طراحی بسته‌ی آموزشی مبتنی بر مهارت‌های مغفول هوش کلامی و تعیین اثربخشی آن بر آزمون هوشی وکسلر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان شهید آیت، نجف‌آباد، ایران،

2 دکترای برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان شهید آیت، نجف‌آباد، ایران

10.30465/fabak.2022.7700

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی بسته‌ی آموزشی مبتنی بر مهارت‌های مغفول هوش کلامی در کتب فارسی دوره دوم ابتدایی و تعیین اثربخشی آن بر خرده‌مقیاس‌های هوشی وکسلر انجام شد. در این تحقیق از روش پژوهش ترکیبی( کیفی از نوع پدیدارشناسی و کمی از نوع ‌آزمایشی) استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته تا اشباع نظری و تحلیل مضمون، مهارت‌های مغفول هوش کلامی با 3 مضمون فراگیر شناسایی گردید. اعتبار مضامین از روش ممیزی‌کردن و فرمول اسکات تعیین گردید. بسته آموزشی بر اساس مهارت‌های مغفول در 15 جلسه تدوین و اعتبار آن از طریق روایی محتوایی تایید شد. در بخش کمی، بسته آموزشی روی 30 نفر از دانش‌آموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهرستان فریدن(با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای و چینش تصادفی در دو گروه) اجرا گردید. ابزار پژوهش شامل خرده‌مقیاس‌های واژگان، مفاهیم تصویری و حافظه عددی آزمون هوش وکسلر کودکان(IV) بود. داده‌ها با روش کوواریانس چندمتغیره و نرم افزار spss تحلیل گردید. نتایج حاکی از اثربخشی بسته آموزشی بر افزایش نمرات خرده‌مقیاس‌های مربوطه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an educational package based on overlooked skills of verbal intelligence and determining its effectiveness on Wechsler intelligence test

نویسندگان [English]

  • Mohammad Movahedi 1
  • Mehdi Abolghasemi 2
1 Undergraduate student of elementary education, Department of Educational Sciences, Shahid Ayat CFU University, Najafabad, iran
2 PhD in Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Shahid Ayat CFU University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to design an educational package based on overlooked verbal intelligence skills in Persian textbooks for the second grade of elementary school and to determine its effectiveness on Wechsler intelligence subscales. In this research, the mixed research method (qualitative of phenomenological type and quantitative of experimental type) was used. In the qualitative section, using semi-structured interviews to theoretical saturation and thematic analysis, overlooked verbal intelligence skills were identified with 3 global themes. The validity of the themes was determined by the audit method and Scott's formula. The educational package was developed based on overlooked skills in 15 sessions and its validity was confirmed through content validity. In the quantitative section, the educational package was performed on 30 male students of the second grade of elementary school in Fraidan city (using multi-stage cluster sampling and random arrangement in two groups). The research instruments included vocabulary subscale, visual concepts and numerical memory of Wechsler (IV) children's intelligence test. Data were analyzed by multivariate covariance and SPSS software. The results showed the effectiveness of the educational package on increasing the scores of the relevant scales

کلیدواژه‌ها [English]

