیت اخلاقی در نامه 31 نهج البلاغه.فصلنامه قرآن و طب، شماره  1 ; ص 13 - 20
- رضایی، معرفت. (1385). بررسی عوامل مؤثر در تعیین محتوای کتاب‌های تعلیمات دینی دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ابتدایی از دیدگاه معلمان استان آذربایجان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: گروه علوم تربیتی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.
- شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1390). سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تهران: آذرماه 1390.
-صفر پور فیضی، ملوک .(9813). بررسی مولفه های تربیت اخلاقی در کتاب های تفکر وسبک زندگی دوره اول متوسطه، پژوهش در هنر و علوم انسانی .شماره 9 (پیاپی 23)
-قاسم پور دهاقانی و نصر اصفهانی. (9013).رویکرد معنوی وبرنامه ریزی درسی،نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت. شماره 13. ص 71-92
-کرمی،زهره واسد بیگی،پژمان.(1392). تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه‌ی اول متوسطه بر اساس تکنیک ویلیام رومی و حیطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی شناختی بلوم، مجله پژوهشی در برنامه ریزی درسی،  سال دهم .شماره .10 .ص 167-179.
-معافی محمود و سید امیر روان.(9213).آشنایی با برنامه آموزش تفکر وسبک زندگی در سال اول متوسطه،مجله رشدآموزش متوسطه. ماهنامه آموزش، دورة نوزدهم. شمارة  107 .ص 80
- معزی ، لیلا و زارعی ، رضا.(1395). تحلیل محتوای کتاب درسی تفکر وسبک زندگی متوسطه دوره متوسطه اول در مورد ترویج وتعمیق فرهنگ حجاب براساس اهداف سند تحول بنیادین،فصلنامه علمی –پژوهشی زن وجامعه شماره  3  ص 193 - 208 .
- میرزایی مهر آبادی،خسرو؛ آقانی ، کمال و اسلامی ، ادریس (1395). تحلیل محتوای کُتب درسی "تفکّر و پژوهش" پایۀ ششم ابتدایی "تفکّر و سبک زندگی" پایه هفتم و هشتم متوسطۀ اول از منظر برنامۀ آموزش تفکّر به کودکان، فصلنامه تفکر و کودک، سال هفتم، شماره 2 ،صص7-47
-نوروزی اصل، الهام(1397)برسی مولفه های تربیت اخلاقی در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش،ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی وروانشناسی،مطالعات اجتماعی –فرهنگی
- یارمحمدیان، محمد حسین(1390).اصول برنامه ریزی درسی. تهران: یادواره کتاب
 
Bugge, K.E. (2006). Moral Education in Denmark problems and possibilities. In: journal of Moral Education
Cam, Philip.(2012). Teaching Ethics in schools: A new approach to moral education. ACER press, melburne, VIC
Karin Sporre.(2018), “Assessing ethics education through nationai test-an advantage or not?”,Journal of curriculum studies,51, 262-278
Romey, W.(1968). Inquiry techniques for teaching science, London:  prenticehall.
Scott, (1990),”Neglected transformational dimensions in moral education
Zhan, w.& Wujie, N.(2007). The moral education curriculum for junior high schools in 21st century China. In journal of moral education, Volume 33, 2004- lssue4