طراحی الگوی تدریس پرورش تفکر فلسفی در دوره ابتدایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه امورفرهنگی ، وااحد شاهین شهر، دانشگاه ازاد اسلامی ، شاهین شهر ، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر جهت ارائه الگوی تدریس برای پرورش تفکر فلسفی در دانش آموزان دوره ابتدایی انجام گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی و تحقیق کیفی با رویکرد قیاسی و روش توصیفی–استنتاجی در تلاش به پاسخ گویی به سه سوال اصلی برآمده است. سوال اول در راستای تبیین مبانی نظری این نوع برنامه درسی و سوال بعدی، به دنبال ارائه زیرمقوله های عناصر اساسی برنامه تفکر فلسفی شامل اهداف آموزشی، محتوای آموزشی، فرایند یاددهی یادگیری و شیوه ارزشیابی است که این زیرمقوله ها با تکیه بر دو الگوی برنامه درسی تایلر و آموزش فلسفه به کودکان متیولیپمن  بسط یافته و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته به جمع آوری اطلاعات اقدام شده است. سپس بنا بر پژوهش کیفی نظریه ای به ارائه الگوی پرورش تفکر فلسفی پرداخته شده است. هدف الگوی حاضر پرورش انواع تفکر و ترویج مهارت فلسفیدن می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد با اجرای دقیق الگو می توان شهروندانی با قوای تفکر منطقی، تفکر انتقادی وانواع تفکر با قوای تمیز ارزشها از ضد ارزشها به صورت اقناعی پرورش داد. درک چیستی چرایی و چگونگی مسائل از جمله نتایج اصلی پرورش تفکر فلسفی در بین دانش آموزان تحت پوشش طرح می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a teaching model for cultivating philosophical thinking in elementary school

نویسندگان [English]

  • Narges Atrian 1
  • Faramarz Atrian 2
1 Assistant Professor, Department of Cultural Affairs, Islamic Azad University, Shahinshahr, Iran
2 Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to provide a teaching model for the development of philosophical thinking in elementary school students. This research has tried to answer three main questions by using documentary method and qualitative research with deductive approach and descriptive-inferential method. The first question in order to explain the theoretical foundations of this type of curriculum and the next question seeks to provide subcategories of the basic elements of the philosophical thinking program including educational objectives, educational content, learning teaching process and evaluation method that these subcategories rely on two curriculum models Tyler and teaching philosophy to methyolipman children have been developed and information has been collected using a semi-structured cube mesh. Then, based on a qualitative theoretical research, a model for cultivating philosophical thinking has been presented. The purpose of this model is to cultivate a variety of thinking skills and to promote philosophical skills. The results of this study show that by accurately implementing the model, it is possible to cultivate citizens with the powers of rational thinking, critical thinking and all kinds of thinking with the pure powers of values ​​from counter-values ​​in a convincing way. Understanding why and how problems are among the main results of fostering philosophical thinking among students covered by the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching model
  • curriculum
  • fostering philosophical thinking
  • elementary school  
- ستاری، علی (1397). آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان، نشر سمت، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، تهران.
- سیف، علی اکبر (1390)، روانشناسی پرورشی، نشر آگاه، تهران.
 - شعبانی، حسن (1398). روش تدریس پیشرفته، آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر، نشر سمت، تهران
- دوبونو، ادوارد (1393) سلسله درس های تفکر، ترجمه مرجان فرجی، نشر جوانه رشد
- رفعتی، مریم (1391) بررسی رابطه سبکهای تفکر و سبکهای یادگیری در دانش آموزان مقطع دبیرستان، فصل نامه علمی تفکر وکودک ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره ششم.
- صالحی امیری، سیدرضا (1395)، مفاهیم نظریه های فرهنگی، نشر ققنوس، تهران
- علی نوروزی، رضا، عابدی، منیره، بدیعیان، راضیه، (1393). داستانهای فکری برای کودکان ایرانی، نشر آموخته، اصفهان.
- فتحی اجارگاه، کوروش (1398) اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی، نشر علم استادان .
- فیشر، رابرت (1393). آموزش تفکر، ترجمه غلامعلی سر، نشر بین المللی گاج، تهران.
- کاپلستون، فردریک (1375). تاریخ فلسفه، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، نشر سروش، تهران.
- گاردر، بوستین (1375). دنیای سوفی، ترجمه کورش صفوی، انتشارات دفتر پژوشهای فرهنگی، تهران.
- محمدی نصرآباد، محدثه و همکاران (1398). اثربخشی آموزش های ارزشهای اخلاقی بر رشد مهارتهای اجتماعی کودکان پیش دبستانی، فصل نامه علمی تفکر وکودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دهم، شماره دوم.
- محمدی، محمدهادی، قایینی، زهره (1390). تاریخ ادبیات کودکان ایران، ج.ا، نشر چیستا، تهران.
 - ناجی، سعید (1393). کندو کاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان، جلد اول و دوم، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
- وکیلیان، منوچهر (1396). روشها و فنون تدریس، نشر پیام نور.
- هدایتی، مهرنوش .(1393) به کودکان اعتماد کنیم .نشر پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، تهران
- فلیسیتی ، هینز، (1375). به سوی یک باستان شناسی در تفکر نقاد.ترجمه خسرو باقری ،  نشر نقش هستی، تهران.
* Anderson. R, (1977). The Nation of schemata and Educational Enterprises. Spiro and Montague. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
* Bruner. J, (1996). The culture of Education. Loudon. Cambridge. Massachusetts, Harvard university Press.
* Dewey. J, (1998). Democracy and Education, The Macmillan Company press, New York.
* Ehrenberg. S, (1985). R ASICS Teaching learning strategic, Miami Beach. Institute for curriculum and Instruction.
* Euuis. R, (1989). A Logical Basis for measuring critical thinking skills, Educational Leadership, 2 October.
* Garner. R, (1987). me taco ginition and Reading Comprehension, Norwood.
* Harater. S, (1980). The Perceived Competence scale for children, child Developmant.51.
* Lipman. M, (2003). Philo sophy for children. An. Interview with saeed Naji. September 28, 201.
* Lipmann. M, (1976). Philosophy for children meta philosophy(1).
* Macdonald. I, and wolf son and Zaret, (1973). Reshooting Society. A Conceptual model. (As CD)
* Mathews. M, (1994). science teaching, London: Rutledge.
* Murphy. E, (1997). Characteristics of constructivist learning and teaching, Quebec. Canda: Jacques Rheaume.
* Paris. s. L and w, (1983). Becoming a strategic Reader. Contemporary Educational Psychology.8.
* Paul. R, (1989). Dialogical thinking: Critical thought Essential to the Acquisition of Rational knowledge and passion. New York. W.H. freeman.
* Shuell. T, (1986). Cognitive Conceptions of leavning, Review of Educational Research: 56.
* Woolfell. A, (1990): Educational Psychology, 4th ed, New Jersey: Englewood chiffs.