تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش، بررسی تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل ٥٤ نفر از دانش آموزان پسر پایه ششم منطقه یک شهر تهران بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش (٢٧ نفر) و گروه کنترل (٢٧ نفر) جایگزین شدند. پیش از اجرای متغیر مستقل (آموزش مهارت های مثبت اندیشی)، میزان بهزیستی ذهنی گروه ها با کمک پرسشنامه بهزیستی ذهنی دانش آموزان رن شاو اندازه گیری شد. سپس گروه آزمایش در نه جلسة آموزش مهارت های ثبت اندیشی شرکت نمودند و آزمودنی های گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. پس از اتمام جلسات، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش مثبت اندیشی بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد (٠٠١/٠  P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Positive Thinking Skills Training on Students’ Subjective Well-being

نویسندگان [English]

  • Sama Sadat 1
  • shahram vahedi 2
1 PhD candidate in educational psychology, educational sciences group, educational sciences and psychology faculty, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz
چکیده [English]

The purpose of the study was to investigate the effect of positive thinking skills training on students’ subjective well-being. The research method was semi-experimental and pretest-posttest with control group. The sample was 54 sixth grade male students who selected from zone one of Tehran by cluster-multistage sampling. Then they were randomly assigned into experimental group (27 subjects) and control group (27 subjects). Before independent variable(thinking skills training) performed, subjective well-being of groups evaluated with Renshaw students’subjective well-being inventory. Then experimental group participated in nine sessions of positive thinking skills training and control group did not receive any intervention. After sessions, posttest performed for both groups. Data analyzed with covariance. The results showed that positive thinking training have positive effect on students’ subjective well-being (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • skill training
  • Positive thinking
  • subjective well-being
  • primary students
کتاب نامه
آلبویه، گوهر؛ طباطبایی، موسی و طباطبایی، خدیجه (١٣٩٥). بررسی اثر مداخله روانشناسی مثبت نگر به
       شیوه گروهی بر عزت نفس، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تجدیدی پایه اول
       دبیرستان. مجلهمطالعات روانشناسی تربیتی، دوره ٢٢، صفحات ٢٢-١.
اصغری راد، علی اکبر؛ وحید، شهریاری (١٣٩٣). آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر انگیزه پیشرفت و
       شادکامی معلولین، اولینکنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری، تهران، موسسه همایشگران
       مهر اشراق، مرکز همایشهای دانشگاه تهران.
اکبری بلوطبنگان، افضل؛ نجفی، محمود؛ بابایی، جلال (١٣٩٤). ساختار عاملی پرسشنامه بهزیستی ذهنی
        در نوجوانان شهر قم. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره ١٤، شماره ١،
        صفحات ٥٨ -٤٥.
بختیار، مریم (١٣٩٥). برای فرزندتان الگوی مثبت باشید. تهران: آبتین قلم.
براتی سده، فرید (١٣٨٩). نگاهی به مدرسه مثبت گرا. مجله سپیده دانایی، دوره ٤، شماره ٣٤، صفحه ٥٤.
براتی سده، فرید (١٣٨٨). اثربخشی مداخلات روانشناسی مثبت گرا در افزایش نشاط و شادی، خشنودی
        از زندگی و معناداری زندگی و کاهش افسردگی: مدلی برای اقدام. پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه
        علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
برجعلی، محمود؛ نجفی، محمود و دهشیری، غلامرضا (١٣٩٠). بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و
        ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در دانش آموزان دوره ابتدایی. روانشناسی تربیتی، دوره ٢،
        شماره ٤، صفحات ١٣-١.
برخوری، حمید, رفاهی، ژاله؛ فرح بخش، کیومرث (١٣٨٨). اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی
       به شیوه گروهی بر انگیزه پیشرفت، عزّت نفس و شادکامی دانش آموزان پسر پایه اول. رهیافتی نو در
       مدیریت آموزشی، دوره ٢، شماره ٥، صفحات ١٤٤- ١٣١.
 بهرامیان، جاسم (١٣٩٣). مدرسه مثبت نگر: نگاهی نو به مشاوره در مدارس. تهران: نشر آرنا.
تقوی، نغمه (١٣٩٣). تحلیلکیفیشادکامیدردختراننوجوانو طراحیبرنامهارتقایشادکامیمبتنیبر
       روانشناسیمثبت. پایان نامه جهت اخذ دکتری روانشناسی. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت
       مدرس.
