بررسی اثربخشی آموزش فلسفه بر پرورش استدلال و خلاقیت دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دختران مقطع متوسطه اول شهر ایلام)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه باختر ایلام. ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد ایلام. ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران. ایران.

4 گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه باختر ایلام

10.30465/fabak.2022.7368

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش فلسفه بر پرورش مهارت‌های استدلال و خلاقیت دانش‌آموزان دختر متوسطه اول بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعةآماری کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر ایلام در سال تحصیلی 1399-1400 می‌باشد (4850 نفر). نمونه پژوهش 40 نفر از این دانش‌آموزان است که طبق نرم‌افزار جی‌پاور به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شده‌اند، ابتدا از دو منطقه آموزش و پرورش شهر ایلام یک منطقه و از بین مدارس متوسطه اول دخترانه یک مدرسه و سپس از بین دانش‌آموزان 40 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) به صورت تصادفی قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه یک ساعته، تحت آموزش فلسفه به وسیله داستان‌های فلیپ‌کم قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه خلاقیت عابدی (1363) و پرسشنامه استدلال تامسون (2005) استفاده شده است. جهت تحلیل داده‌ها، آزمون کواریانس چند‌متغیره و آزمون t به کار گرفته شده‌ است. یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش فلسفه بر افزایش خلاقیت و استدلال دانش‌آموزان موثر بوده است. آموزش فلسفه موجب بالارفتن قدرت پردازش اطلاعات می‌شود و تمرکز دانش‌آموزان را بر ابعاد مختلف یک مسئله بالا می‌برد، در نتیجه می‌تواند خلاقیت و استدلال را در آنها بالا ببرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Effectiveness of Instruction of Philosophy on training of reasoning and creativity of Students (Among Girl middle School Students in the city of Ilam)

نویسندگان [English]

  • Sajad Taherzadeh Ghahfarokhi 1
  • Ehsan Sayehmiri 2
  • Tahere Shahmoradian 3
  • Reza Heydarifard 4
1 psychology & education departement, Bakhtar university of Ilam
2 M.A student of clinical psychology at Azad university. Ilam. Iran.
3 M.A student of Educational research at Tehran university. Tehran. Iran.
4 psychology & education departement. Bakhtar university of ilam
چکیده [English]

The present study aims was investigate the impact of instruction Philosophy on reasoning and creativity of Girl middle School Students. Research method was Quasi-xperimental with pre-test and post-test schemes and a control group. The statistical population was all female students in middle schools of Ilam city in 2021-2022, (4850 person). The statistical sample is 40 female students based on G.power software which have been selected using the multi-stage cluster random sampling method, among two area of Ilam, one area selected then, among middle school selected one school then, were randomly distributed into one test group (20 person) and one control group (20 person). The teaching process for the experimental group was implemented during 9 one-hour sessions with philipCam stories; however, the control group continued with no additional training sessions. The research instruments were Abedi creativity Questionnaire and Thamson reasoning Questionnaire. multivariate analysis of covariance and t.test was used to analyze the data. The obtained results indicate that teaching philosophy increase their reasoning and creativity. Instruction of Philosophy increase information processing among students and increase their concentration on different dimensions of problems, therefore to be able to increasing reasoning and creativity among students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instruction of Philosophy
  • Reasoning
  • creativity
  • student