طراحی چارچوب مفهومی مدرسه دوستدار کودک در ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان ،تهران، ایران

2 مربی، علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان ،تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان ،تهران، ایران.

10.30465/fabak.2023.7943

چکیده

هدف این پژوهش طراحی چارچوب مفهومی مدرسه ابتدایی دوستدار کودک در ایران بود. پژوهش حاضر  به روش پدیدار شناسی انجام شد. در این پژوهش ۱۶ نفر از معلمان دارای سابقه تدریس در دوره ابتدایی به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل دارا بودن حداقل دو سال سابقه تدریس در دوره ابتدایی و داشتن حداقل یک مقاله، کتاب و یا طرح پژوهشی در زمینه مدرسه دوستدار کودک بود. برای انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بصورت ترکیبی استفاده شد. فرایند جمع آوری داده ها تا اشباع نظری ادامه یافت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه بدون ساختار بود. مصاحبه ها با استفاده از تماس تلفنی و یا شبکه مجازی در فاصله زمانی اردیبهشت تا مهرماه  ســال  ۱۴۰۰ صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به مراحل پیشنهادی گرینهایم و لاندمن صورت گرفت. یافته ها نشان داد که چارچوب مفهومی مدرسه دوستدار کودک از 6 بعد( محیط سالم و بهداشتی، محیط شاد، محیط سبز، آموزش و پرورش فعال، امنیت و ایمنی، فضای فیزیکی کودک محور) و 17 ملاک تشکیل شده است که بر مبنای این ابعاد و ملاک ها 6 گزاره برای تبیین ویژگی های مدرسه دوستدار کودک تدوین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Conceptual Framework for a Child-Friendly School in Iran

نویسندگان [English]

  • amin bagherikerachi 1
  • Sohrab Saedghi 2
  • Mohammad Amin Iemani 3
1 Assistant Professor, Education Sciences, farhangian university, tehran, Iran
2 Instractor, education, farhangian university, tehran, Iran.
3 Msc, Education, farhangian university, tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of  this study was to design a conceptual framework for child-friendly elementary school in Iran. The present study was conducted by phenomenological method. In this study, 16 teachers with teaching experience in elementary school were selected as participants. Inclusion criteria included having at least two years of  teaching experience in primary school and having at least one article, book or research project in a field related to a child-friendly school. Targeted sampling and snowball sampling were used to select participants. The process collecting data continued until the theoretical saturation of  the data. Data collection tool was unstructured interview. All interviews were conducted by telephone or virtual network  between May and October 2021. Data analysis was performed according to the steps proposed by Greenheim and  Landman. The findings showed that the conceptual framework of a child-friendly school consists of 6 dimensions (healthy environment, happy environment, green environment, education, active education, safety and security, child-centered physical space) and 17 criteria. Based on these dimensions and criteria, 6 statements were formulated to explain the characteristics of a child-friendly school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • school
  • child
  • child-friendly school
  • elementary school

کتاب نامه

اسکندری، تربقان زهرا؛ حسین قلی زاده، رضوان و کامل نیا، حامد (1398). »ارائه چارچوب مفهومی برای طراحی فضای فیزیکی مدرسه های ابتدایی بر مبنای نظریه یادگیری مشارکتی ویگوتسکی«. نوآوری های آموزشی،  سال18، شماره 72، صص 27-52.
آذرآئین، شرف (۱۳۹۹). ارزیابی شاخص‌های شهر دوستدار کودک (CFC) به‌عنوان الگویی برای پیشرفت (مطالعه موردی شهر گرگان). سیزدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، تهران.
آقازاده، محرم(1393). روش‌های نوین تدریس. تهران: آییژ.
آقازاده، محرم(1394). سواد مالی برای کودکان. تهران: مرآت.
باقری ورکانه، صدیقه و دهدست، کوثر(1400). »مطالعه کیفی ابعاد چالش های بازی کودکان در زندگی آپارتمان نشینی«. دو فصل نامه تفکر و کودک، سال 12، شماره 1، بهار و تابستان1400، صص56-37.
دهقانی، مرضیه؛ دیالمه، نیکو و خوش صفت، سکینه(۱۳۹۷).»تبیین اهداف برنامه درسی شاد بر اساس آموزه های اسلامی«. دو فصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، سال 6، شماره 10، صص ۲۹-۵.
سانتراک، جان دبلیو(1395). روان شناسی تربیتی. مترجم: سعیدی، شاهده؛ عراقچی، مهشید ودانش فر، حسین. تهران: رسا.
ســودی، حورا؛ ملکی آوارســین، صادق و طالبی، بهنام. (1398). »تدوین الگویی برای مدرســه اثربخش در دورۀ اول«. فصلنامه خانواده و پژوهش، 16 سال 16 شماره 1، صص 126-101.
شعبانی، حسن(1391). مهارت‌های آموزشی و پرورشی. تهران: سمت.
فلاحی، علیرضا و گمینی اصفهانی، هدیه(۱۳۹۶).»برنامه ریزی و طراحی معماری فضاهای دوستدار کودک در فرایند بازسازی پس از زلزله بم«. مسکن و محیط روستا، شماره۱۵۸، صص۷۶-۶۲.
کریپندروف، کلوس(1390). تحلیل محتوا، مبانی روش شناسی. مترجم: نایبی، هوشنگ. تهران: نشر.
کریمی آذری، امیررضا و طالب صفا، مهسا (۱۳۹۶). اصول طراحی مدارس دوستدار کودک در مقطع ابتدایی با رویکرد ارتقاء رشد شناختی دانش آموزان در ایران (نمونه موردی: مدارس ابتدایی شهر رشت). اجلاس بین‌المللی مطالعات نوین در عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی، مشهد.
کوهی جناقرد، عظیم؛ سلیمانی، توران؛ زاهد بابلان، عادل و راستگو، اعظم(1400). » ویژگی های مدرسه مطلوب از نظر ذینفعان: دانش آموزان پایه ششم ابتدایی و اولیای دانش آموزان (مورد مطالعه مدارس دوره ابتدایی شهر اردبیل) «.  فصلنامه علمی- پژوهشی خانواده و پژوهش، سال 18، شماره2، صص106-89.
لطف عطا، آیناز(۱۳۸۷).»تأثیر عوامل محیطی بر یادگیری و رفتار در محیط‌های آموزشی(ابتدایی) در شهر«.  فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۷۱.
نوید ادهم، مهدى(۱۳۷۵).  پیام مدرسه. تهران:  انتشارات مدرسه.
نیازآذری، کیومرث(۱۳۹۲).»تأثیر شــادابی و نشــاط در پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر ساری«. دوفصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، سال 2، شماره 3، صص۵۷ -۳۵.
Ambarsari  L, Harun H(2019). "Child-friendly school environment to ensure children’s welfare". Journal of Education and Learning (EduLearn), 13(1): 74:80.
 