جلیلیان، فرزاد؛ رخشانی، فاطمه؛ احمد پناه، محمود؛ زینت مطلق، فاضل؛ معینی، بابک؛ مثیم بیگی، عباس و
       امدادی، شهره (١٣٩١). شیوع و عوامل مرتبط با اختلالات رفتاری در دانش آموزان دبستانی شهر
       همدان. مجله پزشکی  بالینی ابن سینا، دوره ١٩، شماره ٤، صفحات ٦٨- ٦٢.
چاچو، جوزف (١٣٩٥).  تدریس کاملاً مثبت: شیوه ای پنج مرحله ای برای انرژی دادن به دانش آموزان
        معلمان. ترجمه: محمد پور رضایی. کرمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
حیدری، مرتضی؛ رشوند، اکبر؛ چراغیان، محمد (١٣٩٤). اثربخشی رویکردروانشناسی مثبت نگر بر
       کاهش کمرویی و نشانه های هراس اجتماعی در دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان بهارستان
        کنفرانس بین المللی  علوم انسانی و روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران.
درگاهی، ش.؛ محسن زاده، ف. و زهراکار، ک. (١٣٩٤).تأثیر آموزش مهارت مثبت اندیشی بر بهزیستی
       روانشناختی و کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده زنان نابارور. پژوهش نامه روانشناسی سلامت، دوره
       ١، شماره ٣، صفحات ٥٨-٤٥.
رحیم آبادی، معصومه؛ ارجمندنیا، علی اکبر و افروز، غلامعلی (١٣٩٤). بررسی تأثیر برنامه آموزشی مثبت
        نگری بر شادکامی و باورهای غیرمنطقی نوجوانان بزهکار. پژوهش نامه روانشناسی مثبت، دوره ١،
        شماره ٢، صفحات ١٤-١.
سانت، هلن (١٣٩٦). مداخله مثبت برای دانش آموزانی که در مدرسه پرخاشگری و دعوا می کنند: توسعه
        یک برنامه درسی ابتدایی اصلاح شده. ترجمه: اعظم اکبری زاده. تهران: راز نهان.
ساندرز، متیو. (١٣٩٣). برای همه پدرها و مادرها: شیوه ای مثبت جهت رسیدگی به رفتار کودکان.
         ترجمه: نوشین شمس. تهران: ذهن آویز.
سلیگمن، مارتین ای. پی (١٣٩٢). خوش بینی آموخته شده. ترجمه قربانعلی خدایی. تهران: انتشارات
        رایین.
شولتز، دوان و شولتز، سیدنی (١٣٨٨). روانشناسی شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: ویرایش.
صابر، س. و شریفی، ح. پ. (١٣٩٢). پیش بینی ابعاد درگیری تحصیلی بر اساس سبکهای هویت در
       دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستانهای دولتی تهران. مجله پژوهش در برنامه ریزی، دوره ٩، شماره
       ٣، صفحات ٨٥-٧٢.
صادقی، افسانه. (١٣٨٩). نگاهی به مدرسه مثبت گرا. مجله سپیده دانایی، دوره ٤، شماره ٣٤، صفحه ٥٥.
صادقی، مسعود؛ ویسکرمی، حسنعلی؛ چهری، پرستو (١٣٩٥). بررسی تأثیر امید بر درگیری تحصیلی
       دانش آموزان دختر کم توان ذهنی. تعلیم و تربیت استثنایی، دوره ١٦، شماره ٢، صفحات ٣٧-٣٠.
علی پور، احمد؛ نور بالا، احمد علی؛ اژه ای، جواد و مطیعیان، حسین (١٣٨٤). شادکامی و عملکرد ایمنی
       بدن، مجله روانشناسی، دوره ٤، شماره ٣، صفحات ٢٣٣-٢١٩.
فراهانی، محمد نقی؛ محمدخانی، شهرام (1390). کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی: مفاهیم مستقل یا
       وابسته؟  فصلنامه مطالعات روانشناسی  بالینی، دوره ١، شماره ٢، صفحات ١٤٥- ١٣٨.
