مطالعه مبانی هستی شناسی رویکرد مرلوپونتی و لیپمن به منظور تدوین الگوی تلفیقی در برنامه فلسفه برای کودکان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد، تهران،ایران

2 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد ، تهران،ایران

3 استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد، تهران،ایران

چکیده

هدف از این مقاله مطالعه مبانی هستی شناسی رویکرد مرلوپونتی و لیپمن به منظور تدوین الگوی تلفیقی در برنامه فلسفه برای کودکان است. سؤال اساسی تحقیق عبارت است از اینکه مبانی هستی‌شناسی رویکردهای مرلوپونتی و لیپمن چه بوده و بر اساس آن الگوی تلفیقی دو رویکرد در برنامه فلسفه برای کودکان چیست؟ در این مقاله، در بحث شناخت مبانی هستی‌شناسی از روش پژوهش تحلیلی-استنتاجی و در ارائه الگوی تلفیقی از روش پژوهش ترکیب سازوار استفاده‌شده است. نتایج بیانگر وجود وجوه اشتراک و افتراق میان رویکرد مرلوپونتی و رویکرد لیپمن  است. با توجه به اشتراکات پایه‌ای در مبانی هستی‌شناسی و تأکید بر اهمیت دوران کودکی و تأثیر آن بر بزرگسالی در دو رویکرد، می‌توان با حذف عناصر ناهمسان و همپوشانی نقاط اشتراک با انجام اصلاحات لازم، از تلفیق دو رویکرد برای بهبود برنامه فلسفه برای کودکان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Ontological Foundations of Merleau-Ponty’s and Lipman’s Approaches in Order to Develop an Integrated Model in the Philosophy for Children Program

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Hosseini 1
  • Akbar Rahnama 2
  • Roghayyeh Moosavi 3
1 PhD Student of Philosophy of Education, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Philosophy of Education, Shahed University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Philosophy of Education, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this paper is to study the ontological foundations of Merleau-Ponty’s and Lipman’s approaches in order to develop an integrated model in the Philosophy for Children program. The main research questions are: what are the ontological foundations of Merleau-Ponty’s and Lipman’s approaches and, on this basis, what is the integrated model of the two approaches in the philosophy for children program? In this paper, in identifying the ontological foundations, the analytical-inferential research method has been used, and in presenting the integrated model, the integration composition research method has been used. The results indicate similarities and differences between the Merleau-Ponty’s and Lipman’s approaches. Given the basic commonalities in the ontological foundations and the emphasis on the importance of childhood and its impact on adulthood in the two approaches, by eliminating disparate elements and overlapping commonalities through necessary corrections, a combination of the two approaches can be used to improve the philosophy for children program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy for children
  • Ontology
  • Lipman
  • Merleau-ponty
باقری، خسرو (1396)، فبک در ترازو: نگاهی انتقادی از منظر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
باقری، خسرو، سجادیه، نرگس، توسلی، طیبه (1389)، رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
امی، زهرا، قراملکی، فرامرز، 1384، مقایسه سبک های لیپمن و برنی فر در فلسفه برای کودکان، فصلنامه اندیشه نوین دینی، سال اول، ش 2.
باجیان، مهدیه (1394)، بررسی مبانی فلسفی برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نقد آن بر اساس اندیشه های ابن سینا، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد.
پلاسما، یوهان (1393)، چشمان پوست، ترجمه علی رضا فخرکننده، تهران: چشمه.
پیترزما، هنری (1398)، نظریه معرفت در پدیدارشناسی هوسرل، هایدگر، مرلوپونتی، ترجمه فرزاد جابرالنصار، تهران: کرگدن.
پیراوی ونک، مرضیه (1389)، پدیدارشناسی نزد مرلوپونتی، تهران: پرسش.
رضوانی فر، فایزه (1395)، بررسی مفهوم بدنمندی در پدیدارشناسی مرلوپونتی و هنر اجرا با مطالعه موردی والی اکسپورت، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه هنر.
ستاری، علی (1399)، نقد مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ستاری، علی (1391)، بررسی و نقد برنامه فلسفه برای کودکان از منظر حکمت متعالیه، دو فصلنامه تفکر و کودک، سال سوم، شماره 2.
شاه محمدی علیرضا (۱۳۸۹)، پدیدار شناسی از منظر سارتر و مرلوپونتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه ‌علامه‌طباطبایی.
صدر، فاطمه (1398)، بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری با دیدگاه متیو لیپمن درباره اهداف تعلیم و تربیت، دو فصلنامه تربیت اسلامی، سال چهاردهم، ش 28.
عبداللهی، محمد علی، مصباحی جمشید، پرستو (1396)، نگاهی اصلاحی به برنامه فلسفه برای کودکان در بستر حکمت متعالیه، مجله پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال بیست و پنجم، ش 34.
فتحی آذر، اسکندر، تقی پور، کیومرث، حاج آقایی خیابانی، آیسان(1398)، تاثیر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر خود تنظیمی هیجانی کودکان کار، دو فصلنامه علمی تفکر و کودک، سال دهم، ش 2.
فولادوند، زهرا (1391)، پدیدار شناسی مکان در سفر تئاتر، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه هنر.
قائدی، یحیی (1388)، آموزش فلسفه به کودکان، بررسی مبانی نظری، تهران: انتشارات دواوین.
قائدی، یحیی (1395)، مبانی نظری فلسفه برای کودکان، تهران: مرآت.
کارمن تیلور (1390)، مرلوپونتی، ترجمه مسعود علیا، تهران: ققنوس.
کریمی، روح الله (1394)، حلقه کندوکاو اخلاقی: تربیت اخلاقی در برنامه فلسفه برای کودکان، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
لیپمن، متیو، شارپ، آن مارگارت، اسکانیان، فردریک اس (1395)، فلسفه در کلاس درس، ترجمه محمد زهیر باقری نوع پرست، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
لیپمن، متیو (1388)، فلسفه برای کودکان و نوجوانان، رویکرد جدیدی در فلسفه تعلیم و تربیت، ترجمه سعید ناجی، فصلنامه فرهنگ، س 22، ش 1.
ماتیوز، اریک (1387)، درآمدی بر اندیشه های مرلوپونتی، ترجمه رمضان برخورداری، تهران: گام نو.
متیوز، اریک (1397)، موریس مرلوپونتی: پدیدارشناسی ادراک، ترجمه محمود دریانورد، تهران: زندگی روزانه.
مرلوپونتی، موریس (۱۳۷۵)، در ستایش فلسفه، ترجمه ستاره هومن، تهران: نشر مرکز.
ناجی، سعید (1388)، برداشتی نو از تعلیم و تربیت اسلامی (بازیابی مولفه های برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان)، مجله فرهنگ، ش 69.
هیل، جاناتان (1396)، مرلوپونتی برای معماران، ترجمه گلناز صالح کریمی، تهران: فکر نو.
 