  • verbal intelligence
  • overlooked skills
  • educational package
  • Persian textbooks
  • second grade of elementary school
امین‌آبادی، زهرا (1396). روانخوانی: تعریف، فرایند و روش‌های بهبود. تعلیم و تربیت استثنایی. سال هفدهم (شماره پنج)،47-57.
 اسکندری، سجاد؛ کاکابرایی، کیوان؛ امیری، حسن و حسینی، سیده‌السادات(1398). اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بهبود مهارت‌های خواندن، برنامه‌ریزی و سازماندهی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری خاص. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، دوره 7 (شماره3)، 89-97.
بهادری خسروشاهی، جعفر؛ حبیبی کلیبر، رامین؛ مصرآبادی، جواد و واقف، لادن(1400). اثربخشی آموزش راهبردهای خودنظارتی توجه بر عملکردهای توجه و آگاهی واج‌شناختی دانش‌آموزان نارسا‌خوان. مجله تفکر و کودک. سال دوازدهم( شماره 2)، 31-53.
جلالی، رستم(1391). نمونه گیری در پژوهش های کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، دوره یک شماره 4،  20-310.
حمیدی، فریده و فیاض‌بخش، مرضیه(1394). اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بهبود مهارت خواندن دانش‌آموزان نارسا‌خوان. آموزش و ارزشیابی، دوره 9 (شماره35)، 13-35.
حسین خانزاده، عباسعلی؛ آزادی‌منش، پگاه؛ محمدی،حاتم؛ احمدی، سوسن و صادقی، سعید(1395). اثربخشی برنامه‌های تقویتی حافظه فعال و ادراک دیداری بر بهبود خواندن دانش‌آموزان دارای اختلال خواندن. مجله مطالعات روانشناختی، دوره12 (شماره2)، 49-66.
خاوندگاران، سید محمد(1390). ارتباط بین هوش کلامی و هیجانی و توانایی درک خواندن(پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید چمران اهواز.
رضائی، اکبر؛ مصرآبادی، جواد و محمدزاده، علی(1391). رابطه بین هوش‌های چندگانه و ویژگی‌های شخصیتی با رویکردهای یادگیری راهبردی، سطحی و عمقی دانش‌جویان. فصلنامه علوم تربیتی، دوره 5 (شماره 17)، 75-94.
رضوی، عبدالحمید؛ حقیقت، شهربانو و واعظی، تکتم(1394). رشد زبان کودکان پیش دبستانی و رابطه آن با هوش کلامی، غیر کلامی و هوش کلی. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره 31 (شماره 124)، 105-120.
رستمی، یاسین(1390). بررسی رابطه رشد زبان با رشد اجتماعی دانش‌آموزان پایه اول شهرستان مریوان(پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
زندی، بهمن(1391). روش تدریس زبان فارسی (در دوره دبستان). تهران: انتشارات سمت.
سلطانی، اکبر؛ ادیب، یوسف؛ محمودی، فیروز؛ و واحدی، شهرام(1397). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی فارسی ابتدایی براساس مولفه‌های هوش‌های چندگانه: روش آنتروپی شانون. آموزش و ارزشیابی .سال یازدهم (شماره چهل و سه)،157-183.
سلطانی، اکبر؛ ادیب، یوسف؛ محمودی، فیروز؛ و واحدی، شهرام(1397).  تحلیل محتوای کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی بر اساس مولفه‌های هوش‌های چندگانه: روش آنتروپی شانون. مطالعات اسلام و روانشناسی. دوره دوازدهم (شماره سیزده)، 22-49.
شیخ الاسلامی، علی؛ بخشایش، علیرضا؛ برزگریفرویی، کاظم؛ و مرادی‌عجمی، وجیهه(1396). تاثیر آموزش حافظه فعال بر عملکرد خواندن و ظرفیت حافظه در دانش‌آموزان دارای ناتوانی خواندن. روانشناسی بالینی دوره نهم (شماره دو).46-57.
طهماسبی، ملوک(1399). اثربخشی مداخله روانشناختی قصه‌گویی مربیان و والدین بر هوش کلامی و ادبیات لغوی کودکان مهدکودکی اصفهان. فصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، دوره 6 (شماره2)، 51-70.
عربی جونقانی، احمد؛ سلطانی، اصغر و اسمی، کرامت(1396). تعیین ویژگی‌های الگوی مطلوب برنامه درسی زبان‌آموزی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، دوره 11 (شماره 44)، 81-108.
عربی، احمد؛ عظیمی، اسماعیل و مهرمحمدی، محمود(1400). بررسی تطبیقی برنامه درسی زبان‌آموزی دوره ابتدایی کشور فنلاند و ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، دوره 16 (شماره 62)، 46-57.
عدالت، زهرا(1391). رابطه هوش کلامی-زبانی گاردنر با یادگیری مهارت خواندن و نوشتن زبان انگلیسی)پایان‌نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه خوارزمی تهران. 39-64.
عابدی، محمدرضا؛ صادقی، احمد؛ و ربیعی، محمد (1394). هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان چهار در استان چهارمحال و بختیاری. مجله دستاورد‌های روانشناختی. دوره چهارم (شماره دو)، 99-116.
یارمحمدیان، احمد(1392). تحلیل رابطه بین اختلالات یادگیری و اختلالات زبان در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی. آرشیو توانبخشی، دوره 14،شماره 1، 23-31.
 