Bahrodin A, Prastuti E, Eva N, Mahsun A, Rahman S, Fessia Damaianti L, Machmudah S(2020). "Child-Friendly School Programs for Student Happiness: Literature Review". Test engineering & management, 83: 24445 – 24455.
Chandran M (2020). "Teacher accountability and education restructuring: an exploration of teachers’ work identities in an urban school for poor in India". International Studies in Sociology of  Education, 1-20.‏
Cheryan S, Ziegler  SA, Plaut  VC, Meltzoff  AN (2014). "Designing classrooms to maximize student achievement". Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 1(1): 4-12.
Fahyuni EF, Arifin MBUB (2021). Child-Friendly Through Hizbul Wathan in Indonesia Muhammadiyah School. In 1st Paris Van Java International Seminar on Health, Economics, Social Science and Humanities (PVJ-ISHESSH 2020) (pp. 132-139): Atlantis Press.‏ 
Farikah F(2019). "Developing the Students’ Character through Literacy Activities in A Child-Friendly School Model". Dinamika Ilmu: Journal Pendidikan, 19(2): 187-196.‏
Fitriani S (2021). "A Child-Friendly School: How the School Implements the Model". International Journal of Evaluation and Research in Education, 10(1): 273-284.‏
Fitriani S (2020)." Promoting Child-Friendly School Model through School Committee as Parents' Participation". International Journal of Evaluation and Research in Education, 9(4): 1025-1034.‏
Gökmen H, Gülay B (2016). "Children’s views about Child Friendly City: A case study from Izmir". Megaron, 11(4): 469-482.
Habil M, Taneja A (2011). "Children’s exposure to indoor particulate matter in naturally ventilated schools in India". Indoor Built Environ, 20(4): 430-48.
Haraldsson K, Lindgren EC, Fridlund B, Baigi AM, Lydell M, Markland BR(2008). "Evaluation of a school-based health promotion programme for adolescents aged 12–15 years with focus on well-being related to stress". Public Health, 122(1): 25-33.
Helliwell JF, Huang H, Wang S )2015(. "The geography of world happiness." World Happiness Report, 8: 12-41.
Jumari J, Suwandi S (2020). "Evaluation of Child-Friendly Schools Program in Islamic Schools using the CIPP Model". Dinamika Ilmu: Journal Pendidikan, 20(2): 323-341.‏
 King  E (2021). "Translating policy into practice: Cambodian primary schoolteachers’ sense-making of the Child Friendly Schools policy".  A Journal of Comparative and International Education, 1-18.‏
Maheri AB, Bahrami M, Sadeghi R(2013). "The situation of health-promoting lifestyle among the students living in dormitories of Tehran University of Medical Sciences, Iran”. Journal of Health and Development, 1(4): 275- 86.
Shukla T, Nirban VS, Chakraborty D (2020). "Comprehending accountability and learning  outcomes in school education". Test Eng.  Manag, 83: 13655–13666.
Tkim  M, Cha  H, Kim J,  Lee K, Kim J(2020) . Learning to Discover Cross-Domain
Relations with Generative Adversarial  Networks. Accessed: Jun. 05, 2020.
 UNESCO( 2015). "Embracing Diversity: Tool kit for creating inclusive learning- friendly environment". Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001375/137522e.pdf
UNICEF( 2012) Child friendly schools: Life skills. Retrieved from www.unicef.org/lifeskills/index_7260.html
UNICEF) 2008( A Practical Guide for Developing Child Friendly Spaces.
Zendah K, Maphosa C (2018). "Examining teachers’ understanding of child-friendly school environments concept: implications for child safety in Zimbabwean schools". Gender and Behaviour, 16(1): 11113-11138.‏