اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهرنوش هدایتی

مشاوره استادیار پژوهشکده اخلاق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/p4c/fa/page/344/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C
mehrnooshhedayatiyahoo.com
000000

سردبیر

مسعود صفایی مقدم

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

edupsy.scu.ac.ir/~safaei.m
safaei_mscu.ac.ir
000000

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Jana Mohr Lone

Philosophy Executive Director, PLATO (Philosophy Learning and Teaching Organization)
Affiliate Faculty in Philosophy, University of Washington

phil.washington.edu/people/jana-mohr-lone
mohrloneuw.edu
0000-0002-0734-803X

اعضای هیات تحریریه

خسرو باقری نوع پرست

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/khbagheri
khosrowbagheri4gmail.com

حسنعلی بختیار نصرآبادی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

h.nasrabadi89gmail.com

محمد جعفر پاک سرشت

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

lib.scu.ac.ir/-/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%AA
mj_paksereshtyahoo.com

تقی پورنامداریان

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
namianihcs.ac.ir
88046891

بختیار شعبانی ورکی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه فردوسی مشهد

.
bshabaniferdowsi.um.ac.ir

بابک شمشیری

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه شیراز

bshamshiri.mihanblog.com/post/author/1064337
bshamshirirose.shirazu.ac.ir

منیژه شهنی ییلاق

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

civilica.com/p/183743/
shehniyailaghmyahoo.com

نعمت اله عزیزی

برنامه ریزی آموزشی استاد دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~nazizi/
nematollah.azizigmail.com

مسعود صفایی مقدم

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

edupsy.scu.ac.ir/~safaei.m
safaei_mscu.ac.ir

یحیی قائدی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/111/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%DB%8C
yahyaghaedyyahoo.com

سید منصور مرعشی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

edupsy.scu.ac.ir/~marashi.s
mmarashi12yahoo.com

غلامحسین مقدم حیدری

فلسفه علم دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/580/fa/page/956/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C
gmheidarigmail.com

علیرضا منصوری

فلسفۀ علم و فن­آوری دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
a_mansouriusyahoo.com

یداله مهرعلیزاده

تعلیم و تربیت استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

edupsy.scu.ac.ir/~mehralizadeh.y
ymehralizadehgmail.com

هادی وکیلی

فلسفه دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/graduate/fa/page/400/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%8C
rhvakiligmail.com

دستیار سردبیر

رضا شیخه

فلسفه تعلیم و تربیت دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

reza.sheykhe4gmail.com

مشاور علمی

سید نورالدین محمودی

فلسفه تعلیم و تربیت استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

nmahmoudiut.ac.ir

سرویراستار

رضا حسینی

فلسفه سر ویراستار نشریات علمی - پژوهشی پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی

rezahosseini.rhgmail.com

ویراستار ارشد

مهدی خسروانی

. ویراستار ارشد

tafakorvakodakgmail.com

زهره فتحی

. سرویراستار

fabakyahoo.com