ارائه مدل علی جهت بررسی نقش واسطه گری کیفیت ارتباط معلم-دانش آموز در رابطه خودتنظیمی تحصیلی، فرهنگ مدرسه و اشتیاق تحصیلی با تفکر خلاق در دانش آموزان متوسطه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده اخلاق و تربیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

به منظور ارائه مدل علی جهت بررسی نقش واسطه گری کیفیت ارتباط معلم-دانش آموز در رابطه خودتنظیمی تحصیلی، فرهنگ مدرسه و اشتیاق تحصیلی با تفکر خلاق در دانش آموزان از روش توصیفی-همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه مدارس مناطق غرب شهر تهران در سال تحصیلی 97-1398 بود. تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 361 نفر لحاظ شد و به مقیاسهای خودتنظیمی تحصیلی زیمرمن و مارتینزپونز (1988)، کیفیت ارتباط معلم و دانش آموز QTI، فرهنگ مدرسه الساندرو و ساد (1997)، اشتیاق تحصیلی پینتریچ و همکاران (1991) و آزمون تفکر خلاق تورنس پاسخ دادند. یافته ها نشان داد که خودتنظیمی تحصیلی، فرهنگ مدرسه و اشتیاق تحصیلی هم به شکل مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق کیفیت ارتباط معلم-دانش آموز قادر به پیش بینی تفکر خلاق هستند و متغیر کیفیت ارتباط معلم-دانش آموز توانسته است بین خودتنظیمی تحصیلی، فرهنگ مدرسه و اشتیاق تحصیلی با تفکر خلاق نقش میانجی ایفا کند. نتایج نشان داد که 41 درصد از واریانس کیفیت ارتباط معلم-دانش آموز و 89 درصد واریانس تفکر خلاق در مدل پژوهش حاضر تبیین می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for assessing the role of mediating the teacher-student communication quality in the relationship between academic self-regulation, school culture and academic eagerness with creative thinking in high school students

نویسنده [English]

  • Sayed Nuredin Mahmoudi
Faculty Member of the Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The aim of this study was to provide a causal model for assessing the role of intermediary quality of teacher-student communication in educational self-regulatory relationship, school culture, and academic eagerness with creative thinking in students. The method of this research was descriptive-correlation modeling of structural equations. The statistical population of this study includes all secondary school students in the western regions of Tehran during the academic year of 1983-97. The sample size of the research (5910) was calculated using the Krejcie & Morgantable of 361 people. According to Zimmerman & Martinez-pons (1988), the teacher-student relationship quality (QTI), the Alessandro and Sade School of Culture (1997), Pintrich's Educational Eagerness and colleagues (1991) and the Torrance Creative Thinking Test. The tools had a good validity and reliability. In data analysis, the path analysis method was used using Lisrel software to check the causal model between the research variables. The findings showed that academic self-regulation, school culture, and academic passion both directly and indirectly through the quality of teacher-student communication were able to predict creative thinking and the quality of teacher-student communication was able to mediate between self-regulation. Education, school culture and academic passion play a mediating role in creative thinking. The results showed that 41% of the variance in the quality of teacher-student relationship and 89% of the variance in creative thinking were explained in the present research model

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher-student communication quality
  • academic self-regulation
  • School culture
  • academic eagerness
  • Creative thinking
  • Secondary school students
آذین، احمد، موســوی، ســید محمود (1390). بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر ســازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطة شهرستان فریدونشهر، جامعه شناسی کاربردی، س 1، ش 22.  
بخشی، محمود، آهنچیان، محمدرضا (1392). الگوی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی: نقش تفکر انتقادی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، س 2، ش 13. 

ترشیزی، علیرضا (1398). بررسی تاثیر روش تدریس فعال بر اشتیاق تحصیلی، خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم مقطع ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن، گروه آموزش ابتدایی

حسین پور مقدم، مصطفی (1398). بررسی رابطه سبک مدیریت کلاس اساتید با یادگیری خودتنظیمی، اشتیاق به یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه امام علی شهرستان طبس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن، گروه آموزش ابتدایی

حسینی، افضل السادات (1394)، ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی
حسینی، افضل السادات، محمودی، سید نورالدین (1389)، خلاّقیّت از منظر معرفت شناسی ملاصدرا و دلالتهای تربیتی آن (با تأکید بر حوزه اصول و روش)، اندیشه های نوین تربیتی، 6 (2): 91-125
صلحی، مهناز، صالح فرد، اشرف، حسینی، فاطمه (1394)، بررسی رابطه راهبردهای خودتنظیمی و خلاقیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی، مجله ره آورد سلامت، 1 (2): 63-53
عجم، علی اکبر، بادنوا، صدیقه، عبداللهی، مجید، مومنی، حسین (1395)، رابطه بین خلاقیت هیجانی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت، پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 8 (4): 18-11

قدمپور، عزت الله، فرهادی، علی، نقی بیرانوند، فاطمه (1395). تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، پژوهش در آموزش علوم پزشکی. س 2، ش 8. 

