سنتزپژوهشی مؤلفه های آموزش حقوق شهروندی در دوره ابتدایی بر اساس اسناد بالادستی ایران و مطالعات بین الملل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی ، میمه، ایران،

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت. ایران

3 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران

10.30465/FABAK.2023.7939

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های آموزش حقوق شهروندی در دوره ابتدایی بر اساس اسناد بالادستی ایران و مطالعات بین‌الملل انجام شد. رویکرد پژوهش از نوع کیفی و روش آن سنتزپژوهی می باشد که در آن پژوهش های اخیر با روشی نظام مند انتخاب، واکاوی محتوایی و دسته بندی شده اند. نمونه مورد مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش(1390)، برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران(1391)، اهداف مصوب دوره های تحصیلی(1397) و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1395)، اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و کنوانسیون حقوق کودک(1989) و تعداد 54 مورد پژوهش مرتبط بود که به صورت هدفمند انتخاب گردیدند. تحلیل‌ها از طریق کدگذاری و طبقه‌بندی انجام گردید. مؤلفه های شناسایی شده از اسناد بالادستی ایران و مطالعات بین‌الملل شامل هشت طبقه اصلی مذهبی، مدنی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، قضایی و بهداشتی و زیست‌محیطی و 59 مؤلفه جزئی شدند. توجه به مؤلفه های شناسایی شده و ورود آن ها به سیاست‌های هدف گذارانه، کتاب های درسی و بخش های اجرایی برنامه درسی دوره عمومی می تواند دانش آموزان دوره ابتدایی را با حقوق شهروندی آشنا نموده، مطالبه گری شان را افزون تر سازد و زندگی اجتماعی شان را قاعده مند و منظم کند. اثر این آموزش ها بر دولت نیز این‌گونه خواهد بود که کارکرد حاکمیتی اش عمیق تر و گسترده تر می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Research synthesis of components of civil rights education in primary school based on upstream Iranian documents and international studies

نویسندگان [English]

  • Janat Mousavi 1
  • Abbas Gholtash 2
  • Farzaneh Vasefian 3
1 PhD student in Curriculum Planning, Islamic Azad University of Meymeh Branch. Meymeh Iran.
2 Associate Professor, Department of Curriculum Planning, Marvdasht Branch, Islamic Azad University ,Marvdasht , Iran.
3 Assistant Professor of Curriculum Planning, Islamic Azad University of Meymeh Branch. Meymeh Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the components of civil rights education in primary school based on upstream Iranian documents and international studies. The research approach is qualitative and its method is synthesis research in which recent researches have been systematically selected, content analyzed and categorized. The studied sample is the Constitution of the Islamic Republic of Iran, document of fundamental change in education(2011), national curriculum of the Islamic Republic of Iran(2012), approved goals of courses(2018) And the Law of the Sixth Five-Year Plan for Economic, Social and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran(2016) Among the international instruments is the Universal Declaration of Human Rights(1948) and the Convention on the Rights of the Child(1989) and 54 related research items that were purposefully selected. Analyzes were performed through coding and classification.The identified components of upstream Iranian documents and international studies included eight main categories: religious, civil, political, cultural, educational, economic, judicial, health, and environmental, and 59 minor components. Paying attention to the identified components and their inclusion in the targeted policies, textbooks and executive sections of the general course curriculum can acquaint primary school students with citizenship rights, increase their demands and social life. Regulate them. The effect of these trainings on the government will also be such that its governing function will deepen and expand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elementary course
  • Civil Rights Education
  • Upstream Documents of Iran
  • International Documents and Studies Synthesis Research