شناسایی عوامل موثر بر آگاهی و ارتقای سطح علمی، فکری و فرهنگی کودکان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران

10.30465/fabak.2023.7897

چکیده

 هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر آگاهی و ارتقای سطح علمی، فکری و فرهنگی کودکان می‌باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است که جامعه آماری آن را مدیران و کارشناسان  امور فرهنگی استان­های غربی کشور و مسئولین فرهنگی شهرستان­ها، مدیر و مربیان کانون­های فرهنگی تربیتی کمیته امداد و  اعضای هیات علمی دانشگاه دراستانهای غربی کشور( ایلام، کرمانشاه، همدان، کردستان )بودند که با توجه به گسترده بودن  جامعه آماری، تعداد 383 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که داری 61 گویه می­باشد  که روایی صوری محتوایی از دیدگاه متخصصان و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تایید شد جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش در سطح آمار استنباطی از نرم افزار مدل­یابی معادلات ساختاری PLS به منظور سنجش الگوی پیشنهادی مورد نظر تحقیق استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل سازمانی، اجتماعی فردی، فرهنگی، آموزشی و  محیطی از عوامل موثر بر آگاهی و ارتقای سطح علمی، فکری و فرهنگی کودکان در کانون های فرهنگی کمیته امداد هستند، مدل عوامل مؤثر بر آگاهی و ارتقای سطح علمی، فکری و فرهنگی کودکان در کانون های فرهنگی کمیته امداد از برازش مناسبی برخوردار320/0 = GOF است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the factors affecting the awareness and promoting of childerns scientific, intellectual and cultural level