فرنام، ع. و مددی زاده، ط. (١٣٩٦). اثربخشی آموزش مثبت نگری بر حالت های روان شناختی مثبت
       (توانمندی های منش) دانش آموزان دختر دبیرستانی. پژوهش نامه روانشناسی مثبت، دوره ٣، شماره
       ١، صفحات ٧٥-٦١.     
کاسل، پرل؛ کورسینی، ریموند. (١٣٩٧). تربیت دموکراتیک نوجوانان (روابط مثبت و سازنده میان والدین
       و نوجوانان). ترجمه: علیزاده، حمید؛ خان آبادی، مهدی. تهران: ارسباران.
کربلایی پور، ه. (١٣٩٧). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اهمال کاری تحصیلی و بهزیستی روانشناختی
        و اجتماعی دانش آموزان. مجله روانشناسی اجتماعی، دوره ٢، شماره ٤٧، صفحات ٧٧- ٦٧.
کوئیلیام ، سوزان (١٣٨٦). مثبت اندیشی و مثبت گرایی کاربردی. ترجمه: فرید براتی سده و افسانه
      صادقی. تهران: رشد.
گری، جان. (١٣٩٣). مهارت های جدید برای تربیت فرزندان: مهارت های فرزندپروری مثبت برای تربیتبچه هایی فوق العاده. ترجمه: آرام نیا، الهام؛ حسینی، شمس الدین. تهران: نسل نواندیش.
گل پرور، محسن؛ آتش پور، حمید؛ هادی پور، محبوبه (١٣٩١). مقایسه بهزیستی روان شناختی دانش
     آموزان تیزهوش دخترمدارس تیزهوشان با دختران تیزهوش مدارس عادی. فصلنامه ایرانی کودکان
       استثنایی، دوره ١٢، شماره ٢، صفحات ٩٤-٨٥.
لتهام، گلن. (١٣٨٥). تربیت مثبت. ترجمه: مهدی قراچه داغی. تهران: قطره.
لیندنفیلد، گائل (١٣٨٧). اعتماد به نفس در نوجوانان: چگونه نوجوانی مثبت نگر، دارای اعتماد به نفس و
       خوشحال تربیت کنیم؟ ترجمه: فرامرز سهرابی. تهران: پنجره.
مگیار، موئی جینا. ال. (١٣٩١). فنون روان شناسی مثبت گرا: راهنمای درمانگران. ترجمه: براتی سده،
      فرید. تهران: رشد.
موسوی، سیده ماهرخ؛ کیامنش، علیرضا و اخوان تفتی، مهناز (١٣٩٤). دستاورد تحصیلی از راه کیفیت
      آموزشی، درگیری تحصیلی، یادگیری به کمک همسالان و انگیزش تحصیلی (یک مطالعه دو
       سطحی). فصلنامه نوآوری های آموزشی، دوره ٥٥، شماره ١٤، صفحات ٨٦- ٦٩.
نجاتی، وحید (١٣٩١). شیوع مشکلات رفتاری دانش آموزان ابتدایی در شهرستان های استان تهران.
       مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره ٣٠، شماره ٢، صفحات ١٦٨-١٦٢.
نجفی، محمود؛ احدی، حسن؛ سهرابی، فرامرز و دلاور، علی (١٣٩٤). مدل پیش بین رضامندی زندگی بر
        اساس سازه های روانشناسی مثبت گرا. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، دوره ٢١، شماره ٦،
       صفحات ٥٩-٣١.
نوفرستی، اعظم (١٣٩٣). بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر شادکامی  بهزیستی روانشناختی افراد
        دارای نشانه های افسردگی. پژوهش نامه روانشناسی مثبت، دوره ١، شماره ١، صفحات ١٨-١.
نیکزادی پناه، سجاد؛ محمدیان، مهدی (١٣٩٥). روانشناسی مثبت نگر در مدرسه. تهران: نشر سخنوران.
نیک منش، زهرا؛ زندوکیل، مریم (١٣٩٤). بررسی تأثیر آموزش مثبت نگری بر کیفیت زندگی، افسردگی،
       اضطراب و استرس بزهکاران نوجوان. پژوهش نامه روانشناسی مثبت، دوره ١، شماره ٢، صفحات
       ٦٤-٥٣.
منابع انگلیسی
Bernard, M. & Walton, K. (2011). The Effect of You Can Do It! Education in Six Schools on Student
       Perceptions of Wellbeing, Teaching, Learning and Relationships. Journal of StudentWell-Being,
       Vol. 5, 22–37.
