دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 27، شهریور 1402 (بهار و تابستان 1402) 
دیدگاه والدین از بازی کودکان:یک پژوهش پدیدارشناسی

صفحه 231-256

10.30465/FABAK.2023.7898

صابر عبدالملکی؛ نرگس اکرمی؛ معصومه محبوبی ابراهیمی