تحلیل جنبه‌های تفکر خلاقانه در نقاشی کودکان 3 تا 5 سال (گروه سنی الف)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه هنرهای تجسمی و سنتی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر، و ارتباطات، تهران، ایران

10.30465/fabak.2020.5001

چکیده

تصاویری که در نقاشی و تصویرسازی کودکان خلق می‌شوند در بیشتر موارد برخاسته از تفکری خلاق و دارای موضوعاتی خاص است. شناخت دقیق مضامین و ویژگی‌های خلاقانۀ نقاشی کودکان و تحلیل و تفسیر درست آنها، ما را در شناخت نحوۀ تفکر آنها یاری می‌رساند. این مضامین از محیطی به محیط دیگر و یا در فرهنگ‌های مختلف، تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد. این پژوهش به منظور شناخت دقیق‌ترِ مضامین نقاشی و ویژگی‌های فکری و خلاقانۀ نقاشی کودکان گروه سنی الف از طبقه متوسط شهر تهران در فاصله سال‌های96 تا 98 انجام شده است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش‌های کیفی است که به روش تحلیل مضمون انجام شده و جامعه آماری پژوهش، مهدکودک‌های شهر تهران و حجم نمونه شامل 100 کودک از ده مهدکودک در مناطق یک، دو، هفت، دوازده و چهارده تهران است. نمونه-گیری به‌صورت تصادفی‌خوشه‌ای چند مرحله‌ای انجام شده و نهایتاً مضامین آثار خلق شده توسط این کودکان، پس از کد گذاری و طبقه بندی بر اساس شاخصه‌های خلاقیت مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining aspects of creative thinking in children’s drawing from 3 to 5 years old

نویسنده [English]

  • Farzaneh Farshid Nik
* Assistant Professor, Research Center for Culture, Art and Communications,Tehran, Iran
چکیده [English]

Painting is a language in which children express their feelings and thoughts.The images created in children's drawing and illustrations often come from creative thinking and specific subjectivity.

recognizing the themes and creative features of children's paintings and correctly interpret them, helps us to understand how they think.These themes are different from a culture to another one.

In this research, the features of creative thinking in children’s paintings from 3 to 5 years old have been studied.

The method of this research is " thematic content analysis". The population of the study is kindergartens in Tehran and a sample of 100 children from 10 kindergartens in different districts of Tehran. The results of the research indicate that children tend to express their thoughts and feelings through painting and they innovatively use the colors, lines and shapes in order to transfer their thoughts rather than being truly faithful to the real world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Painting
  • Children
  • Creativity
  • 3 to 5 year old children