Bahler, Brock (2015), MERLEAU-PONTY ON CHILDREN AND CHILDHOOD, Childhood & Philosophy, vol. 11, núm. 22, julio-diciembre, pp. 203-221.
Buchter, J. (1968). What is discussion? Journal of General Education, 7(1), 7-17.
Fisher, R. (1998). Teaching Thinking, Philosophical Inquiry in the Classroom London: Cassle Press.
García-Moriyón.Félix, González-Lamas, Jara, Botella, Juan, González Vela, Javier, Miranda-Alonso, Tomás, Palacios, Antonio, Robles-Loro, Rafael(2020), Research in Moral Education: The Contribution of P4C to the Moral Growth of Students,education sciences,10, 119.
Jusso, H. (2007). Child, Philosophy & Education, Discussing the Intellectual Sources of Philosophy for Children, Oulu University Press.
Lipman, M. Pizzurro, S. (2001). The Vygotsky Touch. Critical & Creative Thinking. The Australasian Journal of Philosophy in Education, 9(1), 12-17.
Lipman, M. (1993). Thinking Children and Education, U.S.A: Kendal/ hunt publishing Company.
Merleau-Ponty, Maurice (2010b). Phenomenology of Perception. Trans. Colin Smith. London: Routledge. Sartre, Jean-Paul. 1965. “Merleau-Ponty”. In Situations. Trans. Benita Eisler, 225–326. New York: Georges Braziller.
Splitter, L. J. & Sharp, A. M. (1995). Teaching for Better Thinking. Melbourne: ACER Press.
Singer. Jonathan (2020). "Sharing “the flesh of the world”: alterity, animality, and radical community in MerleauPonty’s philosophy" [dissertation]. College of Liberal Arts & Social Sciences Theses and Dissertations.