Bozkurt, T. (2014). Positive Education and Emerging Leadership Roles of Counselors. Procedia-
       Social and Behavioral Sciences. New Horizons In Education, Vol. 140, 452 – 461.
Cadime, I. & Pinto, A. (2016). Well-Being and Academic Achievement in Secondary School Pupils:
        The Unique Effects of Burnout and Engagement. Journal of Adolescence, Vol. 53, 169- 179.
Carr, A. (2004). Positive Psychology. The Science of Happiness and Human Strengths. New York.
       Brunner- Routledge.
Chen, G. & Mcnamee, G. (2011). Positive Approaches to Learning in the Context of Preschool
        Classroom Activities. Early Childhood Education Journal, Vol. 39, No. 10, 71-78.
Dockray, S. & Steptoe, A. (2014). Positive Affect and Psychobiological Processes. Neuroscience&
        Biology-Behavioral Reviews, 35, No. 1, 69-75.
Dogan, T. (2010). The effects of psychodrama on young adults’ attachment styles. The Artsin
        Psychotherapy, Vol. 37, No. 2: 112-119.
Duckworth, A.T.; Steen, T.A. & Seligman, M.E.P. (2011). Positive psychology inClinical Practice,
       Vol. 1, 629 – 657.
Fernandez, M.T. (2017). Attitudes toward inclusive Education and Practical Consequences in Final
       Year Students of Education Degrees. Procedia- Social andBehavioral Sciences, Vol. 237, 1184-
       1188.
Finlay, K.A. (2006). Quantifying School Engagement: Research Report. National Center School
        Engagement, Vol. 17, 1-5.
Finn, J.D. & Rock, D.A. (1997). Academic Success among Students Risk for School Failure. The
        Journal of Applied Psychology, Vol. 82, 221-234.
Fredricks, J.A.; Blumenfeild, P.C. & Paris A.H. (2004). School Engagement: Potential of the Concept,
        State of the Evidence. Review of Educational Research, Vol. 74, No. 1, 59- 109.
Froh, J.; Kashdan, T.; Ozimkowski, K. & Miller, N. (2009). Who Benefits the most from a Gratitude
        Intervention in Children and Adolescents? Examining Positive Affect as a Moderator. The Journal
       of Positive Psychology, Vol. 4, 408–422.
Green, S.; Anthony, T. & Rynsaardt, J. (2007). Evidence-Based Life Coaching for Senior High School
       Students: Building Hardiness and Hope. International Coaching Psychology Review, Vol. 2, 24–
       32.
Gilman, R.; Huebner, E. & Furlong, M.J. (2009). Handbook of Positive Psychology in Schools. Taylor
        & Francis Publisher.
Huppert, F. & Johnson, D. (2010). A Controlled Trial of Mindfulness Training in Schools: The
        Importance of Practice for an Impact on Well-Being. The Journal of Positive Psychology, Vol. 5,
       264–274.
Janosz, M.; Blance, M.; Boulerica, B. and Tremblay, R.E. (2000)." Predicting Different Types of
        School Dropouts: A Typological Approach with Two longitudinal Samples". Journal of
        Educational Psychology, Vol. 92, No. 1:171-190.
Konu, A.I. & Rimpela, M.K. (2002). Well-Being in Schools: a Conceptual Model. Health Promotion
        International, Vol. 17, 79–87.
Konu, A.I.; Rimpela¨, M.K. & Lintonen, T.P. (2002). Factors Associated with Schoolchildren‘s
        General Subjective Well-Being. Health Education Research, Vol. 17, 155–165.
Keyes, C.L.M. (1998). Social Wellbeing. Social Psychology Quarterly, Vol. 61, 121-140.
Keyes, C.L.M & Shapiro, A.D. (2004). Social Well-Being in the United States: A Descriptive
        Epidemiology. How Healthy are we. University Chicago Press, 350- 372.
Layous, K.; Lee, H.; Choi, I. & Lyubomirsky, S. (2016). Culture Matters when Designing a Successful
         Happiness-Increasing Activity: A Comparison of the United States and South Korea. Journal of
        Cross-Cultural Psychology, Vol. 44, No. 8, 1294- 1303.
Layous, K.; Chancellor, J. & Lyubomirsky, S. (2014). Positive Activities as Protective Factors Against
        Mental Health Conditions. Journal of Abnormal Psychology, 123, No. 1, 3-12.
