شناسایی و طبقه‌بندی انواع بازی‌های مراکز پیش‌دبستانی شهرستان ملایر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 ‌‌‌‌استادیار ‌‌‌‌گروه ‌‌‌‌علوم ‌‌‌‌تربیتی، ‌‌‌‌دانشکدۀ ‌‌‌‌ادبیات ‌‌‌‌و ‌‌‌‌علوم ‌‌‌‌انسانی، ‌‌‌‌دانشگاه ‌‌‌‌ملایر ، ملایر، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ایران

3 ‌‌‌‌دانشجوی ‌‌‌‌کارشناسی ‌‌‌‌ارشد ‌‌‌‌تاریخ ‌‌‌‌و ‌‌‌‌فلسفۀ ‌‌‌‌تعلیم ‌‌‌‌و ‌‌‌‌تربیت، ‌‌‌‌دانشگاه ‌‌‌‌ملایر، ملایر، ایران

10.30465/FABAK.2020.5002

چکیده

بازی یک ابزار آموزشی بسیار مهم برای پرورش ظرفیت‌های ذهنی، جسمانی، عاطفی و اجتماعی کودکان به شمار می‌آید. کودکان از طریق بازی می‌‌توانند به شکل خلاقانه‌تر بیندیشند و مهارت‌‌های هیجانی-اجتماعی خود را بهبود بخشند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و طبقه‌‌بندی انواع بازی‌های مورد استفاده توسط معلمان مراکز پیش‌‌دبستان انجام شد. داده‌‌های پژوهش با استفاده از روش پیمایش و از طریق مصاحبۀ ساختاریافته با تعداد هفده معلم پیش‌‌دبستان شاغل به تدریس در مراکز شهرستان ملایر گردآوری شد. برای تحلیل داده‌‌ها، با استفاده از روش تحلیل مضمونی ابتدا پاسخ‌‌های شرکت‌‌کنندگان در مجموعه‌‌ای از کدهای اولیه تعریف شدند. سپس، کدهای تعریف‌شده بر اساس تفاوت‌‌ها و شباهت‌‌ها از هم تفکیک شدند و در طبقه‌‌های مفهومی بزرگتری قرار داده شدند. نتایج نشان داد که معلمان پیش‌دبستان شهرستان ملایر از تعداد بیست عنوان بازی استفاده می‌کنند و این عناوین متفاوت بازی را می‌توان در سه دستۀ حرکتی/کنشی، آفرینشی/ساختنی و تماشاگری طبقه‌بندی نمود. همچنین نتایج گویای کاربرد گروهی یا موازی اغلب بازی‌های مورد استفاده در این مراکز بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification & categorization of plays variety used in Malayer preschool centers

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Kalantari Dehaghi 1
  • Ali Noori 2
  • Farzaneh Abbasi 3
1 Assistant Professor of Education Department, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University
2 Associate Professor, Department of Education, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Malayer, Iran
3 MA student in History and Philosophy of Education, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Play is an important educational tool which gives children the opportunity to develop invaluable mental, physical, effective and social capacities. Through play, children are better able to think creatively and to develop the social–emotional skills. The present study conducted to sort and classify the different types of play which are practically used by preschool teachers. Data collected using a survey method and through a structured interview survey from seventeen preschool teachers working in Malayer city's centers. To analyze data, through a thematic analysis technique, all participants answer first labeled with a set of preliminary codes. The codes were next collated and then categorized into a group of broader concepts. The results revealed that preschool teachers were using twenty plays in their classrooms and these plays were categorized into three main categories including active physically plays, creative plays and watching plays. Accordingly, it was common parallel or Group use of plays in these centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • play
  • game
  • preschool
  • plays categorization