کشوری، هایده (1395). رابطه سبک های تفکر و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با میزان خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه، مرکز پیام نور کرمانشاه

محمودی، سید نورالدین (1392). تعامل هنر و خلاقیت در دیدگاه صدرالمتالهین (ره) و دلالتهای آن در ارایه الگوی تعاملی برای پرورش هنر و خلاقیت، رساله دکتری، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران

Alessandro, A. & D. Sadh. (1997). The dimensions and measurement of school culture: Understanding school culture as the basis for school reform. International Journal of Educational Research. 27. 553-569
Amabile, T. M. (2018). Creativity in context: Update to the social psychology of creativity, Routledge.
De Bruin, L. (2019). Improvising musicians' self-regulation and distributed creativities: A phenomenological investigation. Thinking Skills and Creativity.
Dinçer, S., & Doğanay, A. (2017). The effects of multiple-pedagogical agents on learners’ academic success, motivation, and cognitive load. Computers & Education111, 74-100.
Dooley, K., McBrien, J., & Birman, D. (2017). Cultural and academic adjustment of refugee youth: Introduction to the special issue.
Fabian, J. (2018). Creative thinking and problem solving. CRC Press.
Gehlbach, H., Brinkworth, M. E., King, A. M., Hsu, L. M., McIntyre, J., & Rogers, T. (2016). Creating birds of similar feathers: Leveraging similarity to improve teacher–student relationships and academic achievement. Journal of Educational Psychology108(3), 342.
Jones, R. J. (2019). Community College Students’ Use of Creative Thinking Skills, Self-Regulation, and Critical Thinking Style as Potential Mediators to Creative Problem-Solving (Doctoral dissertation, Temple University).

Lopez, C., & Jones, S. J. (2017). Examination of factors that predict academic adjustment and success of community college transfer students in STEM at 4-year institutions. Community College Journal of Research and Practice, 41(3), 168-182.

Lucchiari, C., Sala, P. M., & Vanutelli, M. E. (2019). The effects of a cognitive pathway to promote class creative thinking. An experimental study on Italian primary school students. Thinking Skills and Creativity31, 156-166.
Murugavel, V., Reiter-Palmon, R., & Kennel, V. (2019). The Role of Need for Cognition in Creative Thinking Processes, University of Nebraska at Omaha press.
Pintrich, P. R. & DeGroot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82 (1), 33-40.
Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1991). A manual for the use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Ann Arbor: University of Michigan, National Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and Learning.
Sabancı, A., Şahin, A., Sönmez, M. A., & Yılmaz, O. (2017). Views of School Managers and Teachers about School Culture/Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Okul Kültürüne İlişkin Görüşleri. e-International Journal of Educational Research8(1).
Sarason, I. G., Pierce, G. R., & Sarason, B. R. (2014). Cognitive interference: Theories, methods, and findings. Routledge.
Van Rooij, E. C., Jansen, E. P., & van de Grift, W. J. (2018). Correction to: First-year university students’ academic success: the importance of academic adjustment. European Journal of Psychology of Education, 1-1.
Veeriah, J., Chua, Y. P., & Siaw, Y. L. (2017). The Impact of School Culture on Teachers’ Organizational Commitment in primary cluster schools in Selangor. Pemimpin (The Leader)5, 1-18.
Wechsler, S. M., Saiz, C., Rivas, S. F., Vendramini, C. M. M., Almeida, L. S., Mundim, M. C., & Franco, A. (2018). Creative and critical thinking: Independent or overlapping components? Thinking Skills and Creativity27, 114-122.
Weinstein, C. E., Jong, J., &Acee, T. W. (2010). Learning strategies.Journal of International Encyclopedia of Education, 18, 323-329.
Wolters, C. A., Won, S., & Hussain, M. (2017). Examining the relations of time management and procrastination within a model of self-regulated learning. Metacognition and Learning, 1-19.
Zimmerman, B. J. & Martinez-pons, M. (198 ).Development of structured interview for assessing student use of self-regulated learning straregies. American Educational Reasearch Journal, 23, 614-628.
Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into practice.41 (2), 62-71.
Gehlbach, H., Brinkworth, M. E., King, A. M., Hsu, L. M., McIntyre, J., & Rogers, T. (2016). Creating birds of similar feathers: Leveraging similarity to improve teacher–student relationships and academic achievement. Journal of Educational Psychology, 108(3), 342.
Mulvihill, A., Carroll, A., Dux, P. E., & Matthews, N. (2020). Self-directed speech and self-regulation in childhood neurodevelopmental disorders: Current findings and future directions. Development and psychopathology32(1), 205-217.