Lee, J. & Shute, V. J. (2010). Personal and Social-contextual Factor in K-12 Academic Performance:
        An Integrative Perspective on Student Learning. Educational Psychologist, Vol. 45, 185-202.
Linley, A.P. and Joseph, S. (2004). Positive psychology in Practice. USA, New Jersey, John Wiley &
        Sons, Inc.
Lyubomirsky, S. & Layous, K. (2015). How Do Simple Positive Activities Increase Wellbeing?
        Association for Psychological Science, Vol. 22, No. 1, 57- 62.
Marques , S.; Lopez, S. & Pais-Ribeiro, K. (2011). Building Hope for the Future: A Program to Foster
        Strengths in Middle-School Students. Journal of Happiness Studies, Vol. 12, 139–152.
Marques, S. C.; Pais-Ribeiro, J.L. & Lopez, S.J. (2009). Validation of a Portugue Version of the
        Children Hope Scale. School Psychology International, Vol. 30, 538– 551.
Maslach, C.; Schaufeli, W.B. & Leiter M.P. (2001). Job Burnout. Annual Review of Psychology, Vol.
        52, 422- 439.
Myers, D.G.; Diener, E. (2010). “Who is Happy?” Psychological Science, Vol. 6, 10-19.
Moore, K.A & Lippman, L. (2006). What Do Children Need to Flourish? Conceptualizingand
        Measuring Indicators of Positive Development. United State of America: Springer publication.
Ouweneel, E.; Le Blanc, P.M. & Schaufeli W.B. (2011). Flourishing Students: A Longitudinal Study
        on Positive Emotion, Personal Resource and Study Engagement.The Journal of positive
        Psychology: Dedicated to Furthering Research and  Promoting Good Practice, Vol. 6, No. 2,
        142- 153.
Pezent, G. (2015). Exploring the Role of Positive Psychology Constructs as ProtectiveFactors Against
        the Impact of Negative Environmental Variables on the Subjective Well-Being of Older Adults.
        Texas A & M University.
Ravindran, B. & Green, B. & DeBaker, T. (2000). Predicting Pre Service Teacher Cognitive
        Engagement with Goal an Epistemological Beliefs. Paper Presented Annual Meeting of the
         American Educational Association in New or Lean. Available at: http://www.Science direct.com.
Ravishankar, M. & Pan, S.L. (2008). The Influence of Organizational Identification on Organizational
       Knowledge Management (KM). Omega, Vol. 36, No. 2, 221- 234.
Reeve, J. & Tseng, M. (2013). How Students Create Motivationally Supportive Learning Environments
      for Themselves: The Concept of Agent Engagement. Journal of Educational Psychology, Vol. 105,
      No. 3, 579- 595.
Reeve, J. & Tseng, M. (2011). Agency as a Fourth Aspect of Student Engagement during Learning
       Activities. Contemporary Educational  Psychology, Vol. 36, 257-267.
Renshaw, T.L.; Long, A.C.J. & Cook, C.R. (2014). Assessing Adolescents’ Positive Psychological
       Functioning at School: Development and Validation of the Student Subjective Well-Being
       Questionnaire. American Psychological Association. Available at:
       http://dx.doi.org/10.1037/spq000008.
Reschly, A. & Christenson, S.L. (2006). School Completion. In G. Bear and K.Minke (Eds.) Children’s
        Needs: Development, Prevention, and Intervention Washington DC: National Association of
        School Psychologist, 147- 169.
Rosario, P.; Nunez, J.C. & Vallejo, G. (2016). Promoting Gypsy Children School Engagement: A
        Story- Tool Project to Enhance Self-Regulated Learning. Contemporary Educational Psychology,
       Vol. 47, 84–94.
Schlechty, P.C. (2005). Creating Create Schools: Six Critical Systems at the Heart of Educational
        Innovation. San-Francisco: John wiley and Sons.
Schueller, S.M. (2015). Positive Psychology. Encyclopedia of Human Behavior (2nded),140-147.
Seligman, M.E. & Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive Psychology: An Introduction. Netherlands:
       Springer, 279- 298.    
Seligman, M. & Csikszentmihalyi, M. (2012). Positive psychology: An Introduction. American
       Psychology, Vol. 55, 5-14.
