روح تکنولوژی مدرن و جایگاه تفکر در مدارس (بررسی ارزش تفکر در تکنولوژی آموزشی رایج)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف این مقاله بررسی جایگاه تفکر در مدارس و تأثیر تکنولوژی مدرن در ارتقای تفکر در مدارس است. لذا ابتدا برخی از نظریات معروف دربارة تکنولوژی مدرن و تأثیر آنها بر زندگی و دیدگاههای مردم به اجمال طرح می‌شود، سپس با نگاهی اجمالی به مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی، دیدگاه‌های مطرح‌شده در خصوص تکنولوژی مدرن به تکنولوژی آموزشی تعمیم داده شده و تأثیر تکنولوژی آموزشی بر ابعاد و زوایای مختلف زندگی دانش‌آموزان و به‌ویژه بر فکرآموزی آنان در مدارس بررسی شده و جایگاه و اهمیت تفکر و پرورش آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در نهایت نشان داده می‌شود که این تکنولوژی دانش‌آموزان را در مسیرهایی پیش می‌برد که آموزش تفکر در آن جای چندانی نداشته و تفکر دانش‌آموزان را در امور مهم زندگی‌شان مورد تأکید و توجه قرار نمی‌دهد. به‌این‌ترتیب لزوم جایگزینی یا تجدید نظر در تکنولوژی آموزشی رایج روشن شده و اهمیت برنامه‌هایی شبیه برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان مشخص می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Spirit of Modern Technology and the Place of Thinking in Schools (The Study of Thinking Value in Current Educational Technology)

نویسنده [English]

  • Saeed Naji
چکیده [English]

The present paper seeks to study the place of thinking as well as the impact of modern technology on promotion of thinking at schools. It first briefly reviews a number of well-known theories about modern technology and its effects on people’s lives and attitudes. Then the components of educational technology are briefly discussed and the mentioned theories of modern technology are applied to educational technology to see how educational technology affects different aspects of students’ lives, particularly their process of learning thinking at school. The place and importance of thinking and its promotion at the schools are also discussed. The paper concludes that educational technology does not contribute to the development of thinking abilities and does not pay attention to the students’ thinking when dealing with important issues of their lives. Therefore, it is necessary to rethink current educational technology and this adds to the significance of programs like ‘philosophy for children’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Modern technology
  • educational technology
  • teaching thinking
  • Education
  • School
آیدی، دُن (1384). «فلسفة پدیدارشناختی هایدگر در باب تکنولوژی»: در فلسفة تکنولوژی ترجمة شاپور اعتماد، نشر مرکز، صص44-96.
پیتر، آندره (1360). مارکس و مارکسیسم، ترجمة ضیاع‌الدین ضیائیان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
فایرابند، پُل (1375). «افسانه پریان: علیه روش ونتایج»، در دیدگا‌ه‌ها و برهان‌ها، مقاله‌هایی در فلسفه علم و ریاضی ترجمة شاپور اعتماد، نشر مرکز،  صص 118-130.
فردانش، هاشم (1387). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، انتشارات سمت.
فرم، اریش (1356). گریز از آزادی، ترجمة عزت‌الله فولادوند،  شرکت سهامی کتابهای جیبی.
علی‌زمانی، امیر‌عباس (1379). «ماهیت تکنولوژی از دیدگاه هایدگر»، نامه مفید، شمارة 22، پاییز 79، صص 197- 222.
مک‌کنزی، دونالد (1384). «مارکس و ماشین: بررسی انتقادی جبریت تکنولوژیک»، در فلسفه تکنولوژی ترجمة شاپور اعتماد، نشر مرکز، صص216-257.
مگی، برایان (1374). مردان اندیشه، پدید آورندگان فلسفه معاصر، گفت‌وگو با ویلیام برت، طرح نو ، صص 117-150.
ناجی، سعید (1387). کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان (گفت‌وگو با پیشگامان انقلابی نو در تعلیم و تربیت)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
وارتنبرگ، تامی‌ئی (1391). «فیلسوفان بالفطره»، ترجمة مصطفی امیری، کتاب ماه فلسفه، شمارة 63، آذرماه، صص 2-12.
هایدگر مارتین (1384)، پرسش از تکنولوژی، فلسفه تکنولوژی، ترجمة شاپور اعتماد، نشر مرکز، صص4-43.
Bunge, Mario (2003). “Philosophical Inputs and Outputs of Technology”, in Philosophy of Technology: the Technological Condition (an Anthology)  by Robert C. Scharff, Val Dusek, Blackwel Publisher, pp.172-181.
Dreyfus, Hubert L. & Spinosa Charles (2003). “Heidegger and Borgmann on How to Affirm Technology”, in Philosophy of Technology: The Technological Condition (an Anthology) By Robert C. Scharff, Val Dusek, Blackwell Publisher, pp.315-326.
Woolman, Myron (1971). “Technology in Education” in Lee C. Deighton (ed), The Encyclopedia of Education, Vol. l9, The MacMillan Company & Free Press.
Lipman, Mtthew (2003). Thinking in Education, 2nd ed., Cambridg University press.
Lipman, Mtthew, Ann Margaret Sharp, Fredric s. Oscanian (1980), Philosophy in the Classroom, 2nd ed., Temple University Press.
Mohr Lone, Jana (2001). "Does Philosophy for Children Belong in School at All?", ANALYTIC TEACHING Vol. 21, No 2, pp. 151-156.
Nola, Robert & Irzik, Gurol, (2005).  Science, Education and Culture, Science & Technology Education Library, Springer.