ادراکِ کودک در اندیشه‌های والتر بنیامین و بازنمایی آن در فیلم دونده

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه آموزشی سینما، دانشکدة سینما تئاتر، دانشگاه هنر، تهران

2 کارشناس‌ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده‌ی هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه آموزشی سینما، دانشکده‌ی سینما تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

در فلسفه و اندیشه­ی والتر بنیامین، مفهوم کودکی، ادراک و بازی کودکانه مسئله­ای بسیار کلیدی است و این مفهوم در سرتاسر نوشته­ها و آثار او حضوری پُررنگ و تاثیرگذار دارد. تاملات بنیامین در رابطه با مفهوم کودک از نخستین نوشته­های وی آغاز می­شود و تا انتهای دوره­ی کاری­اش در پروژه­ی پاساژها ادامه می­یابد. مفهوم بازی نزد بنیامین، تمهید و استراتژی کودکانه برای غلبه و فایق آمدن بر جهان واقعی است زیرا از مواد و ابزارهای همان جهان واقعی به منظور خلق جهانی خیالی بهره می­گیرد. مقاله­ی حاضر با بهره­گیری از رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای می­کوشد با تمرکز بر آراء بنیامین، نحوه­ی بازنمایی ادراک کودک در فیلم دونده ساخته­ی امیر نادری را مورد بررسی قرار دهد. با تحلیل فیلم دونده از منظر اندیشه­های بنیامین درباره­ی ادراکِ کودک می­توان به نتایج جالب توجهی درباره­ی رویکرد یکی از فیلم­های مهم سینمای ایران به کودک و ادراک کودکانه دست یافت. اثری که بر ویژگی­های خاص کودک همچون فائق آمدن بر محدودیت­های جهان واقعی، هم­آمیزی با دنیای پیرامون و متمایز بودنِ ادراک و نگاه کودک نسبت به بزرگسالان تاکید دارد و آن را با زبانی سینمایی بازنمایی می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Child’s perception in Walter Benjamin’s reflections and its representation in The Runner (1984)

نویسندگان [English]

  • Sajad Sotoudeh 1
  • Milad Sotoudeh 2
  • alireza sayyad 3
1 Instructor of Cinema Education Department, Faculty of Cinema and Theater, University of Arts, Tehran,
2 M.A. in Dramatic Literature; Arts faculty; Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Cinema and Theater, University of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the philosophy and thought of Walter Benjamin, the German philosopher and theorist, the concept of childhood, child’s perception, and child’s play is a fundamental issue, and this concept has a strong and influential presence throughout his writings and works. Benjamin’s reflections on the concept of the child begin from his earliest writings and continue until the end of his career and his last work, namely Arcades Project. Benjamin, in his reflections about the child, in particular, has been influenced by Baudelaire and Nietzsche’s Ideas. He argues that the child’s perceptual process creates a hierarchical and bilateral non-hierarchical relationship between subject and object. The child encounters with real-world objects, projects his dream world onto these fragments, and transforms them into components of his dream world. Concept of the play for Benjamin is a childish strategy for overcoming restrictions of the real world, because it employs the same real-world materials and tools to create an imaginary world. By employing the descriptive-analytical approach, using library resources, and focusing on Benjamin’s ideas, the present paper seeks to examine how the perception of the child is represented in The Runner (1984), a film directed by Amir Naderi. Many of Benjamin’s discussions about childhood are traceable in The Runner. By analyzing The Runner, from the perspective of Benjamin’s thoughts on child perception, one can draw some interesting conclusions about the representation of the child and childish perception in one of the most critical Iranian films about the children

