تحلیل رمان‌های نوجوان فرهاد حسن‌زاده بر پایة انگارۀ تفّکر مراقبتی لیپمن (مطالعه موردی: داستان‌های گروه سنی «د» و «هـ» با موضوع پایداری در دفاع مقدّس)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

10.30465/fabak.2022.7535

چکیده

پرورش خودآگاهی، ارزش‌های اخلاقی و دینی و هنجارهای اجتماعی از کارکردهای تفّکر مراقبتی است. آموزش تفّکر مراقبتی در حلقۀ کندوکاو، نوجوان را در موقعیت تنش­زایی که ممکن است با آن روبه­رو شود، هدایت می‌کند. لیپمن و اندیشمندان برنامۀ فبک، استفاده از داستان را برای افزایش قدرت تفّکر، رشد فردی و میان‌فردی و پرورش ارزش­های اخلاقی و اجتماعی به دلیل جذابیت داستان در رویة آموزش و نیز تمرکز روحیۀ گریزان نوجوان مبتنی بر بسندگی داستان‌های فبک در برنامه‌های درسی نوجوان مؤثر می­دانند. پژوهش، با هدف شناخت کارکردهای تفّکر مراقبتی در رمان‌های نوجوان حسن‌زاده برای گروه سنی «د» و «هـ» با موضوع پایداری در دفاع مقدّس بر پایۀ نظریۀ لیپمن در انطباق با ارزش­های رایج در ایران با رویکردی توصیفی- تحلیلی برای پاسخ به چندی و چونی کارکردهای تفکّر مراقبتی در رمان‌های مورد مطالعه انجام شده‌است. تکیۀ حسن­زاده بر افزایش مؤلفۀ تفکّر فعّال (حل مسأله، مهارت تصمیم­گیری) و مؤلفۀ پرورش ارزش­های بومی، هنجارهای اجتماعی و تکیه بر همدلی بیشتر و احترام به دیگران، شکیبایی، تاب­آوری و حس پایداری در نوجوان است؛ بنابراین، برخی رخدادهای داستا­ن، حیرت و پرسشگری نوجوان را برمی‌انگیزاند که سبب آموزش غیر مستقیم تفکّر فعّال و ارزش­گذار در پی این حیرت و پرسشگری به نوجوان خواننده / شنونده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Farhad Hassanzadeh's Teen’s Novels based on Lippmann's Concept of Care thinking (Case study: Stories of age groups "D" and "E" with the subject of Stability in the sacred Defense)

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Haidarinasab 1
  • Mirjalaledin Kazzazi 2
  • Khalil Baygzade 3
1 PHD student of Persian Language and Literature, Persian literature group, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran
2 professor of Persian of Language and Literature, Persian literature group, Faculty of Literature and Humanities, Allame Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 associate professor of Persian of Language and Literature, Persian literature group, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran,
چکیده [English]

Fostering self-awareness, moral and religious values ​​as well as social norms are functions of care thinking. Teaching care thinking in the exploratory circle guides the teens into the stressful situation that he or she may face. Lippmann and FEBK intellectuals use story to enhance thinking power, personal and interpersonal development, and foster moral and social values ​​because of the story's appeal in education as well as the teen’s elusive focus based on FEBK content. They know that they are effective in teen curricula. study aimed at recognizing the functions of caring thinking in Hassanzadeh's teen novels for age groups "d" and "e" with the subject of sustainability in sacred defense based on Lippmann's theory in accordance with common values ​​in Iran with a descriptive-analytical approach to answer how many and how functions of care thinking have been done in the studied novels. Hassanzadeh relies on increasing the component of active thinking (problem solving, decision-making skills) and the component of cultivating indigenous values, social norms and relying on more empathy and respect for others, patience, resilience ‌ is a sense of accomplishment and stability in teens ; therefore, some story events arouse the astonishment and questioning of the teens and cause the indirect teaching of active and valuable thinking following this astonishment and questioning to the teen reader / listener.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farhad Hassanzadeh
  • Matthew Lippmann
  • FBQ Program
  • Care Thinking
  • Self-Awareness Skills