رابطه کارکردهای اجرایی مغز با هوش و خلاقیت در مربیان پیش دبستانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، بیمارستان روانپزشکی روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی کاشان، کاشان، ایران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کاشان، روان شناسی، کاشان، ایران.

4 استادیار، عضو هیأت علمی گروه روان شناسی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.

10.30465/fabak.2023.7599

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین کارکردهای اجرایی مغز با هوش و خلاقیت مربیان پیش دبستانی و به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر مربیان مراکز پیش دبستانی آموزش و پرورش و بهزیستی شهرستان آران و بیدگل بوده که از این تعداد 97 نفر براساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش عبارتند از: آزمون نرم افزاری ویسکانسین و نرم افزار استروپ (1935) برای سنجش کارکردهای اجرایی، آزمون هوش ماتریس­های پیشرونده ریون (1956) و آزمون خلاقیت تورنس تصویری فرم ب (1974). تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط روش‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون با نرم­افزار SPSS22 انجام شد. طبق نتایج بین مولفه­های توجه، بازداری و انعطاف پذیری کارکرد اجرایی و هوش رابطۀ آماری معناداری دارند (0.05P<). همچنین نتایج حکایت از آن دارد که  متغیرهای کارکرد اجرایی با مولفه­های انعطاف­پذیری، سیالی و ابتکار خلاقیت رابطه معناداری دارند (0.05P<). بنابراین بین مولفه­های کارکرد اجرایی با  هوشبهر و خلاقیت در مربیان پیش دبستانی همبستگی معنادار وجود دارد. نتایج مطالعه حاضر از نقش کارکرداجرایی در هوش و خلاقیت حمایت می­کنند و به درک بیشتر ما در رابطه کارکردی بین هوش و خلاقیت کمک می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the relationship between executive functions of brain and intelligence and creativity of pre-school teachers

نویسندگان [English]

  • Shima Tamannaeifar 1
  • Narjes tTahanBidgoli 2
  • Azam Khodadady 3
  • Farhad Mohammadi Masiri 4
1 PhD in Clinical Psychology, Roozbeh Psychiatric Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 M.Sc. Azad University of Kashan, Psychology , Kashan
3 M.Sc. Azad University of Kashan, Psychology , Kashan
4 Assistant Professor of Psychology Department, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran
چکیده [English]

