مطالعۀ تطبیقی دوره‌های تربیت مربی برنامة «فلسفه برای کودکان» در ایران و کشورهای پیشرو و ارائة الگوی مناسب برای ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه برای کودکان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مقالة حاضر برگرفته از طرحی است که در سال 1392 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجرا شده است و به مطالعة دوره‌های تربیت مربی برنامة فلسفه برای کودکان در گروهی پژوهشی با همین عنوان و قیاس آن با دوره‌های مشابه در کشورهای پیشرو پرداخته است و با استناد به هفت معیارِ مرجعیت برگزاری دوره، شرایط پذیرش افراد، طول دوره، محتوای درسی، حوزه‌های موضوعی، الگوی نظری برنامة درسی و نحوة ارزیابی، بستة آموزشی جامعی ارائه می‌دهد. درنهایت، با توجه به تحلیل تطبیقی انجام‌شده، برنامة آموزشی کوتاه‌مدت 42 ساعته‌ای برای آماده‌سازی مربیان در دو سطح مقدماتی و پیشرفته ارائه شد. روش آموزش به شیوۀ حلقه‌های کندوکاو است که افزون بر آموزش مبانی نظری در چهار حوزة بنیان‌های برنامة فلسفه برای کودکان، تعلیم و تربیت، فلسفه، و روان‌شناسی کودک، آموزش عملی نیز در هر دو سطح در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teacher Training Course for “Philosophy for Children” Program in Iran and Developed Countries: A Comparative Study

نویسنده [English]

  • Mehrnoosh Hedayati
چکیده [English]

This paper is based on a project, carried out in The Institute of Humanities and Cultural Studies (2012-2013) that compared the teacher training courses in “Philosophy for Children” in Iran and developed countries. It tries to present a proper model for teaching the above-mentioned course in Iran. An educational package is proposed, concerning the following scales: authenticity, entry requirements, duration, content, curriculum, subject areas and assessment. Accordingly, a 42-hour course is designed for training teachers in both basic and advanced levels. The method of training is based on community of inquiry and is designed in four areas: basics of philosophy for children, pedagogy, philosophy, and child psychology, including both theoretical and practical classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative study
  • Teacher training
  • philosophy for children
  • curriculum
سند چشم‌انداز بیست‌سالة جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی.
ملکی (1385). برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل)، تهران: انتشارات پیام اندیشه.
 
“Doing Philosophy in the Classroom: a Handbook for Teachers” (2005). in: menon.eu.org/material/Handbook%20English.pdf‎
Gardner, Susan (1999). “Participation in a ‘Community of Inquiry’ Nourishes Participants Perspective-Taking Capacity: A Report of a Two Year Empirical Study”, Critical and Creative Thinking, 6 (1) 1998 under the title: “Philosophy for Children Really Works!”
Gordon, Mordechai (2008). “Between Constructivism and Connectedness”, Journal of Teacher Education, Vol. 59, No. 4.
Green, L. (1997). “Philosophy for Children: One Way of Developing Children’s Thinking. Thinking”, The Journal of Philosophy for Children, Vol. 13, No. 2.
Gregory, Maughn (2008). Philosophy for Children: A Practitioner Handbook, The Institute for the Advancement Philosophy for Children, Montclair State University. 
Handbook for graduate students in Philosophy for Children (P4C)
Kennedy, David (2004). “The Philosopher as Teacher: The Role of a Facilitator in a Community of Philosophical Inquiry”, Metaphilosophy, Vol. 35, No. 5.
Lipman, M. (1987). Preparing Teachers to Teach for Thinking, Philosophy Today, (Spring).
Lipman, M. (1988). Philosophy Goes to School, Philadelphia: Temple University Press.
Lipman, M. (2003). Thinking in Education, New York: Cambridge University Press.
Lipman, M., A. M. Sharp and F. S. Oscanyan (1980). Philosophy in the Classroom, Philadelphia: Temple University Press.
Moreno, Juan Manuel (2007). “Do the Initial and the Continuous Teachers’ Professional Development Sufficiently Prepare Teachers to Understand and Cope with the Complexities of Today and Tomorrow’s Education?”, Journal of Eductional Change, Vol. 8, No. 2.
Philosophy for Children (p4c) Pathway. SAPERE
Roth, W.M. (1994). “Student Views of Collaborative Concept Mapping: An Emancipatory Research Project”, Science Education, Vol. 78.
Turgeon, Wendy C. (2012). “The Place of ‘Philosophy’, in Preparing Teachers to Teach Precollege Philosophy-Notes for a conversation”, Analytic Teaching and Philosophical Praxis, Vol. 32, Issue 2.
Vigotsky, L.S (1962). Thought and Language, New York Willey.