اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مسعود صفایی مقدم

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

edupsy.scu.ac.ir/~safaei.m
safaei_mscu.ac.ir
000000