Seligman, M.E; Rashid, T. & Parks, A.C. (2006). Positive Psychotherapy.  American Psychologist,
       Vol. 61, No. 8, 774-778.
Sergeant, S., & Mongrain, M. (2016). An Online Optimism Intervention Reduces Depression in
       Pessimistic Individuals. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 13, 157- 165.
Shankland, R. & Rosset, E. (2017). Review of Brief School-Based Positive Psychological
       Interventions: a Taster for Teachers and Educators, Springer Science. Business Media New York,
       Vol. 29, No. 2, 363–392. DOI 10.1007/s10648016- 9357-3.
Shoshani, A. & Slone, M. (2017). Positive Education for Young Children: Effects of a Positive
       Psychology Intervention for Preschool Children on Subjective Wellbeing and Learning Behaviors.
        Frontiers in Psychology, Vol. 8, No. 1866, 1-11.  
Shoshani, A.; Steinmetz, S. & Kanat-Maymon, Y. (2016). Effects of the Maytiv Positive Psychology
        School Program on Early Adolescents’ Well-Being, Engagement, and Achievement. Journal of
        School Psychology; Vol. 57: 73–92.
Sin, N.L.; Dellaporta, M.D. & Lyubomirsky, S. (2011). Tailoring Positive Psychology Interventions to
        Treat Depressed Individuals. In S.I. Donaldson, M. Csikszentmihalyi, & J. Nakamura (Eds.),
        Applied Positive Psychology. New York: Routledge, 805-814.
Smith, R.L. & Troth, W.A. (1975). Achievement Motivation: An Rational Approach to Psychological
       Education. Journal of Counseling Psychology, Vol. 75: 500-503.
Snyder, C.R. (2007). Positive psychology: The Scientific and Practical Explorations of Human
       Strengths. Thousand Oaks, CA: Sage.
Surez-Orozco, C. & Qin-Hilliard, D.B. (2004). The Cultural Psychology of Academic Engagement:
       Immigrant Boys’ Experiences in U.S. Schools. In N. Way & J. Chu (Eds.), Adolescent Boys:
       Exploring Diverse Cultures of Boyhood. New York: New York University Press.
Tsaousis, I.; Nikolaou, I.; Nikolaos, S. & Judge, T. (2007). Do the Core Self- Evaluations Moderate the
        Relationship between Subjective Well-Being and Physical and Psychological Health? Personality
       and Individual Differences, Vol. 42, No. 3, 1444- 1452.
Walburg, V. (2014). Burnout among High School Students: A Literature Review. Childrenand Youth
        Services Review, Vol. 42, 28–33.
Walker, I. & Crogan, M. (1998). Academic Performance, Prejudice and Classroom: New Pieces to the
        Puzzle. Journal of Community and Applied Social Psychology, Vol. 8 (6), 381- 393.
Wang, M.T & Peck, S.C. (2013). Adolescent Educational Success and Mental Health Vary across
       School Engagement Profiles. Dev Psychol, Vol. 49, No. 7, 1266-1276.
Wang, M.; Chow, A.; Hofkens, T. & Salmela-Aro, K. (2015). The Trajectories of Student Emotional
       Engagement and School Burnout with Academic and Psychological Development: from Finnish
        Adolescents. Learning and Instruction, Vol. 36, 57-65.
Wang, M.T. & Eccles, J.S. (2013). School Context, Achievement Motivation, and Academic
        Engagement: A Longitudinal Study of School Engagement Using a Multidimensional Perspective.
       Learning and Instruction, Vol. 28, 12-23.
Wang, M. T. & Holcombe, R. (2010). Adolescents’ Perceptions of School Environment, Engagement,
       and Academic Achievement in Middle School.  American Educational  Research Journal, Vol. 47,
        No. 3, 633-662.
Waters, L. (2011). A review of School-Based Positive. The Australian Educational and Developmental
       Psychologist, Vol. 28, No. 2, 75–90.
Wolters, C.A. & Rosental, H. (2000). The Relation between Students’ Motivational Beliefs and their
       Use of Motivational Regulation Strategies. International Journal of Educational Research, Vol. 33,
       No. 7, 8, 801-820.
Zabala, A.F.; Goni, E.; Camino, I. & Zulaika, L.M. (2016). Family and School Context in School
        Engagement. European Journal of Education and Psychology, Vol. 9, 47-55.