دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، اسفند 1397 
الگوی برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان بر اساس نتایج تحقیقات مرتبط

صفحه 121-151

ستاره کنعانی هرندی؛ محمد نوریان؛ داریوش نوروزی؛ محمود عبایی کوپایی