اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهرنوش هدایتی

مشاوره استادیار پژوهشکده اخلاق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/p4c/fa/page/344/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C
mehrnooshhedayatiyahoo.com
000000