بررسی نقش میانجی سبک تفکر در رابطه بین هوش هیجانی معلمان و خلاقیت دانش آموزان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روان‌شناسی تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیارگروه روان‌شناسی تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

10.30465/fabak.2020.5000

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی برازش مدل رابطه هوش هیجانی معلمان و میزان خلاقیت دانش آموزان با میانجیگری سبک تفکر دردانش آموزان به روش همبستگی انجام شد.جامعه آماری،همه دانش آموزان دختر پایه دهم و یازدهم شهر قم در سال تحصیلی 98-97 بودند.نمونه شامل 415 دانش آموز و معلمان هنر و انشاء آنها(حدود 28 نفر) بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند.ابزار پژوهش،پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (ویژه معلمان) و پرسشنامه های سبک تفکر استرنبرگ و خلاقیت تورنس(ویژه دانش آموزان) بود.نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری نشان دهنده آن بود که مدل از برازش خوبی با داده های پژوهش برخوردار بودX2/df=0.438,RMSEA=0.0001,CFI=1,IFI=1,GFI=0.99,NFI=0.99)).نتایج تحلیل مسیر نشان داد که هوش هیجانی بر سبک تفکر و ‏سبک‏تفکر برخلاقیت اثر مستقیم داشتند. نقش واسطه ای سبک تفکر در رابطه بین هوش هیجانی معلمان و خلاقیت دانش آموزان مورد تایید قرار گرفت.احتمالا ازیافته های این پژوهش چنین برمی‏آید که برای پرورش خلاقیت دانش آموزان، هوش هیجانی معلمان و سبک تفکر دانش آموزان اهمیت ویژه‌ای دارند.پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده جهت تبیین خلاقیت دانش آموزان،مدل ارائه شده مجددا در فرهنگ های مختلف آزمون شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INVESTIGATION THE MEDIATING ROLE OF THINKING STYLE IN RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' EMOTIONAL INTELLIGENCE AND STUDENTS 'CREATIVITY

نویسندگان [English]

  • Maryam Ahmadi Fagih 1
  • Majid Zarghamhajebi 2
  • Nader Monirpoor 3
1 PhD Student of Educational Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom,
2 Assistant Professor of Department of Educational Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 Assistant Professor of Department of Educational Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between teachers' emotional intelligence fit model and students' creativity with the mediation role of students' thinking style through a correlational methodology. For the statistical population, 10th and 11th grade female students living in Qom in the academic year of 2018-2019 were selected. The sample included 415 students and Art and Composition teachers (approximately 28 teachers ) who were selected by multistage cluster random sampling. Bar-on Emotional Intelligence Questionnaire (for teachers) and Sternberg's thinking style, and Torrance's creativity questionnaires (for students) were used as research tools. Findings of the structural equations indicated that the model fitted well with the research data (X2 / df = 0.438, RMSEA = 0.0001, CFI = 1, IFI = 1, GFI = 0.99, NFI = 0.99).The findings of path analysis indicated that emotional intelligence on thinking style had direct effect .Thus, thinking style had direct effect on creativity. The mediating role of thinking style on students' creativity was confirmed.The findings probably inferred the concept that teachers 'emotional intelligence and student`s thinking style are of overriding importance in fostering students' creativity.It is recommended that the model shoud be examined in different cultures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence of teachers"
  • " emotion"
  • "students' creativity"
  • " thinking style"
  • "creative thinking