تاثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی یا (5E) بر تفکر انتقادی دانش آموزان پایه ششم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز

2 استاد گروه علوم تربیتی ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی بر تفکر انتقادی دانش آموزان در درس علوم پایه ششم انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان پایه ششم در مدارس شهرستان شبستر بودند. از میان آن ها  دانش آموزان پایه ششم دو مدرسه به صورت نمونه در دسترس انتخاب شده و به عنوان گروه کنترل ( 20 نفر) و گروه آزمایش ( 20 نفر) جایگزین شدند. پیش از اجرای متغیر مستقل (الگوی طراحی آموزشی بایبی) میزان تفکر انتقادی گروه ها با کمک پرسشنامه کرنل اندازه گیری شد. سپس آزمودنی های گروه آزمایش، به مدت هشت جلسه به یادگیری از طریق الگوی طراحی آموزشی بایبی پرداختند. پس از اتمام جلسات مداخله، پس آزمون برای هر دو گروه اجراشد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که الگوی طراحی آموزشی بایبی در درس علوم بر تفکر انتقادی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد ( 001/0 ≥P). به کارگیری الگوی طراحی آموزشی بایبی در آموزش علوم، باعث افزایش میزان تفکر انتقادی دانش آموزان پایه ششم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Robab Jahedi 1
  • , , 2
  • Firooz Mahmoodi 3
1 Tabriz University Faculty of Education and Psychology Department of Education
2 .
3 education department, University of Tabriz, Tabriz, East Azarbayjan
چکیده [English]

.

امیر تیموری، محمد حسن، مرادی، رحیم و رسولی، بهنام ( 1393). اثر بخشی مدل طراحی آموزشی 5E بر تفکر انتقادی دانشجویان در درس روانشناسی تربیتی، فصلنامه مدیا، دوره 5، شماره 2.
بهمنی، فرود، یوسفی، علیرضا، نعمت بخش، مهدی، چنگیز، طاهره و مردانی، محمد (1384). مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مواجهه با متون علمی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 5، شماره 2.
تلخابی، محمود ( 1390) تعریف و مفهوم یادگیری، مجله رشد تکنولوژی.
سرمدی، محمدرضا و ویسی تبار، سلام ( 1391 ). طراحی یادگیری مبتنی بر وب با تأکید بر معرفت شناسی سازنده گرایی، فصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، دوره 21، شماره 4.
سیف، علی اکبر (1388). روانشناسی پرورشی نوین. تهران: دوران.
شاهعلی زاده، محمد، دهقانی، سجاد، بنی هاشمی، کاظم و رحیمی، علی ( 1394). طراحی و اجرای تلفیق آموزش الگوی حل مسئله با اصول سازنده گرایی و بررسی تاثیر آن بر یادگیری و تفکر خلاق، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 5، شماره 3.
شعبانی، حسن (1393). روش تدریس پیشرفته،چاپ هشتم، تهران: سمت.
شعبانی، حسن (1382). مهارت های آموزشی و پرورشی، جلد اول، چاپ بیست و پنجم، تهران: سمت.
عابدینی، میمنت، منصوری، سیروس، اسدنیا، مهین و میرزاآقایی، مهدی ( 1394). رویکردهای تدریس مبتنی بر سازنده گرایی، پژوهش در آموزش علوم پزشکی، دوره 7، شماره1.
فتحی آذر، اسکندر، ادیب، یوسف، هاشمی، تورج، بدری گرگری، رحیم و غریبی، حسن ( 1392). اثربخشی آموزش راهبردی تفکر انتقادی دانش آموزان، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، سال 8، شماره 29.
فردانش، هاشم ( 1394) طراحی آموزشی: مبانی، رویکردها و کاربردها، چاپ سوم، تهران: سمت.
میرز، چت ( 1374). آموزش تفکر انتقادی، مترجم: خدایارابیلی، چاپ دوم، تهران: سمت.
محبی، عظیم ( 1393) بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر رویکرد ساختگرایی بر عملکرد دانش آموزان در درس علوم تجربی کلاس چهارم ابتدایی، فصلنامه نوآوری های آموزشی، سال 13، شماره 51.
معروفی، یحیی و محمدی نیا، اسماعیل ( 1391). دو زبانگی و رابطه آن با مهارت های تفکر انتقادی. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 45، سال 12.
یاسبلاغی شراحی، بهمن، زارع، محمد و ساریخانی، محمد ( 1395). تاثیر روش تدریس بایبی بر میزان یادگیری و یادداری درسی مفاهیم پایه دانشجویان رشته پرستاری، نشریه آموزش پرستاری، دوره 5، شماره 1.
AbdulRaheem, Y. (2018). In Search of a more effective strategy:                Using the 5E Instructional Strategy to teach Civin education in Seniory Schools in Nigeria, Journal of International Social Studies, Vol. 8, No. 4.
Acish, S. (2011). An Evaluation of Activities Designed in Accordance with the 5E Model by Would-Bee Science Teachers. Social and Behavioral Science, Vol. 3,No.15.
Ahmad, M. (2011). The effect of using constructivist learning model in the training of scienceon the cognitive achievement and the development of social skills among first preparatory graders, Education Journal, Vol. 3,No. 6.         
   Bensley, A. D. (1997). Critical thinking in psychology. International thomson publishing company.
Colin Crider, J. (2013). The 5Elearning cycle vs. Traditional teaching methods and how they affect student achievement, interest and engagement in a third grade science classroom, Masters of Science in Science Education, Montana State University.
Demircioglu, G & Cagatay, G. (2014). The effect of laboratory activities based on 5E model of constructivist approach on 9th grade students' understanding of solution chemistry. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116.
Duran, L. (2004). The effect of Instructional Model: A Learning Cycle Approach for Inquiry – Based Science Teaching. The Science Education Review, Vol. 3, No.2.
Duron, R (2006). Critical Thinking Farmework for any piscipline, International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, Vol.17, No.2.
 
Ennis, RH. (2002) An outline of goals for a critical thinking  curriculum and its assessment, http:// faculty. ed. Uiue. Edu / rhennis. 
Hijazi, A. (2009). The effect of constructivist learning in the teaching of science on the development of achievement and the creative thinking among preparatory stage graders. Journal of College of Education, Vol.4, No. 8.
Khamisi, M. (2002). The effect of using constructivist learning model and  meaningful reception learning in the development of achievement and skills of science processes and innovative thinking among fifth graders in science. (Unpublished PhD thesis). College of girls, Ain Shams University, Egypt.
Kozcu Cakir, N. (2017). Effect of 5E Learning Model on Academic Achievment, Attitude and Science Process Skills, Journal of Education and Training Studies, Vol.5, No.11.
O Brien, T. (2010). Brain – powered science: Teaching and Learning with discrepant events.
Qarareh, A (2016). The effect of using the constructivist learning model in teaching science on achievement and scientific thinking of 8th grade student. International Education Studies, Vol.9, No.7.
Siwawetkul, W & Koraneekij, P. (2018). Effect of 5E instruction model on mobile technology to enhance reasoning ability of lower primary school students. Kasetsart Journal of Social Sciences.
Stenberg. (1978). On Improving throgh instruction. Educational leadership.
Suciati, A. Vincentrisia, Ismiyatin, (2015). Application of learning cycle model (5E) Learning with chart variation toward students creativity, Journal pendi dikan IPA Indonesia, Vol.4, No. 3.
                                                                                                                                       
 Walia, P. (2012). Effect of 5E instruntional model on mathematical creativity of students, Journal of Golden Research thoughts.