دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 24، اسفند 1400، صفحه 1-300 

علمی-پژوهشی

اهداف آموزش مفاهیم اخلاقی به کودکان بر اساس دیدگاه‌های آیت‌الله جوادی آملی

صفحه 1-27

10.30465/fabak.2022.6808

سپیده انصافی مهربانی؛ ایراندخت فیاض؛ سعید بهشتی؛ علی دلاور