دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 27، شهریور 1402 
طراحی چارچوب مفهومی مدرسه دوستدار کودک در ایران

10.30465/fabak.2023.7943

امین باقری کراچی؛ سهراب صادقی؛ محمد امین ایمنی


دیدگاه والدین از بازی کودکان:یک پژوهش پدیدارشناسی

10.30465/FABAK.2023.7898

صابر عبدالملکی؛ نرگس اکرمی؛ معصومه محبوبی ابراهیمی