شناخت شناسی کودکان پیش دبستانی درباره عدالت توزیعی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،گروه روانشناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

    هدف این پژوهش تبیین نحوه تصمیم‌گیری کودکان پیش‌دبستانی درباره توزیع منابع می‌باشد. نوع پژوهش کیفی است. نمونه مورد مطالعه ۳۰کودک مقطع پیش دبستانی( ۲۰دختر و ۱۰پسر ) با میانگین سنی 6/69 ماه بود که به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شده‌اند. ابزار گرداوری اطلاعات مصاحبه نیمه‌ساختارمند تنظیم‌شده توسط محقق شامل تصاویر و داستانک‌ها بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تفسیری استفاده شده‌است. یافته‌ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که دیدگاه کودکان پیش دبستانی درباره عدالت‌توزیعی یکسان نیست.تصمیمی که کودک در این باره اتخاذ می نماید نتیجه برایند عوامل مختلفی از جمله آموزش، نفع شخصی و ملاک‌ها می‌باشد. ملاک‌های اثرگذار بر تصمیم کودک عبارتند از نیازمندی، ویژگی‌های دریافت‌کنندگان ، روابط و کار انجام‌شده توسط دریافت‌کنندگان. همچنین کودکان در نحوه توزیع اهداف مختلفی از جمله گسترش شادی، گسترش دوستی، رفع نیاز افراد، ایجاد انگیزه و پاداش‌دهی را دنبال می کنند.دیدگاه نظری و عملکرد کودک در‌این‌باره در مواردی متفاوت می باشد و نفع شخصی از عوامل اثرگذار بر ایجاد این تفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

epistemology of preschoolers about distributive justice

نویسندگان [English]

  • Zahra Davarpanah 1
  • Siamak Samani 2
1 Master student of General Psychology, Department of Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz,
2 Associate Professor, Department of Psychology, Department of Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to explain how preschool children make decision about the distribution of resources. Research type is Qualitative. Sampling method is convenience. We used Semi-structured interview regulated by the researcher, including pictures and short-stories. Data analysis method was interpretation. Findings and results show that preschool children's conception of distributive justice is not the same. The decision made by the child is the consequence of the resultant of different factors including education, self-interest and factors the child has. The major factors children have are need, attributes of recipients, relations and work done. Self-benefit and what is to be distributed also affect the decision child makes. Children follow a variety of goals in distribution including spreading happiness and friendship, meeting people need, motivating and rewarding. The other result is that children theoretical perspective is in some cases different from their performance and self-benefit is a chief factor that makes this difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • :Preschoolers
  • Epistemology
  • distributive justice
  • self-benefit
  • need
  • relations
دلاور، علی.(۱۳۹۴) مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی؛ تهران؛ انتشارات رشد.
قلیچ، وهاب.(1389).معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه‌هایجانراولزوشهیدمطهری؛مطالعات اقتصاد اسلامی، سال سوم ، شماره 1 (پیاپی 5)؛ صفحه 145-163
منادی، مرتضی.(۱۳۸۵). روش کیفی در علوم اجتماعی و علوم رفتاری؛ فصلنامه حوزه و دانشگاه؛ سال12؛ شماره47؛ صفحه 93-8
 
Bloom,Paul.(2013). Just babies the origins of good and evil, Crown,US, pages 59-100
Frederckson, Norah; Simmonds, Elkzabeth.(2008).Special Needs, Relationship Typeand Distributive Justice Norms in Early and Later Years of Middle Childhood, Social Development, Volume17, Issue4, pages1056-1073
Hus,M; Anen,C; Quartz,S.R.(2008).Th right and the good:distributive justice and neural encoding of equity and efficiency;Science,320,1092-1095
Jing Lu, Hui; Chang, Lie.(2016).Resource  allocation to kin, friends, and strangers by 3- to 6-year-old children, Journal of Experimental Child Psychology, Volume 150, Pages 194-206

Kaufman,Alexander.(2012). Theories of distributive justice,Encyclopedia of Applied Ethics,second edithion, Pages 842-850

Komow,James.(2001). Fair and square:the four sides of distributive justice,Journal of Economic Behavior & Organization, Volume46,Issue 2,  pages137-164

Lerner, Melvin J.; Lerner, Sally C..(1981). The justice motive in social behavior; published by spring-verlag, US; pages 57-72
Sen, Amartya.(2008).The idea of justice, Journal of human development, volume 9,pages 331-342

Sigelman, Karol A.; Waitzman, Carol K..(1991).The Development of Distributive Justice Orientations: Contextual Influences on Children's Resource Allocations, Child Development, Volume 62, Issue6, pages 1367-1378

Young noh,Jee;Killen,Melanie.(2019). Effort or outcome? Children’s meritoriousdecisions,Journal of Experimental Child Psychology, Volume 178, February, Pages 1-14