دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، شهریور 1398 
فهم مضامین فلسفی داستان‌ها و حکایت‌های کتب فارسی دورة ابتدایی

صفحه 175-194

10.30465/fabak.2019.4167

سیدمحمد سیدکلان؛ مرتضی بازدار قمچی قیه؛ زهرا وقار؛ منصور علیزاده؛ داریوش جهانی