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walter Benjamin
  • Child Perception
  • Child Play
  • The Runner
  • Amir Naderi
  • Iranian cinema
اسلامی، مجید(1374). «یک الگوی ساده»، مجله فیلم، ش 179، آبان ، ص109.
امینی، احمد(1374). «آخرین نبرد»، مجله فیلم، ش 179، آبان ، صص98-100.
بنیامین، والتر (1380). خیابان یک طرفه، ترجمه حمید فرازنده، نشر مرکز، تهران.
بنیامین، والتر (1396). دهلیزهای رستگاری، ترجمه صابر دشت آرا، تهران: نشر چشمه.
پتگر، مانی(1374). «دونده ده ساله شد؛ زیر آفتاب و آتش»، مجله فیلم، ش 179، آبان ، صص96-98.
شایگان، داریوش (1395). جنون هوشیاری، تهران: نشر نظر.
عقیقی، سعید(1374). «صحنه؛ پشت صحنه؛ پَس پشت صحنه»، مجله فیلم، ش 179، آبان ، ص 103.
گلمکانی، هوشنگ و مسعود مهرابی(1364/الف). «راهم را یافته­ام؛ مصاحبه با امیر نادری»، بخش اول، مجله فیلم، ش 32، آذر، صص 18-22.
گلمکانی، هوشنگ و مسعود مهرابی(1364/ب). «همه ذرات فضا در فیلم من تاثیر می­گذارد؛ مصاحبه با امیر نادری»، بخش دوم، مجله فیلم، بهمن ، ش 33، صص16-20.
نیچه، فریدریش (1380). چنین گفت زرتشت، ترجمه داریوش آشوری، تهران: نشر آگه.
نیچه، فریدریش (1393). زایش تراژدی، ترجمه رویا منجم، تهران: نشر پرسش.
یاری، عباس(1365). «نکاتی پیرامون فیلمهای سینمای ایران در سال 64»، مجله فیلم، ش 35، بهار، صص 15-21.
Baudelaire, Charles (1964), The painter of modern life and other essays, Translated by Jonathan Mayne, Phaidon Press.
Benjamin, Walter (1996 a), “A Child’s View of Color”, in: Selected Writings: 1913-1926, Edited by Marcus Bullock, Michael W. Jennings, London & Cambridge: Belknap Press, pp. 50-51.
Benjamin, Walter (1996 b), “A Glimpse into the World of Children’s Books”, in: Selected Writings: 1913-1926, Edited by Marcus Bullock, Michael W. Jennings, London & Cambridge: Belknap Press, pp. 435-443.
Benjamin, Walter (2006), Berlin Childhood around 1900, Translated by Howard Eiland, London & Cambridge: Belknap Press.
Benjamin, Walter (1996 c), “Notes for a Study of the Beauty of Colored Illustrations in Children’s Books”, in: Selected Writings: 1913-1926, Edited by Marcus Bullock, Michael W. Jennings, London & Cambridge: Belknap Press, pp. 264-266.
Benjamin, Walter (1986), Reflections: essays, apohorism, autobiographical writing, Edited by Peter Demetz, Schocken Books, New York
Benjamin, Walter (1994), The Correspondence of Walter Benjamin, 1910-1940, Edited by Gershom Scholem, Theodor W. Adorno, University of Chicago Press.
Benjamin, Walter (2005), “Toys and Play”, in Selected Writings: 1927 – 1930, Edited by Michael William Jennings, Howard Eiland, Gary Smith, London & Cambridge: Belknap Press.
Buck-Morss, Susan (1989), The dialectics of seeing: Walter Benjamin and the Arcades project, The MIT Press.  
Charles, Matthew (2018), “Pedagogy as “Cryptic Politics”: Benjamin, Nietzsche, and the End of Education”, boundary 2: an international journal of literature and culture, Vol45,No2,pp 35-62.
Gess, Nicola (2010), “Gaining Sovereignty: On the Figure of the Child in Walter Benjamin's Writing”. MLN, Vol125,No3, pp 682-708.
Gilloch, Graeme (1996), Myth and Metropolis: Walter Benjamin and the City, Polity Press.
Grøtta, Marit (2015), Baudelaire's Media Aesthetics: The Gaze of the Flâneur and 19th-Century, Media-Bloomsbury Academic.
Hansen, Miriam (2012), Cinema and experience: Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, and Theodor W. Adorno, University of California Press.
Leslie, Esther (2018), “Playspaces of anthropological materialist pedagogy: film, radio, toys”, boundary 2: an international journal of literature and culture, Vol 45, No2, pp 139-156.
Mencken, Henry Louis (2003), Philosophy of Friedrich Nietzsche, See Sharp Press.
Merte-Rankin, Angela (2010), “'Dante's Inferno and Walter Benjamin's Cities: Considerations of Place, Experience, and Media”, in: Metamorphosing Dante: Appropriations, Manipulations, and Rewritings in the Twentieth and Twenty-First Centuries, ed. by Manuele Gragnolati, Fabio Camilletti, and Fabian Lampart, Vienna: Turia + Kant, pp. 77–87.
Powers, Michael (2018), “The Smallest Remainder. Benjamin and Freud on Play”, MLN, Vol 133, No 3, April (German Issue), pp. 720-742.
Salzani, Carlo (2009), “Experience and Play: Walter Benjamin and the Prelapsarian Child, Modernity as an Unfinished Project: Benjamin and Political Romanticism”, in: Walter Benjamin and the Architecture of Modernity, Edited by Andrew Benjamin, Charles Rice, re.press.
Smith, Ted (2008), “Walter Benjamin, Berlin Childhood Around 1900”, Political Theology, Vol9, No2, pp 239-241.
Vloeberghs, Katrien (2007), “Figurations of Childhood in Modernist Texts”, in: Modernism, Edited by Astradur Eysteinsson and Vivian Liska, John Benjamins Publishing, pp. 291–305.