The aim of present study was to investigate the relationship between executive functions of brain and intelligence and creativity of pre-school teachers by descriptive and correlation way . The target group was all teachers of pre-schools and welfare or generation in Aran and Bidgol city-Kashan. Ninety-seven persons were randomly selected. The question naris include: executive function via Wisconsin test (WCST) and stoop software, intelligence via Raven progressive matrices test and creativity test via Torrance (B-From).
 Pearson’s correlation and Regression methods were used to analyze data. The results showed that there was correlation between creativity and intelligence (p<0.05). According to results.
There are significant relationships between components like attention, inhabit ion and flexibility of executive function and intelligence (p<0.05) the results also show that executive function and components like flexibility, expansion mobility and creativity.
There fore, there are significant relationships between compotsof executive function and intelligence and creativity amang pre-school teachers. The present results support the role of executive function in intellignce and creativity and help us to understand more the relationship between intellignce and creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive function
  • flexibility
  • creativity
  • intelligence
احراری، غفور؛ بدری گرگری، رحیم؛ عبداللهی، سروه؛ پرکار، پروانه؛ یوسفی، هیوا. (1397). پیش بینی خلاقیت دانش آموزان بر مبنای عملکردهای اجرایی مغز. مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال پنجم، شماره 3، صص 80- 66.
بدری بگه جان، سحر و محمدی فیض آبادی، عاطفه (1399). اثربخشی توان بخشی شناختی رایانه محور بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، سال یازدهم، شماره1، ص 41-52.
بیرنگ، نسرین و علوندی وفا، مرضیه (1399). اثربخشی بازی درمانی خلاقیت محور بر عزت نفس، خلاقیت و کمرویی دانش آموزان کمروی مقطع ابتدایی. سال 13، شماره52، ص 137-159.
پیرخائفی، علیرضا. (1391). بررسی رابطه هوش و خلاقیت در بین دانش آموزان دبیرستانی مقطع دوم نظری دبیرستان های شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی علامه طباطبایی تهران.
خدادادی، مجتبی؛ مشهدی، علی؛ امانی، حسین. (1393). نرم افزار استروپ ساده. تهران: موسسه تحقیقات علوم رفتاری– شناختی سینا.
رحمانی، جهانبخش. (1386). پایایی، روایی و هنجاریابی آزمون ماتریس های پیشرونده ریون پیشرفته در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، شماره 34. صفحه 74-61.
شفیعی، صابر و شریف زاده، میلاد (1399). نقش مدرسه در بارور کردن خلاقیت دانش آموزان. پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، سال دوم، شماره 13، ص68-80.
عبدالمحمدی، کریم؛ عاشوری، احمد؛ غدیری صورمان آبادی، فرهاد و محمدزاده، علی (1399). پیش بینی اختلال در کارکردهای اجرایی براساس نقص در رشد حرکتی و زبانی. مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران. دوره26، شماره2، ص188-198.
غدیری صورمان آبادی، فرهاد و سلیمانی، اسماعیل (1400). طراحی برنامه ی آموزش کارکردهای اجرایی و بررسی میزان اثربخشی آن بر ارتقای همدلی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا. فصلنامه پژوهش های کاربردی روان شناختی، شماره یک، دوره 12، ص 227-245.
غدیری، فرهاد و سلیمانی، اسماعیل (1400). طراحی برنامه ی آموزش کارکردهای اجرایی و بررسی میزان اثربخشی آن بر ارتقای همدلی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا. پژوهش های کاربردی روانشناختی، دوره12، شماره1، ص227-245.
غریبی، حسن؛ اصلانی، جلیل؛ عبدالملکی، مهزاد. (1397). اثربخشی آموزش درس علوم مبتنی بر نظریه هوش های چندگانه بر خلاقیت دانش آموزان دختر پنجم ابتدایی. پژوهش در برنامه­ریزی درسی، سال پانزدهم، دوره دوم، شماره 29، صص 74- 61.
فخرآوری، کتایون؛ عبدالهی، محمدحسین و شاهقلیان، مهناز. (1396)، رابطه کارکردهای اجرایی (بازداری، بروزرسانی، و تغییرپذیری) و خلق مثبت و منفی با میزان خلاقیت دانشجویان. فصلنامه علوم تربیتی: ابتکار و خلاقیت، شماره 4.
فرجی، رضا؛ اورکی، محمد؛ زارع، حسین و نجاتی، وحید (1399). بررسی اثربخشی توان بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به آسیب های ناشی از جنگ و استرس پس از سانحه. شفای خاتم، دوره هشتم، شماره چهارم، ص 21-28.
فلاح نژاد، مصطفی (1400). بررسی عوامل مؤثر و موانع موجود در پرورش خلاقیت دانش آموزان با رویکرد مانع زدایی. دومین کنفرانس علوم تربیتی، روان شناسی و علوم انسانی.
گنجی، حمزه. (1394). روانشناسی و سنجش هوش. تهران: ساوالان.
Benedek, M., Jauk, E., Sommer, M., Arendasy, M. & Neubauer, A. C. (2014). Intelligence, creativity, and cognitive control: The common and differential involvement of executive functions in intelligence and creativity, Intelligence 46 , 73–83.
Diamond, A. (2013). Executive Functions, Annu Rev Psychol. 64: 135–168. doi: 10.1146/annurev -psych- 113011-143750.
Jensen, E. (2012). Teaching with the brain in mind, Translated by Laili Mohammad Hassan & Sepideh Razavi, 3rd printing, Tehran: School Press [In Persian].
Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., Wager, T. D. (2012). The unity and diversity of executive functions and their contributions        to complex ‘‘frontal lobe’’ tasks: A latent variable analysis. Cognitive Psychology, 41, 49–100
Silvia, P. J. (2015). Intelligence and creativity are pretty similar after all. Educational Psychology Review, 27, 599–606. https://doi.org/10.1007/s10648-015-9299-1.
Torrance, E.P. (1990). Eight Partial replication of the Getzels and Jackson Study, Minneapolis University of Minnesota.
Torrance, E.P. (2006). Fostering Academic in gifted students. Eeic ECDigest. U.S.A Witting. A. F & Williams, G. (1384) Psychology. New york: McGraw-Hill.