 
 Al-Hidabi, D. A. AL., &  Abu-Owda, M. F. (2019). The effect of steam curriculum Based on islamic perspective on 9th grade talented female students critical thinking in Gaza. International Journal of Elementary Education,8(4), 80-85. doi: 10.11648/j.ijeedu.20190804.11.
Berninger, V. W., Abbott, R. D., Trivedi, P., Olson, E., Gould, L., Hiramatsu, S., … York Westhaggen, S. (2010). Applying the Multiple Dimensions of Reading Fluency to Assessment and Instruction. Journal of Psychoeducational Assessment, 28(1), 3–18. doi:10.1177/0734282909336083.
Cancer, A., Bonacina, S., Antonietti, A., Salandi, A., Molteni, M., & Lorusso, M. L. (2020). The Effectiveness of Interventions for Developmental Dyslexia: Rhythmic Reading Training Compared With Hemisphere-Specific Stimulation and Action Video Games. Frontiers in Psychology, 11. doi:10.3389/fpsyg.2020.01158. 
Cancer, A., Stievano, G., Pace, G., Colombo, A., & Antonietti, A. (2019). Cognitive Processes Underlying Reading Improvement during a Rhythm-Based Intervention. A Small-Scale Investigation of Italian Children with Dyslexia. Children, 6(8), 91. doi:10.3390/children6080091. 
Clarke, V., & Brown, V. (2013). Teaching thematic analysis: Overcoming challenges And Developing strategies for Effective learning. The Psychologist, 26(2), 120-123.
Creswell, J. W.(2012 .( Educational research: Planning, Conducting And Evaluating quantitative And qualitative research. Boston: Pearson.
Eadie, P., Conway, L., Hallenstein, B., Mensah, F., McKean, C., & Reilly, S. (2018). Quality of life in children with developmental language disorder. International Journal of Language & Communication Disorders, 53(4), 799–810. doi:10.1111/1460-6984.12385.
Feeney, R., Desha, L., Ziviani, J., & Nicholson, J. M.(2012). Health-related quality-of-life of children with speech and language difficulties: A review of the literature. International Journal of Speech-Language Pathology, 14(1), 59–72.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). Fourth generation evaluation. New bury park,Ca: Sage.
Harrison, E., Wood, C., Holliman, A. J., & Vousden, J. I.  (2017). The immediate and longer-term effectiveness of a speech-rhythm-based reading intervention for beginning readers. Journal of Research in Reading, 41(1), 220-241. doi:DOI:10.1111/1467-9817.12126.
Hubert-Dibon, G., Bru, M., Gras Le Guen, C., Launay, E., & Roy, A. (2016). Health-Related Quality of Life for Children and Adolescents with Specific Language Impairment: A Cohort Study by a Learning Disabilities Reference Center. PLOS ONE, 11(11), 1-14. doi:10.1371/journal.pone.0166541.
Maharani, D. S., Kurniaman, O., & Noviana, E.(2019). Development of Instruments for Assessing Linguistic Intelligence in Elementary Schools. Journal of Teaching and Learning in Elementary Education (JTLEE), 2(2), 136-144. http://dx.doi.org/10.33578/jtlee.v2i2.7650.
McKean, C., Reilly, S., Bavin, E. L., Bretherton, L., Cini, E., Conway, L., … Mensah, F. (2017). Language Outcomes at 7 Years: Early Predictors and Co-Occurring Difficulties. Pediatrics, 139(3), 1-12. doi:10.1542/peds.2016-1684.
Nikolaev, B & McGee, J. J .(2016). Relative Verbal Intelligence and Happiness. Intelligence. I31, J6.
Nuket, G & Deniz, O.(2017). The Development of Multiple Intelligence with Storytelling. Journal International Journal of Educational Sciences, 15(1-2). pages 34-44.
Ozcebe, E., Noyan Erbas, A., & Karahan Tigrak, T. (2019). Analysis of behavioural characteristics of children with developmental language disorders. International Journal of Speech-Language Pathology, 22(1), 30–36. doi:10.1080/17549507.2019.1571631.
Ramsden, S et al. (2013).  Verbal and nonverbal intelligence changes in the teenage brain. Europe PMC Funders Group. 479(7371). 113–116.
Schoon, I., Parsons, S., Rush, R., & Law, J. (2010). Children’s Language Ability and Psychosocial Development: A 29-Year Follow-up Study. PEDIATRICS, 126(1), 73–80. doi:10.1542/peds.2009-3282.