مقایسه اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان و بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری برانعطاف پذیری روانشناختی در کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران

10.30465/fabak.2023.7563

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی مقایسه اثربخشی دو برنامه فلسفه برای کودکان و بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری برانعطاف پذیری روانشناختی درکودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی بود. روش پژوهش؛ نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری، کودکان 6 تا 12 سال مراجعه کننده به مرکز مشاوره شمیم شهر کرمانشاه در سال 1399-1398 بود. گروه نمونه، 30 نفر از کودکان مبتلا به اضطراب جدایی بودند. انتخاب  بصورت نمونهگیری هدفمند وجایگزینی بصورت تصادفی بود. ابتدا پرسشنامه اضطراب جدایی و آزمون کارت های ویسکانسین برای هر 3 گروه اجرا شد (پیش آزمون). سپس شرکت کنندگان گروه اول ، برنامه فلسفه برای کودک را دریافت نمودند. و گروه دوم بازی درمانی گروهی را دریافت کردند درحالیکه گروه کنترل مداخله آموزشی دریافت نکردند. سپس هر 3 گروه مجدد با پرسشنامه های مذکور مورد ارزیابی قرارگرفتند(پس آزمون). مرحله پیگیری 2 ماه بعد برگزار گردید. تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغییره انجام شد.  که هر دو روش برنامه فلسفه برای کودکان و بازی درمانی شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر افزایش انعطاف پذیری روانشناختی تأثیر معناداری داشته اند (031/1  F= ،05/0> p). البته در این پژوهش اثربخشی برنامه فلسفه برای کودک نسبت به بازی درمانی بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of philosophy program for children and group play therapy with cognitive-behavioral method on psychological flexibility in children with separation anxiety disorder

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Mohammadi 1
  • Zabih Pirani 2
  • Firoozeh Zangeneh Motlag, 2
1 PhD Student in General Psychology, Islamic Azad University, Arak Branch, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Arak Branch, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effectiveness of two philosophy programs for children and group play therapy with cognitive-behavioral method on psychological flexibility in children with separation anxiety disorder. Research method; The quasi-experimental was pretest, posttest and follow-up with the control group..The statistical population was children aged 6 to 12 years referred to Shamim Counseling Center in Kermanshah in 2019-2020. The sample group consisted of 30 children with separation anxiety. The sample was selected by purposive sampling and random sampling First, separation anxiety questionnaire and Wisconsin card test was performed for all 3 groups (pre-test). Then, The participants of the first group received a philosophy program for children. And the second group received group play therapy while the control group did not receive educational intervention. Then, all 3 groups were re-evaluated with the mentioned questionnaires (post-test). The follow-up stage was held 2 months later. Data analysis was performed using multivariate analysis of covariance. Both philosophy program for children and group cognitive-behavioral play therapy have a significant effect on increasing psychological flexibility (p <0.05, F=1/031). Of course, in this study, the effectiveness of philosophy education program for children was more than play therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavioral play therapy
  • philosophy for the child
  • psychological flexibility
  • separation anxiety