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghaisarzadeh 1
  • Faranak Mosavi 2
  • Aliraza Ghasami 3
1 PhD student in Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model of factors to promote the scientific, intellectual and cultural level of students in the cultural and educational centers of the Relief Committee. The method of the present study is a survey and is applied in terms of purpose that the statistical population is the managers and cultural affairs experts of the western provinces and cultural officials of the cities, managers and educators of cultural centers of the Relief Committee and faculty members in the western provinces (Ilam, Kermanshah, Hamadan , Kurdistan) that due to the infinity of the statistical community, 383 people were selected as a statistical sample. In order to collect information, a researcher-made questionnaire was used, which has 61 items, the validity of which was confirmed by professors and educational management specialists and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. In a thematic context, they were distributed and collected, then their suggestions were considered in the final edition of the questionnaire with the concurrence of the supervisors and consultants. In order to analyze the data and test the research hypotheses at the level of inferential statistics, PLS structural equation modeling software was used to measure the proposed research model. The results showed that organizational factors, social factors, individual factors, cultural factors, educational factors and environmental factors, legal system, intrapersonal characteristics and individual educational system are factors affecting knowledge and promotion of students' scientific, intellectual and cultural level. There are relief committees in the cultural centers and the model of the factors affecting the awareness and promotion of the scientific, intellectual and cultural level of the students in the cultural centers of the relief committee has a suitable fit of GOF = 0.320.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural centers
  • students' scientific-intellectual level
  • relief committee
-اسفندیاری مقدم علیرضا, محققی حسین, رضوی ملایری زهرا (1394). تاثیر فعالیت های کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر خلاقیت کودکان (مطالعه موردی: شهر همدان). تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه). 2(21). 98-74
-آقایی، الهام, رهنما، اکبر( 1397).جایگاه تربیت فکری کودکان در آرای فلسفی و تربیتی ابن سینا. فصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی. 13(26). 136-117.
-حسین­پور طولازدهی، شهره؛ زین­آبادی، حسن رضا؛ عبدالهی، بیژن و عباسیان، حسین(1397) مدرسه به عنوان جامعة یادگیرندة پژوهش محوی؛یک پژوهش پدیدار نگارانه. نوآوری­های آموزشی. 16(63). 24-7
-حسین­پور، شهره و زی نآبادی، حسن­رضا(1398) مدرسه پژوهش محور: تدوین و آزمون یک الگوی علی به روش ترکیب اکتشافی. خانواده و پژوهش، 16(1). 27 - 47 .
-حسینی روشن, سیدابوطالب و رامین فرشیدفر(1394) طراحی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران.
-حسینی، سید جلال، بابادی، امیر (1392). نقش کانون­های فرهنگی و تربیتی در کاهش آسیب­ های حاشیه نشینی بر روی کودکان. خراسان بزرگ، 4(10). 9-1
 -حیدرنیا، قاسم(1395) اصول طراحی باغ موزه ی کودک با رویکرد رشد فکری و خلاقیت.  پایان نامه کارشناس ارشد معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی. قزوین.
-رحیمی، سلام؛ واحدی، شهرام؛ ایمانزاده، علی.(1398). تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر تاب آوری کودکان ابتدایی. تفکر و کودک. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 10(2). 67-47.
-زارع زاده، طاهره(1394) عوامل مؤثر بر رشد اخلاقی کودکان در آموزش ابتدایی. اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار. تهران
-زندیان، جلال؛ فلامرزی، سکینه( 1393). بررسی نقش کانون پرورش فکری کودکان بارویکردآموزش نوین در پرورش خلاقیت. اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار. تهران.
-شکیبا، سارا؛ گلابی، بایزید(1395). طراحی کانون پرورش فکری و خلاقیت کودک و نوجوان در شهرارومیه با توجه به معیارهای آموزش و یادگیری کودکان. اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران. تهران.
شکیبا، سارا؛ گلابی، بایزید(1395). طراحی کانون پرورش فکری و خلاقیت کودک و نوجوان در شهرارومیه با توجه به معیارهای آموزش و یادگیری کودکان. اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران. تهران. .
-محمدی نصرآباد، محدثه؛ علوی لنگرودی، سید کاظم؛ زندوانیان، احمد؛ استبرقی، مهدیه(1398). اثربخشی آموزش ارزش­های اخلاقی بر رشد مهارت های اجتماعی پیش دبستانی. تفکر و کودک. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 10(2). 67-47.200-179
محمدی، مهدی.، محمدجعفری، خاطره.، مرزوقی، رحم تاله.، شفیعی، مریم و خوشبخت، فریبا. (1397) مطالعه تجربی تأثیر آموزش تفکر ژرف اندیشانه بر یادگیری پژوهش محور دانش آموزان در درس علوم ابتدایی. روش­ها و مدل­های روان شناختی، 9(23). 130-109
نبیئی، اسماعیل؛ کاظم پور، اسماعیل؛ شکیبایی، زهره(1399). شناسایی ابعاد و مؤلفه­های توسعة تفکر پژوهشی دانش آموزان در نظام آموز ش عمومی ایران. فصلنامه نوآوری آموزشی. 76(19). 155-137
Banik, Purnima, and Bezon Kumar.(2019) “Impact of Information Literacy Skill on Students Academic Performance in Bangladesh.” International Journal of European Studies, 3(1). 27-33
-Geremew Muleta Akessa*, Abdissa Gurmesa Dhufera (2017) Factors that Influences Students Academic Performance: A Case of Rift Valley University, Jimma, Ethiopia. Journal of Education and Practice . Vol.6, No.22
Islam, Ariful, and Sanzida Tasnim. “An Analysis of Factors Influencing Academic Performance of Undergraduate Students: A Case Study of Rabindra University, Bangladesh (RUB).” Shanlax International Journal of Education, vol. 9, no. 3, 2021, pp. 127-135.
-Kapur .R. (2018) Factors Influencing the Students Academic Performance in Secondary  Schools in India. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/324819919
Khan. Z. Saeed.K (2022) Factors Affecting Students’ Academic Performance  A case study of District Dir Lower and Malakand Agency, Khyber Pakhtunkhwa. Indian Journal of Economics and Business Vol. 21 No. 1 (January, 2022) Copyright@ Ashwin Anokha Publications & Distributions http://www.ashwinanokha.com/IJEB.php
Mercer, N., Hennessy, S., & Warwick, P. (2019). Dialogue, thinking together and digital technology in the classroom: Some educational implications of a continuing line of inquiry. International Journal of Educational Research, 97, 187-199
Mizimbayeva, A., Ashirbayeva, N., Oralkenuly, D., & Sabyt, T. (2016). Pedagogical Conditions for the Development of Students' Intellect within the Framework of the Research Culture. International Journal of Environmental and Science Education, 11(7), 1489-1498
Onopriienko, O., Skvortsova, S., & Ishchenko, A. (2019). Development of critical thinking of primary school pupils at mathematics lessons. EME 2019: Primary Mathematics Education – Reflection of Current Abilities and Needs of Younger School Age Children, April 10-12, Bratislava, Slovakia.
Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L. A., De Jong, T., Van Riesen, S. A., Kamp, E. T., ... & Tsourlidaki, E. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. Educational research review, 14, 47-61.
Rinatovna, K. L. (2017). Psychological and pedagogical foundations of undergraduates’ research thinking development process. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 237, 1405-1411.
Rodríguez, G., Pérez, N., Núñez, G., Baños, J. E., & Carrió, M. (2019). Developing creative and research kills through an open and interprofessional inquiry-based learning course. BMC medical education, 19(1), 134.
Tamnayfar, M. Amini, M. Yazdani Kashani, Zh. (2011). Reflection of the functions of art education in the educational system. Journal of Art Education, (24), 42-49