تأثیرآموزش «فلسفه برای کودکان» بر تاب‌آوری دانش‌آموزان ابتدایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.30465/fabak.2020.5004

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر تاب‌آوری دانش آموزان ابتدایی است. این پژوهش از نوع کاربردی و تجربی به روش نیمه آزمایشی با دو گروه گواه و آزمایش صورت گرفت. برای این منظور، از میان جامعه‌ی دانش آموزان ۱۰ و ۱۱ سال شهرستان بانه، ۳۰ نفر نمونه در دسترس انتخاب شد. آن‌ها در دو گروه ۱۵ نفری گواه و آزمایش به‌صورت تصادفی قرار داده شدند. آموزش برای گروه آزمایش طی ۱۶ جلسه یک‌ساعته انجام شد، اما گروه گواه بدون دریافت آموزش به فعالیت معمول خود ادامه دادند. آموزش با استفاده از برنامه آموزش فلسفه برای کودکان لیپمن، از طریق تشکیل اجتماع پژوهشی و با استفاده از ۱۲ داستان صورت گرفت. ابزار پژوهش مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون بود.

داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل گردید. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که آموزش فلسفه برای کودکان بر تاب‌آوری و مؤلفه‌های آن تأثیر معناداری داشته و موجب افزایش آن در دانش آموزان ۱۰ و ۱۱ ساله شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of "Philosophy for Children" Education on Resiliency of Elementary Students.

نویسندگان [English]

  • salaam rahimi 1
  • Shahram Vahedi 2
  • Ali Imanzadeh 3
1 Master of Educational Psychology, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran.
2 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran,
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran,
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the Effect of "Philosophy for Children" Education on Resiliency of Elementary Students.

This experimental study was carried out in a semi-experimental and control and experimental group. To this end, a sample of 30 students from 10 and 11 years old in Baneh was selected. They were randomly assigned into two groups of 15 individuals. The training was conducted for the experimental group in 16 sessions per hour, but the control group continued to work without training. The training was conducted using the Lippman philosophy for children Program through the formation of a research community using 12 stories. The research tool was Conner and Davidson's sustainability scale.

Data were analyzed using covariance analysis. the results of the data analysis indicated that the teaching of philosophy for children had a significant effect on resiliency and its components, and increased the number of students in the 10 and 11 years old.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Philosophy for Children"
  • "Resiliency"
  • "Community research"