داستان‌های فلسفی به مثابة متون درسی (امتیاز و ضرورت داستان‌ها از منظر بنیانگذاران برنامه فبک)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، هیئت علمی و مدیر گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 استادیار گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

10.30465/fabak.2022.7838

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی و استنتاج مزیت‌های داستان‌های فلسفی و کاربرد‌های آن به عنوان متون درسی است.
روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی– استنتاجی (تحلیل پیش رونده) است. منابع مورد بررسی شامل داستان‌هایی می‌باشد که توسط پیشگامان فبک ارائه شده است. برا‌ی تبیین ضرورت داستان‌های فلسفی به عنوان متون درسی، مفهوم فلسفه از دیدگاه بنیانگذاران برنامه فبک بررسی شده و دلایل‌شان مبنی بر اینکه پرسش‌های کودکان و نوجوانان گاهی می‌تواند فقط در کندوکاو فلسفی یافت شود ارائه می‌گردد. سپس به اهمیت توضیح نمادین و قابلیت‌های فلسفی داستان از منظر بنیانگذاران برنامه فبک پرداخته می‌شود.
یافته‌ها: براساس نتایج از نظر بنیانگذاران برنامه فبک این داستان‌ها نه تنها مفیدند بلکه برای رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت ضروری‌اند. می‌توان نتیجه گرفت که داستان‌های فلسفی ظرفیت‌های خوبی برای استفاده در برنامه‌های درسی را دارند و از دیدگاه بینیانگذاران برنامه فبک دارای مزیت‌های جذابیت، محرک فکر بود، زنده‌تر بودن نسبت به متون دیگر و مرتبط ساختن مباحث کلاس با متن زندگی دانش‌آموزان هستند.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج به نظر می‌رسد که داستان‌ها در تمام زمینه‌های معرفتی می‌توانند با کمک کندوکاو کلاسی به ساخت معرفتی دانش‌آموزان بیانجامند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical stories as textbooks (Scores and necessity of stories from the perspective of the founders of P4C program

نویسندگان [English]

  • Saeed Naji 1
  • Sayed Nuredin Mahmoudi 2
1 Assistant Professor, Faculty and Director of the Department of Philosophy for Children and Adolescents, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Philosophy for Children and Adolescents, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to investigate and infer the advantages of philosophical stories and its applications as textbooks.
Research Method: The research method is descriptive-inferential (progressive analysis). Sources reviewed include stories presented by P4C pioneers. To explain the necessity of philosophical stories as textbooks, the concept of philosophy is examined from the perspective of the founders of the P4C program and their reasons are given that the questions of children and adolescents can sometimes be found only in philosophical exploration. Then, the importance of symbolic explanation and philosophical capabilities of the story from the perspective of the founders of the P4C program is discussed.
Findings: According to the results, according to the founders of the P4C program, these stories are not only useful but also necessary to achieve the goals of education. It can be concluded that philosophical stories have good potential for use in curricula, and from the point of view of the viewers of the P4C program, they have the advantages of being attractive, thought-provoking, more vivid than other texts, and linking class topics to the text of students' lives.
Conclusion: Based on the results, it seems that stories in all fields of knowledge can lead to students' cognitive construction with the help of classroom exploration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophical story
  • philosophy for children and adolescents
  • educational content
  • exploratory circle
  • textbooks
اسپلیتر، لورنس. شارپ، آن مارگارت(1390). معیار‌های یک مباحثه فلسفی در کندوکاو فلسفی برای کودکان ونوجوانان، سعید ناجی، جلد دوم، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالاعات فرهنگی، ،257 -237
فیشر، رابرت (1387)، داستان‌هایی برای فکر کردن، ترجمه سید جلیلی شاهری لنگرودی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شارپ، آن مارگارت، (1389)، امتیاز p4c نسبت به رقبا(pwc) و ویژگی‌های آن، در کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان( جلداول)، سعید ناجی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صص. 99-79
لیپمن، متیو(a1389)، فلسفه برا ی کودکان ونوجوانان چیست، در کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان(جلداول)، سعید ناجی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1389، صص. 35-23
لیپمن، متیو(b1389)، پارادایم تاملی تعلیم و تربیت و کتاب‌های p4c، در کندوکاو فلسفی برای کودکان ونوجوانان( جلداول)، سعید ناجی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1389، صص. 48-37
گریگوری، ‌مان (1390)، فلسفه و برنامه فلسفه برای کودکان در کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان، سعید ناجی، جلد دوم، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، صص139-162
ناجی، سعید(1386)، نگاهی به روش‌های جدید برای بالا بردن توان تحقیق و پژوهش، در مجموعه مقالات کنفرانس توسعه دانس و فناوری در ایران به اهتمام دکتر مهدی گلشنی، دانشگاه صنعتی شریف.
Bleazby, Jennifer,(2013) Social Reconstruction Learning: Dualism, Dewey and Philosophy in Schools, Routledge
Curren, R. (2014). Judgment and the aims of education. Social Philosophy and Policy, 31(1), 36-59.
Fisher, Robert. (1996), Stories for Thinking, Nash Pollock publishing,
Fisher, Robert. (2008), Teaching for Thinking,3rd ed, philosophical Enquiry in the Classroom, Continuum.
Given, L. M. (2008). The SAGE encyclopedia of qualitative research methods. (ed), London: Sage.
Gregory, Maughn(2011), "Review of Martha Nussbaum, Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities", Studies in Philosophy and Education 30 (4): 419–427
Heyting, F. (2005). Methodological traditions in philosophy of education. In F. Heyting, D. Lenzen & J. White (eds), Methods in philosophy of education. London: Rout ledge.
Kennedy, David. (1999),Philosophy for Children and reconstruction of Philosophy, Metaphilosophy, vol. 30, no. 4, occtobre
Lipman, M. (1993). Thinking children and education. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Pub. Co.
Lipman, M. (2005 ), Saeed Naji’s Interview with Matthew Lipman: Thinking: The Journal of Philosophy for Children, volume17, number4, Institute for the Advancement of Philosophy for Children, Montclair State University, NJ, pp. 23- 29
Lipman, M. (January 01, 1996). ,"On Writing Philosophical Literature for Children",. Bookbird, 34, 3, 6.
Lipman, M. , Sharp, A. M. , & Oscanyan, F. S. (1980). Philosophy in the classroom. Philadelphia: Temple University Press.
Liu, S. (2018). Neoliberal global assemblages: The emergence of “public” international high-school curriculum programs in China. Curriculum Inquiry48(2), 203-219.
Nola, Robert and Irzik, Gurol,( 2005) Philosophy, Science, Education and Culture, Science & Technology Education Library, Springer,
Nussbaum, Martha. ( 1993) Philosophical books VS. Philosophical dialogue. in Thinking children and education. Matthew Lipman(Ed). Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Pub. Co. pp298-300.
 Schachtel, Ernest G. ( 1993), The children and the Story, in Thinking children and education. Matthew Lipman(Ed). Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Pub. Co. pp264-266.
Sprod, Tim. (2011) Discusion in Science, Acer Press,