اثربخشی آموزش ارزش‌های اخلاقی (از طریق قصه‌گویی و پویانمایی) بر رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه یزد،

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه یزد

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی ، یزد، ایران

10.30465/FABAK.2020.4962

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی آموزش ارزش‌های اخلاقی (از طریق قصه‌گویی و پویانمایی) بر رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی بود. روش پژوهش، از نوع طرح های عاملی «شبه آزمایشی» بود. 102 کودک یک مرکز پیش دبستانی از جامعه آماری کودکان پیش‌دبستانی ناحیه دو شهر یزد در سال 1394 انتخاب شده و به پنج گروه معادل منتسب شدند. سپس به تصادف چهار گروه به عنوان گروه آزمایش (جنسیت* قصه/کارتون) و یک گروه کنترل (پسر بدون مداخله) انتخاب شدند. آموزش ارزش‌های اخلاقی گروه‌های آزمایش از طریق قصه‌گویی یا پویانمایی در ده جلسه سی دقیقه‌ای اجرا شد. قبل و بعد از آموزش، پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی ویرت (1984) توسط والدین و مربیان تکمیل شد. داده‌ها با آزمون های مانکوا، تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس تحلیل شد. یافته ها نشان داد از نظر والدین، آموزش ارزش‌های اخلاقی از طریق کارتون (موثرتر در پسران) و قصه‌گویی (موثرتر در دختران) به طور معناداری (001/0 > p) باعث رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان (در محیط غیررسمی خانه) می‌شود. همچنین از نظر مربیان، آموزش ارزش‌های اخلاقی از طریق قصه گویی به طور معناداری (001/0> p) باعث رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان ( در محیط رسمی آموزشگاه) می‌شود. در مجموع، مهارت اجتماعی دختران از پسران دوره پیش دبستانی بالاتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of moral values teaching (through storytelling and animation) on the development of social skills of pre-school children

نویسندگان [English]

  • Mohadese Mohamadi Nasrabad 1
  • Seyed Kazem Alavi Langroudy 2
  • Ahmad Zandvanian 3
  • Mahdiye Estabraghi 4
1 M. A. in Curriculum Development, Yazd University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Education, Yazd University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Education, Yazd University, Yazd, Iran
4 M.A in Educational Psychology (Corresponding Author), Yazd University, Yazd, Iran,
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of moral values teaching (through storytelling and animation) on the development of social skills of pre-school children. The research method was "quasi-experimental" –factorial design. The statistical population of this study included all pre-school children of Yazd city in 2015, based on the sampling, 102 pre-school children were selected and divided in to five groups. Finally, by random selection, four groups (two boys and two girls groups) were selected as the experimental group (storytelling, cartoon) and one group as control group. Moral values were taught to experimental groups in 10 sessions through storytelling or animation. Social Skills Questionnaire (Weert, 1984) completed by parents and educator`s before and after of treatment. Data was analyzed using inferential statistics (Mancova test and analysis of variances). The results of parents’ group showed that moral values teaching through cartoon and storytelling significantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethical values teaching
  • storytelling
  • animation
  • social skills
  • pre-school children