طراحی داستانهایی برای ایجاد گسلش شناختی در برنامه فلسفه برای کودکان و اثر بخشی آن بر کاهش علائم اختلال وسواس فکری – جبری کودکان دارای نشانه های OCD دوره ابتدایی شهرستان یزد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ، دانشگاه علم و هنر اشکذر

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه علم و هنر، یزد

10.30465/fabak.2020.4960

چکیده

مطالعه حاضر باهدف ایجاد گسلش شناختی در برنامه فلسفه برای کودکان به شیوه حلقه کندوکاو تاثیر آن در کاهش علایم OCD در کودکان 8 تا 11 دارای نشانه OSD در استان یزد اجرا گردید. در این پژوهش 10 داستان با ویژگی های داستان های فبک ساخته و در برنامه فلسفه برای کودکان استفاده شده است. طرح پژوهش حاضر از جمله طرح‌های شبه تجربی با گروه آزمایش و گروه کنترل و ارزیابی به صورت پیش‌آزمون، مداخله و پس آزمون بوده است و از پرسشنامه عقاید وسواسی نسخه کودک و نوجوانان (OBQ-CV) استفاده شد. داده ‌های حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار spss-16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، شاخص آمار استنباطی شامل آزمون کواریانس، برای بررسی تفاوت میانگین‌های پیش آزمون و پس آزمون و گروه گواه مورد استفاده قرار گرفته شده است و نتایج آن نشان داد، میزان عقاید وسواسی – جبری در پس آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معناداری (01/0> p) داشته است. همچنین میانگین بیش برآورد خطر، کمال گرایی، مسئولیت‌پذیری افراطی و بیش اهمیت دهی به افکار نیز بعد از درمان کاهش معناداری (01/0> p) داشته است. در نتیجه اثربخشی مثبت برنامه فلسفه برای کودکان با هدف ایجاد گسلش شناختی آن تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing stories to create cognitive faults in the philosophy program for children and its effectiveness on reducing the symptoms of obsessive-compulsive disorder in children with OCD symptoms in the elementary school of Yazd city

نویسندگان [English]

  • omide darezereshki poor 1
  • mohamad hosein fallh 2
  • Mohsen Saeidmanesh 3
1 Master of Clinical Psychology of Children and Adolescents, Ashkzar University of Science and Art,
2 Associate Professor, Department of Counseling, Islamic Azad University of Yazd, Iran
3 ssistant Professor, Department of Psychology, University of Science and Art, Yazd
چکیده [English]

The aim of this study was to create a cognitive fault in the philosophy program for children in the form of exploratory loop. Its effect on reducing OCD symptoms in children 8 to 11 with OSD symptoms was implemented in Yazd province. In this research, 10 stories with the characteristics of Fabak stories have been made and used in the philosophy program for children. The present research project was one of the quasi-experimental projects with the experimental group and the control and evaluation group as a pre-test, intervention and post-test, and the OBQ-CV observational opinion questionnaire was used. The research data were analyzed using SPSS-16 software. The inferential statistics index, including the covariance test, was used to examine the difference between the pre-test and post-test scores and the control group and the results showed The rate of obsessive-compulsive beliefs in the post-test group of the experimental group has decreased significantly compared to the control group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsessive-compulsive disorder
  • storytelling
  • cognitive impairment
  • philosophy for children