تاثیر روش حلقه‌ی کندوکاو فلسفی بر مهارت‌های گفت‌وگویی دانش‌آموزان ابتدایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه برای کودکان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه کوئینزلند استرالیا

چکیده

هدف از این مقاله بررسی تاثیر برنامه‌ی کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان بر مهارت‌های گفت‌وگویی دانش‌آموزان است. برای ارزیابی میزان تأثیر برنامه‌، نمونه‌ی کوچکی از دانش‌آموزان دختر دبستانی، در یک دوره‌ی 11 جلسه‌ای، تحت آموزش فلسفه برای کودکان و نوجوانان قرار گرفتند.روش این تحقیق روش کیفی و ابزار گردآوری داده های پژوهش مشاهده ی مشارکتی و ثبت کلیه ی تغییرات  مرتبط کودکان در طول هر یک از جلسات کلاس و مصاحبه ی عمیق با کودکان، والدین و معلمان در پایان دوره بود.یافته های حاصل از پژوهش حاکی از تغییرات چشمگیری در مهارت های گفت‌وگویی در کودکان از جمله گوش دادن دقیق به یکدیگر، بیان نظرات به صورت قابل فهم و ارائه ی دلایل قابل قبول، جایگزینی رفتارهای مشارکتی با رفتارهای رقابتی و توانایی ارزیابی و اصلاح نظرات و داوری ها بود.

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

.

-  آزادارمکی، تقی. (1381). نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران: سروش.
-  اباذری، یوسف. (1377). خرد جامعه‌شناسی. تهران: طرح نو.
-  انصاری،منصور. (1384). دموکراسی گفتگویی، امکانات دموکراتیک اندیشه‌های میخائیل باختین و یورگن هابرماس. تهران: نشر مرکز.
-  باقری، خسرو. (1386). دیدگاههای جدید در فلسفه تعلیم و تربیت. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
-  برنز، اریک. (1381). میشل فوکو. ترجمه بابک احمدی. تهران: نشر ماهی.
-  بوبر، مارتین. (1380). من و تو. ترجمه ابوتراب سهراب، الهام عطاردی. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
-  بوهم، دیوید؛ جمع‌آوری و تدوین: نیکول، لی. (1381). درباره‌ی دیالوگ. ترجمه محمدعلی حسین‌نژاد. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
-  پایا، علی. (1381). "گفت‌‌وگو" در جهان واقعی: کوششی واهی یا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر؟. تهران: طرح نو.
-  تودوروف، تزوتان. (1377). منطق گفتگویی میخائیل باختین. ترجمه داریوش کریمی. تهران: نشر مرکز.
-  توسلی، غلامعباس. (1386). جامعه شناسی آموزش و پرورش: دیروز، امروز، فردا. تهران: علم.
-  چالمرز، آلن فرانسیس. (1379). چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی. ترجمه سعید زیباکلام. تهران: سمت.
-  خانیکی، هادی. (1387). در جهان گفتگو: بررسی تحولات گفتمانی در پایان قرن بیستم. تهران: هرمس.
-  دهخدا، علی اکبر. (1372). گفت‌وگو.لغت‌نامه‌ی دهخدا، جلد11، 16931-16928.
-  رشتچی، مژگان و کیوانفر، ارشیا. (1388). مبانی نظری حلقه کندوکاو به عنوان روش آموزش فلسفه برای کودکان. فصلنامه‌ی فرهنگ، شماره 69، 58-39.
-  ریتزر، جورج. (1374). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: علمی.
-  شاتو، ژان. (1376). مربیان بزرگ. ترجمه غلامحسین شکوهی. تهران : دانشگاه تهران.
-  فیشر، رابرت. (1385)الف. آموزش تفکر به کودکان. ترجمه مسعود صفایی مقدم و افسانه نجاریان. اهواز:رسش.
-  فیشر، رابرت. (1385)ب. آموزش و تفکر. ترجمه فروغ کیان‌زاده. اهواز:رسش.
-  فیشر، رابرت. (1386)الف. آموزش یادگیری به کودکان. ترجمه فروغ کیان‌زاده. اهواز: رسش.
-  فیشر، رابرت. (1386)ب. داستان‌هایی برای فکر کردن. ترجمه سید جلیل شاهری لنگرودی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-  قائدی، یحیی. (1382). آموزش فلسفه به کودکان بررسی مبانی نظری. با مقدمه میرعبدالحسین نقیب‌‌‌زاده. تهران: دواوین.
-  کریب، این. (1378). نظریه‌های مدرن در جامعه‌شناسی: از پارسونز تا هابرماس. ترجمه محبوبه مهاجر. تهران: سروش.
-  کرین، کریستوفر. (1385الف). نظریه‌های رشد. ترجمه علیرضا رجایی، غلامرضا خوی نژاد. تهران: نشر رشد.
-  کم، فیلیپ. (1379ب). داستان‌های فکری(1): کندوکاوی فلسفی برای کودکان. ترجمه احسانه باقری. تهران: امیرکبیر.
-  کم، فیلیپ. (1379). داستان‌های فکری(1): کندوکاوی فلسفی برای کودکان، راهنمای معلم(تمرین). ترجمه احسانه باقری. تهران: امیرکبیر.
-  کم، فیلیپ. (1386). داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ک‍ری(1):کند‌وکاوهای فلسفی برای کودکان ب‍ا ۷۴ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ب‍رای‌ دوره‌ه‍ای‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ و راه‍ن‍م‍ای‍ی. ترجمه فرزانه شهرتاش، مژگان رشتچی. تهران: شهرتاش.
-  کوزر، لوئیس آلفرد. (1372). زندگی و اندیشه‌ بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: علمی.
-  گوتک، جرالد. (1384). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی. ترجمه محمد جعفر پاک سرشت. تهران:  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
-  محمدی، بیوک. (1387). درآمدی بر روش تحقیق کیفی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-  مگی، برایان. (1386). سرگذشت فلسفه. ترجمه حسن کامشاد. تهران: نشر نی.
-  ناجی، سعید. (1376).رساله کارشناس ارشد، مفهوم معقولیت نزد لاکاتوش، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه علم
-  ناجی، سعید. (1387). کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان(گفتگو با پیشگامان انقلابی نو در تعلیم و تربیت). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-  ناجی، سعید، قاضی نژاد، پروانه. (1386). بررسی نتایج برنامه‌ی فلسفه برای کودکان روی مهارت های استدلالی و عملکرد رفتاری کودکان. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره7، 150-123.
-  هابرماس، یورگن. (1384). نظریه‌ی کنش ارتباطی(جلد اول). تهران: موسسه‌ی انتشاراتی روزنامه ایران.
 
منابع لاتین
-   Fisher, Robert. (2007). Dialogic teaching: developing thinking and metacognition through philosophical discussion. Early Child Development and Care, Vol. 177, Nos 6&7,.615-631.
-   Fisher,Robert. (2009). Creative dialogue: talking to think. Farhang, Vol. 22, No. 69, 239-255.
-   Lipman, Matthew. (2003). Thinking in Education. New York: Cambridge University Press.
-   Topping, K.J &Trikey,S. (2007). Impact of philosophical enquiry on school student’s interactive behavior. Thiking skills and Creativity, Vol. 2, 73-84.